1Királyok

6. fejezet

A templom építése

1 És megépítteték az Úrnak háza az Izráel fiainak Egyiptom földjéből való kijövetele után a négyszáznyolcvanadik esztendőben, Salamon Izráel felett való uralkodásának negyedik esztendejében, a Zif hónapban, mely a második hónap. 2Krón 3,1-4; 1Krón 28,11.13.19

2 És a ház, amelyet Salamon király az Úrnak építe, hatvan sing hosszú, húsz sing széles és harminc sing magas volt.

3 És egy tornác vala a ház temploma előtt, amelynek a hossza húsz sing volt a háznak szélessége szerint, a szélessége pedig tíz sing volt a ház hosszában.

4 És építe a házon ablakokat is lezárt rostélyzattal.

5 És építe a ház falaira emeleteket körös-körül: a ház falai körül a szenthelyen és a szentek szentjén, és készíte mellékhelyiségeket körül.

6 Az alsó emelet belső szélessége öt sing, a középső szélessége hat sing, és a harmadik szélessége hét sing volt, és bemélyedéseket építe a ház körül kívülről, hogy az emeletek gerendái ne nyúljanak be a ház falaiba.

7 Mikor pedig a ház építteték, a kőbányának egészen kifaragott köveiből építtetett, úgyhogy sem kalapácsnak, sem fejszének, sem valami egyéb vasszerszámnak pengése nem hallattatott a háznak felépítésénél.

8 Az alsó emelet középső mellékhelyiségéhez egy ajtó vezetett a ház jobb oldalán, és egy csigagrádics* vitt fel a középső emeletbe és a középsőből a harmadikba.

9 Megépíté ekként azt a házat, és elvégezé, és befedé a házat gerendákkal és cédrusfadeszkákkal.

10 És megépíté az emeleteket az egész ház körül, amelyeknek magasságuk öt-öt sing volt, és a házhoz cédrusfagerendákkal ragasztattak.

11 És lőn az Úrnak beszéde Salamonhoz, ezt mondván:

12 Ez ama ház, amelyet te építesz. Ha az én rendelésimben jársz, és az én ítéletim szerint cselekszel, és megtartod minden én parancsolatimat, azokban járván, én is bizonyára megerősítem veled az én beszédemet, amelyet szólottam Dávidnak, a te atyádnak. 2Sám 7,13-16; 1Kir 2,4; 9,4-5

13 És az Izráel fiai között lakozom, és nem hagyom el az én népemet, az Izráelt. 2Móz 29,45.46

14 Megépíté azért Salamon azt a házat, és elvégezé azt.

15 És megbélelé a ház falait belül cédrusfával, a ház padlózatától egészen a padlásig beborítá belül fával. A ház padlózatát pedig beborítá fenyődeszkákkal.

16 És építe a ház hátulján egy húsz sing hosszú cédrusfa falat a padlózattól egész a padlásig, és építé azt a ház hátulsó részének: szentek szentjének.

17 Az előtte való szenthely hossza negyven sing volt.

18 Belülről az egész ház merő cédrus volt, kivésett sártökökkel és kinyílt virágbimbókkal, úgyhogy semmi kő ki nem látszott.

19 És a szentek szentjét építé a ház belső részében, hogy abba helyeztesse az Úr szövetségének ládáját. 2Móz 26,34

20 A szentek szentje belső részének a hossza vala húsz sing, a szélessége is húsz sing, a magassága is húsz sing, és beborítá azt finom arannyal. Az oltárt is beborítá cédrusdeszkákkal.

21 És Salamon beborította a házat belül finom arannyal, és aranyláncot vont a belső rész előtt, amelyet szintén bevont arannyal.

22 Úgyhogy az egész ház be volt vonva merő arannyal, sőt az oltárt is, amely a szentek szentje előtt volt, egészen beborítá arannyal.

23 És csinált a szentek szentjébe két tíz sing magas kerubot olajfából. 2Móz 25,18

24 És öt sing volt az egyik kerub szárnya, és öt sing a másik kerub szárnya is, úgy, hogy az egyik szárnya végétől a másik szárnya végéig tíz sing vala.

25 A másik kerub is tíz sing volt. És mind a két kerubnak mind a mértéke, mind a faragása egy vala,

26 úgyhogy az egyik kerub magassága tíz sing, és ugyanannyi a másik kerubé is.

27 És helyezteté a kerubokat a ház belsejébe, és amint a kerubok kiterjeszték szárnyukat, az egyiknek szárnya a ház egyik falát, a másik kerub szárnya pedig a másik falát érte, de a ház közepén összeért egyik szárny a másikkal.

28 És beborítá a kerubokat arannyal.

29 És a ház összes falain körös-körül kívül és belül kerubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat metszetett ki. 2Móz 26,31

30 És beborítá még a ház padlóját is arannyal kívül és belül.

31 És a szentek szentjének bemenetelén csinála ajtót olajfából, az ajtófélfák kiszögellése egy ötödrész volt.

32 És két ajtószárnyat olajfából, és metszete reájuk kerubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat, és beborítá azokat arannyal: a kerubokat is és a pálmafákat is megaranyoztatá.

33 Ekképpen csinált a templom szenthelyénél is négyszögletű ajtófélfákat olajfából.

34 És csinált két ajtót ciprusfából, és az egyik ajtón is két forgó ajtószárny volt, a másik ajtón is két forgó ajtószárny.

35 És metszete azokra kerubokat és pálmafákat és kinyílt virágokat, és beborítá arannyal, ráalkalmaztatva azt a metszésre.

36 Azután felépíté a belső pitvart* három rend faragott kőből és egy rend cédrusgerendából.

37 Az ő uralkodásának negyedik esztendejében fundáltaték az Úrnak háza Zif hónapban.

38 És a tizenegyedik esztendőben, Búl havában (mely a nyolcadik hónap) végezteték el a ház minden dolga és rendje szerint. És így építé azt hét esztendeig.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában