1Krónika

28. fejezet

Dávid utódjául bemutatja a népnek Salamont

1 Egybehívatá pedig Dávid Jeruzsálembe az Izráel összes fejedelmeit, a nemzetségek fejedelmeit, a király szolgálatában levő csapatok elöljáróit, az ezredeseket, a századosokat, a király minden jószágának és marhájának gondviselőit, a maga fiait is udvari szolgáival, a harcosokat minden erős vitézivel egyetemben. 1Krón 27,1-34

2 És felálla Dávid király az ő lábaira, és monda: Halljátok meg szómat, atyámfiai és én népem! Elvégezém szívem szerint, hogy az Úr szövetsége ládájának nyugodalmas házat csináltatnék és a mi Istenünk lábainak zsámolyt. Hozzá is készítettem mindent az építéshez. 1Krón 17,1.11.12

3 De az Isten monda nékem: Ne te csinálj házat az én nevemnek, mert hadakozó ember vagy, sok vért is ontottál immár. 1Krón 22,8

4 Engem választa az Úr, Izráel Istene az én atyámnak egész házából, hogy lennék királya az Izráel népének mindörökké, mert Júdát választotta elöljárónak és a Júda törzsében az én atyámnak háznépét. Az én atyámnak fiai közül pedig engem méltóztatott királlyá tenni egész Izráel felett. 1Móz 49,8; 1Sám 16,1-13

5 És minden fiaim közül (mert az Úr sok fiakat adott nékem) választotta Salamont, az én fiamat, hogy ülne az Úr királyságának székében Izráel felett.

6 És monda nékem: Salamon, a te fiad építi meg az én házamat és az én pitvarimat,* mert én őt magamnak fiamul választottam, és én is néki atyja leszek. 1Krón 22,9.10

7 Megerősítem az ő királyságát mindörökké, ha az én parancsolatimat és ítéletimet szorgalmatosan megtartándja, amint e mai napon. 1Kir 9,4.5

8 Most azért az egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének szeme előtt és a mi Istenünk hallására, őrizzétek s keressétek az Úrnak, a ti Istenteknek minden parancsolatit, hogy bírhassátok e jó földet, és hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra is magatok után mindörökké! 5Móz 28

9 Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresénded, megtalálod, ha ellenben őt elhagyándod, ő is elhagy téged mindörökké. 1Krón 29,17

10 Most azért, mivelhogy az Úr választott téged, hogy néki szent házat építs, légy erős, és készítsd meg azt!

Dávid Salamonnak adja a templom tervrajzát és a hozzá való készleteket

11 Akkor átadá Dávid az ő fiának, Salamonnak a tornácnak, annak házacskáinak, kincstartó helyeinek, felházainak és belső kamaráinak, a kegyelem táblája helyének is formáját,

12 és mindennek formáját, amelyeket szívében elgondolt vala az Úr házának pitvarai felől, az Isten háza kincsének és a szent kincseknek számára körös-körül levő minden kamarák felől,

13 a papok és léviták csapatainak háza, az Úr háza szolgálatának minden munkája és az Úr háza szolgálatára való minden eszköz felől.

14 Azután aranyat mérték szerint a különböző szolgálatok eszközei számára, mértékkel minden ezüsteszközök és a különböző szolgálatok eszközei számára. 1Krón 29,3-5; 22,14

15 Vagyis aranyat mértékkel az arany gyertyatartókra és azok aranyszövétnekére,* mértékkel mindenik gyertyatartóra és annak szövétnekire s az ezüst gyertyatartókra mértékkel, a gyertyatartóra és annak szövétnekire, mindegyik gyertyatartó rendeltetése szerint.

16 És aranyat mértékkel a szent kenyerek asztalai, minden asztal számára, azonképpen ezüstöt az ezüstasztalok számára.

17 A villákra, medencékre és kancsókra tiszta aranyat, az aranypoharakra is bizonyos mérték szerint ada aranyat, minden pohárra; és az ezüstpoharakra ezüstöt bizonyos mértékkel, minden pohárra.

18 A füstölő oltár számára megtisztított aranyat mérték szerint; aranyat a szekérnek, azaz a keruboknak mintázására, akik kiterjesztett szárnyakkal az Úr szövetségének ládáját befedezik. 1Kir 6,23-28

19 Mindezek az Úr kezétől írattattak meg, aki engem megtanított az egész alkotmány formájára. 2Móz 25,9; 26,30

20 Monda ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj! Mert az Úr Isten, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét! 2Krón 7,11

21 Ímé, itt vannak a papok és léviták csapatai az Isten házának minden szolgálatára, veled lesznek minden munkában készségesen bölcsességgel, a fejedelmek is és az egész nép minden dolgaidra nézve.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában