2Sámuel

10. fejezet

Az ammoniták csúfot űznek Dávid követeiből, de szövetségeseikkel együtt vereséget szenvednek

1 Lőn pedig azután, meghala az Ammon fiainak királya, és uralkodék helyette Hánon, az ő fia. 1Móz 19,36-38; 1Krón 19,1

2 És monda Dávid: Irgalmasságot teszek Hánonnal, Náhás fiával, miképpen az ő atyja is velem irgalmasságot tett. És hozzákülde Dávid, hogy vigasztalja őt szolgái által atyja halála felől. Mikor Dávid szolgái Ammon fiainak földére érkezének, 1Sám 11,1

3 mondának az Ammon fiainak vezérei Hánonnak, az ő uruknak: Vajon becsüli-é Dávid ezzel előtted a te atyádat, hogy hozzád vigasztalókat küldött? Vajon Dávid nem inkább azért küldötte-é hozzád szolgáit, hogy a várost megszemléljék és kikémleljék és teljesen elpusztítsák?

4 Elfogatá azért Hánon a Dávid szolgáit, és szakálluknak felét lenyíratá, és ruháikat félben elmetszeté az alfelekig, és elbocsátá őket.

5 Amint ezt Dávidnak hírül hozták, eleikbe külde (mert ezek az emberek igen meggyaláztattak), és ezt üzené a király: Maradjatok Jerikóban mindaddig, míg megnevekedik szakállotok, és úgy jöjjetek haza!

6 Látván pedig az Ammon fiai, hogy gyűlöltekké lettek Dávid előtt, követet küldének az Ammon fiai, és felfogadák Szíriában a bét-réhóbbelieket és ugyancsak Szíriában a cóbeusokat, húszezer gyalogot és Maakának királyát ezer emberrel és a tóbbelieket, tizenkétezer embert.

7 Amint ezt Dávid meghallá, elküldötte Joábot és a vitézeknek egész seregét.

8 Kivonulának az Ammon fiai is, és csatarendbe állottak a kapu bejárata előtt. A szíriabeli cóbeusok, réhóbbeliek, tóbbeliek és Maaka magukban valának a mezőn.

9 Látván pedig Joáb, hogy mind elől, mind hátul ellenség van őellene, kiválogatá az Izráel népének színét, és a szíriabeliek ellenében állítá fel. 2Sám 8,16

10 A népnek maradékát az ő öccsének, Abisainak vezetésére bízta, hogy felállítsa azt Ammon fiainak ellenében. 2Sám 18,2; 23,18

11 És monda: Ha erősebbek lesznek a szíriabeliek nálamnál, nékem segítségül légy! Ha pedig az Ammon fiai náladnál hatalmasabbak lesznek, elmegyek, hogy megsegítselek.

12 Légy erős, és legyünk bátrak a mi nemzetségünkért és a mi Istenünknek városaiért! És az Úr cselekedjék úgy, amint néki tetszik! 5Móz 20,1

13 Elérkezék azért Joáb és az ővele való sereg a szíriabeliek ellen az ütközetre, és megfutamodának őelőtte.

14 Látván pedig az Ammon fiai, hogy megfutamodtak a szíriabeliek, megfutamodának ők is Abisai előtt, és beszaladának a városba. És megtére Joáb az Ammon fiaitól, és méne Jeruzsálembe.

15 Mikor pedig látták a szíriabeliek, hogy megverettettek az izráeliták által, ismét együvé gyülekezének. 1Krón 19,16

16 És elkülde Hadadézer, és elhozatá a szíriabelieket, akik a vízen túl valának, és jövének Helámba. És Sobák, Hadadézernek fővezére volt élükön.

17 Megüzenék pedig Dávidnak, aki egybegyűjté egész Izráelt, és általméne a Jordánon, és juta Hélámhoz, és sereget rendelének a szíriabeliek Dávid ellen, és megütközének vele.

18 De a szíriabeliek megfutamodtak Izráel előtt, és levága Dávid a szíriabeliek közül hétszáz szekerest és negyvenezer lovagot, Sobákot is, a seregnek fővezérét megölé, és ugyanott meghala.

19 Mikor pedig látták mindazok a királyok, akik Hadadézernek szolgái valának, hogy az Izráel által megverettek, békét kötöttek Izráellel, és nékik szolgálának. És nem merének többé a szíriabeliek kijőni az Ammon fiainak segítségére. 1Kir 11,23-25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában