MÓZES I. KÖNYVE

36. fejezet

Ézsau nemzetsége

1 Ez Ézsaunak (azaz Edómnak) nemzetsége. 1Móz 36,8; 1Móz 25,30

2 Ézsau a kananeusok leányai közül vette vala feleségeit: Adát, a khitteus Élonnak leányát, és Oholibámát, Anáhnak leányát, aki khivveus Cibhón leánya vala,

3 és Boszmáthot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát.

4 Szülé pedig Adá Ézsaunak Elifázt; és Boszmáth szülé Rehuélt; 1Krón 1,35

5 Oholibáma pedig szülé Jehúst, Jahlámot és Kórét. Ezek az Ézsau fiai, kik születtek néki Kánaán földjén.

6 És felvevé Ézsau az ő feleségeit, az ő fiait és az ő leányait és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait és minden jószágát, melyet szerzett vala Kánaán földjén, és elméne más országba az ő atyjafiának, Jákóbnak színe elől.

7 Mert az ő jószáguk több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földje nem bírja vala meg őket az ő nyájaik miatt.

8 Letelepedék tehát Ézsau a Széir hegyén. Ézsau pedig az Edóm. Józs 24,4

9 Ez Ézsaunak, az edomiták atyjának nemzetsége a Széir hegyen. 1Móz 36,40.41

10 Ezek Ézsau fiainak nevei: Elifáz, Adának, Ézsau feleségének fia; Rehuél, Boszmáthnak, Ézsau feleségének fia.

11 Elifáznak fiai valának: Thémán, Omár, Cefó, Gahtám és Kenáz.

12 Thimna pedig Elifáznak, az Ézsau fiának ágyasa vala, ki Elifáznak szülé Amáleket. Ezek Adának, Ézsau feleségének fiai.

13 Ezek pedig a Rehuél fiai: Nakhath, Zerakh, Sammá, Mizzá. Ezek valának Boszmáthnak, Ézsau feleségének fiai.

14 Oholibámának pedig, Ézsau feleségének, Anáh leányának, ki Cibhón leánya volt, ezek valának fiai, kiket szüle Ézsaunak: Jéhus, Jahlám és Korakh.

15 Ezek Ézsau fiainak fejedelmei: Elifáznak, Ézsau elsőszülöttének fiai: Thémán fejedelem, Omár fejedelem, Cefó fejedelem, Kenáz fejedelem,

16 Korakh fejedelem, Gahtám fejedelem, Amálek fejedelem. Ezek Elifáztól való fejedelmek Edómnak országában; ezek Adá fiai.

17 Rehuélnek pedig, az Ézsau fiának fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá fejedelem. Ezek Rehuéltől való fejedelmek Edóm országában. Ezek Boszmáthnak, Ézsau feleségének fiai.

18 Ezek pedig Oholibámának, Ézsau feleségének fiai: Jéhus fejedelem, Jahlám fejedelem, Korakh fejedelem. Ezek Oholibámától, Anáh leányától, Ézsau feleségétől való fejedelmek.

19 Ezek Ézsau fiai, és ezek azoknak fejedelmei; ez Edóm.

20 A horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Cibhón, Anáh, 1Krón 1,38

21 Disón, Ecer, Disán. Ezek a horeusok fejedelmei, Széirnek fiai Edóm országában.

22 Lótánnak pedig fiai voltak: Hóri, Hémám, és Lótánnak húga, Timna.

23 Sóbálnak fiai ezek: Halván, Mánakháth, Hébál, Sefó, Onám.

24 Cibhónnak pedig fiai ezek: Aja és Anáh, az az Anáh, ki meleg forrásokat talált a pusztában, mikor atyjának, Cibhónnak szamarait legelteté.

25 Anáhnak fiai ezek: Disón és Oholibáma, Anáhnak leánya.

26 Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán.

27 Ecernek fiai ezek: Bilhán, Zahaván, Hakán.

28 Disánnak fiai ezek: Húc és Arán.

29 A horeusok közül való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Cibhón fejedelem, Anáh fejedelem,

30 Disón fejedelem, Ecer fejedelem, Disán fejedelem. Ezek a horeusok közül való fejedelmek az ő fejedelemségük szerint Széir tartományában.

31 Ezek pedig a királyok, kik uralkodtak Edóm földjén minekelőtte Izráel fiai között király uralkodott volna. 1Krón 1,43

32 Király vala Edómban Bela, Behor fia, s az ő városának neve Dinhába vala.

33 És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Bocrából való volt.

34 És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette a Témán földjéből való Khusám.

35 És meghala Khusám, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, aki megveré a midiánitákat a Moáb mezején; az ő városának neve pedig Hávit vala.

36 És meghala Hadád, és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.

37 És meghala Szamlá, és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.

38 És meghala Saul, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia.

39 És meghala Báhál-Khanán, Akhbór fia, és uralkodék helyette Hadár; és az ő városának neve Pahu, az ő feleségének pedig neve Mehetábéel, aki Mézaháb leányának, Matrédnak leánya vala.

40 Ezek pedig az Ézsau nemzetségéből való fejedelmek nevei, az ő családjuk, helyük és nevük szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem,

41 Oholibámá fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem,

42 Kenáz fejedelem, Thémán fejedelem, Mibcár fejedelem,

43 Magdiél fejedelem, Hirám fejedelem. Ezek Edóm fejedelmei az ő lakásuk szerint az ő örökségük földjén. Ézsau az edómiták atyja. 1Móz 36,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában