1Krónika

3. fejezet

Dávid fiainak és Júda királyainak névsora

1 Ezek a Dávid fiai, akik Hebronban születének néki: elsőszülöttje vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól; 2Sám 3,2

2 harmadik Absolon, aki Maakának, a gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való; 2Sám 15,13; 16,22; 18,15

3 ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.

4 E hat fia születék néki Hebronban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott. Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodék. 2Sám 5,4.5

5 Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen Bathsuától, az Ammiel leányától. 2Sám 5,14

6 És Ibhár, Elisáma és Elifélet,

7 Nógah, Néfeg és Jáfia,

8 és Elisáma, Eljada és Elifélet, kilencen,

9 mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kívül, és ezeknek a húga, Támár. 2Sám 13,1

10 Salamonnak pedig fia volt Roboám, ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát, 1Kir 11,43; 12,17-19

11 ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás, 2Kir 8,16-18

12 ennek fia Amásia, ennek fia Azária, ennek fia Jótám, 2Kir 14,1.3

13 ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manassé, 2Kir 16,1-5; 2Kir 18,1; 20,6; 2Kir 21,1-16

14 ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.

15 Jósiásnak pedig fiai: elsőszülöttje Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.

16 Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás. 2Kir 24,17

17 Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel

18 és Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.

19 Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia, és az ő húguk vala Selómit, Ezsd 2,2; 3,8

20 és Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, ezek öten.

21 Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia és Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.

22 És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.

23 Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.

24 Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni, ezek heten.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában