2Sámuel

18. fejezet

Absolont legyőzik, és Joáb megöli

1 Megszámlálá pedig Dávid a népet, amely vele vala, s ezredeseket és századosokat rendele föléjük.

2 És hagyá Dávid a népnek harmadrészét Joáb keze alatt és harmadrészét Séruja fiának, Abisainak, Joáb atyjafiának keze alatt, harmadrészét pedig bízá a gitteus Ittai kezére. És monda a népnek a király: Bizony én magam is elmegyek veletek. 2Sám 8,16; 2Sám 10,9.10; 23,18; 2Sám 15,19-22

3 De a nép monda: Ne jöjj, mert ha netalán mi megfutamodunk is, velünk nem gondolnak, és ha felerészben meghalunk is, velünk semmit sem gondolnak, de te teszesz annyit, mint mi tízezren. Jobb azért, hogy te a városból légy nékünk segítségül. 1Sám 18,7

4 Monda azért nékik a király: Ami néktek jónak tetszik, én azt művelem. Megálla azért a király a kapuban, és az egész sereg megy vala ki százanként és ezrenként.

5 Parancsola pedig a király Joábnak, Abisainak és Ittainak, mondván: Az én fiammal, Absolonnal énérettem kíméletesen bánjatok! Hallá pedig ezt mind az egész had, mikor a király mindenik vezérnek parancsola Absolon felől. 2Sám 13,28.29; 16,11.12

6 Kiméne azért a nép a mezőre az Izráel ellenébe, és megütközének az Efraim erdejénél.

7 És megvereték ott az Izráel népe a Dávid szolgái által, és nagy veszteség volt ott azon a napon, mintegy húszezer emberé.

8 És kiterjedt a harc az egész vidékre, és a nép közül sokkal többet emészte meg az erdő, mint a fegyver azon a napon.

9 És találkozék Absolon Dávid szolgáival. Absolon pedig egy öszvéren ül vala. És beméne az öszvér a nagy cserfák sűrű ágai alá, hol fennakadt fejénél fogva egy cserfán, függvén az ég és föld között, az öszvér pedig elszaladt alóla.

10 Kit mikor egy ember meglátott, hírül adá Joábnak, és monda: Ímé, láttam Absolont egy cserfán függeni.

11 Monda pedig Joáb az embernek, aki megmondotta vala néki: Ímé, láttad, és miért nem ütötted le ott őt a földre? Az én dolgom lett volna azután, hogy megajándékozzalak tíz ezüst siklussal és egy övvel.

12 Monda az ember Joábnak: Ha mindjárt ezer ezüstpénzt adnál is kezembe, nem ölném meg a király fiát, mert a mi fülünk hallására parancsolá a király néked, Abisainak és Ittainak, ezt mondván: Kíméljétek, bárki legyen, az ifjút, Absolont!

13 Vagy ha orozva törtem volna életére – mivel a király előtt semmi sem marad titokban –, magad is ellenem támadtál volna.

14 Monda azért Joáb: Nem akarok előtted késedelmezni. És vőn három nyilat kezébe, és Absolonnak szívébe lövé, minthogy még élt a cserfán.

15 Körülfogák akkor a Joáb fegyverhordozó szolgái tízen, és általverék Absolont, és megölék őt. 3Móz 20,11

16 Megfúvatá azután a trombitát Joáb, és megtére a nép Izráelnek űzéséből, mert kímélni akará Joáb a népet.

17 Absolont pedig felvevék, és veték őt az erdőn egy nagy verembe, és igen nagy rakás követ hányának reá. És az egész Izráel elmeneküle, ki-ki az ő sátorába. Józs 7,25-26

18 Absolon pedig vett és még életében emelt magának emlékoszlopot, amely a király völgyében van. Mert ezt mondja vala: Nincsen nékem oly fiam, akin az én nevemnek emlékezete maradhatna. Azért az oszlopot a maga nevére nevezé. És az Absolon oszlopának hívattatik mind e mai napig. 2Sám 14,27

Kúsi követsége

19 Monda pedig Akhimás, Sádók fia: Majd elfutok, és megmondom a királynak, hogy megszabadította őt az Úr az ő ellenségeinek kezéből. 2Sám 17,17

20 És monda néki Joáb: Ne légy ma hírmondó, hanem holnap mondd meg a hírt, ma pedig ne mondd meg, mivelhogy a király fia meghalt.

21 Monda azonközben Joáb Kúsinak: Eredj el, mondd meg a királynak, amit láttál! És meghajtá magát Kúsi Joáb előtt, és elszaladt.

22 És szóla ismét Akhimás, Sádók fia, és monda Joábnak: Bármint legyen, hadd fussak el én is Kúsi után! Monda Joáb: Miért futnál, fiam? Nem néked való ez a hírmondás?!

23 Bármint legyen, hadd fussak el mégis! Ő pedig monda néki: Ám fuss el! Elfuta azért Akhimás a síkon való úton, és megelőzé Kúsit.

24 Dávid pedig ül vala a két kapu között, és az őrálló felméne a kapu tetejére, a kőfalra, és felemelvén szemeit, látá, hogy egy ember igen fut egyedül.

25 Kiálta azért az őrálló, és megmondá a királynak, és monda a király: Ha egyedül jő, hír van az ő szájában. Amaz pedig mind közelebb jöve.

26 Látá pedig az őrálló, hogy másik ember is fut, és lekiálta az őrálló a kapun állónak, mondván: Ímé, más ember is fut egyedül. Akkor monda a király: Az is hírmondó.

27 Monda ismét az őrálló: Amint látom, az elsőnek olyan a futása, mint Akhimásnak, a Sádók fiának. És monda a király: Jó ember az, és jó hírrel jő.

28 Kiáltván azért Akhimás, monda a királynak: Békesség! És meghajtá magát arccal a földre a király előtt, és monda: Áldott az Úr, a te Istened, ki kezedbe adta az embereket, kik felemelték kezeiket az én uram ellen, a király ellen.

29 Monda akkor a király: Hogy van Absolon fiam? Felele Akhimás: Látám a nagy sereglést, mikor elküldé Joáb a király szolgáját és a te szolgádat. De nem tudom, mi történt.

30 És monda a király: Eredj tova, és állj meg ott! Félreméne azért, és megálla ott.

31 E közben Kúsi is megérkezett, és monda Kúsi: Ezt üzenik a királynak, az én uramnak, hogy az Úr megszabadított ma téged mindeneknek kezéből, akik ellened támadtak volt.

32 Monda a király Kúsinak: Hogy van Absolon fiam? Felele Kúsi: Úgy legyenek az én uramnak, a királynak minden ellenségei és valakik teellened gonoszul feltámadnak, mint a te fiad!

Dávid sírása

33 És megháborodék a király, és felméne a kapu felett való házba, és síra, és ezt mondja vala mentében: Szerelmes fiam, Absolon! Édes fiam, édes fiam, Absolon! Bár én haltam volna meg tehelyetted, Absolon, édes fiam, szerelmes fiam!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában