2Sámuel

8. fejezet

Dávid győzelmei és kincsei. Tiszttartók kinevezése

1 Ezek után megveré Dávid a filiszteusokat, és megalázá őket, és elfoglalá Dávid a filiszteusok kezéből Méteg Ammát. 1Krón 18,1

2 És megveré a moábitákat is, és kötéllel méré meg őket, lefektetvén őket a földre. Két kötéllel méré azokat, akik megölendők, és egy teljes kötéllel azokat, akik életben hagyandók valának. És a moábiták Dávidnak adófizető szolgái lőnek. 1Móz 19,36.37; 4Móz 24,17; Zsolt 60,10

3 Megveré Dávid Hadadézert is, Réhóbnak fiát, Cóbának királyát, mikor elméne, hogy hatalmát kiterjessze az Eufrátesz folyó vizéig. 1Kir 11,23.25

4 És foglyul ejtett Dávid közülük ezer és hétszáz lovagot és húszezer gyalog embert. És inaikat elvagdaltatá Dávid minden szekeres lovaknak, és csak száz szekérbe valót hagyott meg közülük. 1Krón 18,4

5 Eljövének pedig a szíriabeliek Damaszkuszból, hogy megsegítsék Hadadézert, Cóbának királyát. És levága Dávid a szíriabeliek közül huszonkétezer férfit. 1Krón 18,5

6 És helyeze Dávid állandó sereget a damaszkuszi Szíriába. És a szíriabeliek Dávidnak adófizető szolgái lettek. És megoltalmazá az Úr Dávidot, valahová megyen vala.

7 És elvevé Dávid az aranypajzsokat is, melyek Hadadézer szolgáin valának, és bevivé azokat Jeruzsálembe.

8 Hoza annak felette Dávid király a Hadadézer városaiból: Bétákhból és Berótaiból felette igen sok rezet.

9 Mikor pedig meghallá Tói, Hamát királya, hogy megverte Dávid Hadadézernek minden seregeit, 1Krón 18,9.10

10 küldé Tói Jórámot, az ő fiát Dávid királyhoz, hogy békességesen köszöntse őt, és áldja, hogy harcolt Hadadézer ellen, és megverte őt (mert Hadadézer Tóival is hadakozik vala). És a Tói fia kezében aranyból, ezüstből és rézből való edények valának,

11 melyeket Dávid király az Úrnak szentele, azzal az ezüsttel és arannyal együtt, amelyet az Úrnak szentele mind ama népektől, akiket meghódoltatott: 1Krón 22,14.16

12 a szíriabeliektől, moábitáktól, az Ammon fiaitól, a filiszteusoktól, az amálekitáktól és a Réhób fiától, Hadadézertől, Cóbának királyától nyert prédából. 4Móz 24,20

13 És hírnevet szerze Dávid, amikor visszatért, miután a szíriabelieket leverte a Sós- völgyben, tizennyolcezret. Zsolt 60,2

14 Az idumeusok közé is állandó sereget rendele, egész Idumeába állandó sereget rendele, és az idumeusok mind Dávid szolgái lettek. És megoltalmazá az Úr Dávidot, valahová megyen vala. 1Móz 27,40; 1Móz 36,1; 4Móz 20,14-21; 24,18; 1Kir 11,15.16

15 Uralkodék azért Dávid az egész Izráelen, és szolgáltat vala Dávid az egész nép között ítéletet és igazságot. 2Sám 24,2

16 Fővezére volt Joáb, Sérujának fia, Jósafát pedig, Ahiludnak fia, emlékíró vala. 1Krón 2,16; 1Kir 2,5.29-31

17 Sádók pedig, Akhitóbnak fia és Akhimélek, Abjátárnak fia papok valának, és Sérája íródeák. 1Sám 22,20-23; 1Krón 6,8; 1Krón 24,3

18 Benája, Jéhójadának fia, a kereteusok és peleteusok elöljárója, a Dávid fiai pedig fők valának. 2Sám 23,20; 2Sám 15,18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában