1Krónika

22. fejezet

Dávid intézkedik a templom leendő építéséről, és tanácsai Salamonnak

1 Monda Dávid: Ez az Úr Istennek háza és az égőáldozatnak oltára Izráel számára. 2Krón 3,1

2 Megparancsolá azért Dávid, hogy gyűjtsék össze az Izráel földjén való jövevényeket, akiket kővágókká tőn, hogy faragni való köveket vágnának, hogy az Isten házát megcsinálnák. 2Krón 2,17

3 Továbbá sok vasat szerze Dávid szegeknek az ajtókhoz és a foglalásokra, rezet is bőségesen minden mérték nélkül. 1Krón 18,8

4 Számtalan cédrusfát is, mert a Sídon és Tírus városbeliek cédrusfákat bőségesen szállítának Dávidnak. 1Krón 14,1

5 Mert monda Dávid: Az én fiam, Salamon, gyermek és igen gyenge, az Úrnak pedig nagy házat kell építeni, mely híres legyen és ékesség az egész világon. Elkészítek azért mindeneket néki. Dávid azért mindeneket nagy bőségesen megszerze, minekelőtte meghalna. 1Krón 29,1; 1Kir 3,7

6 Hívatá azért Dávid az ő fiát, Salamont, és meghagyá néki, hogy az Úrnak, Izráel Istenének házat csináltasson. 1Krón 17,11.12

7 És monda Dávid Salamonnak: Édes fiam, én elgondoltam vala szívemben, hogy az Úrnak, az én Istenemnek nevének házat építsek. 1Krón 17,1

8 De az Úr ekképpen szóla nékem, mondván: Sok vért ontottál, és sokat hadakoztál. Ne építs az én nevemnek házat, mert sok vért ontottál ki a földre énelőttem. 2Sám 7,5-13; 1Kir 5,3

9 Ímé, fiad lészen néked, akinek csendessége lészen, mert nyugodalmat adok néki minden körüle való ellenségeitől. Azért neveztetik Salamonnak, mert békességet és nyugodalmat adok Izráelnek az ő idejében. 2Sám 12,24.25; 1Kir 4,25

10 Ő csinál az én nevemnek házat. Ő lészen nékem fiam, és én néki atyja leszek, és megerősítem az ő királyságának trónját Izráel felett mindörökké. 1Kir 6,1-38; 2Sám 7,14

11 Most, édes fiam, legyen az Úr veled, hogy sikerüljön néked házat építeni az Úrnak, a te Istenednek, miképpen szólott tefelőled!

12 De adjon az Úr néked értelmet és bölcsességet, mikor téged Izráel fölé helyez, hogy az Úrnak, a te Istenednek törvényét megőrizzed!

13 Akkor jól lesz dolgod, ha a rendeléseket és a végzéseket megtartod, és teljesíted azokat, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt volt Izráelnek. Légy bátor, légy erős, ne félj, és ne rettegj! 1Kir 9,4-7; 5Móz 29,9

14 Ímé, én is az én szegénységemben szereztem az Úr házának építésére százezer talentum aranyat és ezerszer ezer talentum ezüstöt és rezet s vasat mérték nélkül, mert igen bőven van. Fákat is, köveket is szerzettem. Te is szerezz ezekhez! 1Krón 18,11; 1Krón 29,3.4

15 Van néked sok művesed, kővágód, kő- és fafaragód és mindenféle dologban bölcs mesterembered.

16 Az aranynak, ezüstnek, vasnak és réznek száma nincsen. Azért kelj fel, láss hozzá, és az Úr legyen veled!

17 Megparancsolá pedig Dávid Izráel összes főembereinek, hogy ők is legyenek segítségül az ő fiának, Salamonnak, ezt mondván: 1Krón 29,6-8

18 Avagy nincsen-é az Úr, a ti Istentek tiveletek, aki néktek békességet adott körös-körül? Mert az én hatalmam alá adá e földnek lakosait, és meghódolt e föld az Úr előtt és az ő népe előtt. 1Kir 5,3

19 No, azért keressétek az Urat, a ti Istenteket teljes szívetek és lelketek szerint, és felkelvén, az Úr Isten szentséges helyét csináljátok meg, hogy vigyétek az Úr szövetségének ládáját és az Istennek szentelt edényeket a házba, amely építtetik az Úr nevének!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában