1Királyok

4. fejezet

Salamon tisztviselői

1 És lőn Salamon király az egész Izráel felett királlyá.

2 Ezek valának pedig az ő főemberei: Azária, Sádók papnak fia, 1Kir 2,35

3 Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok, Jósafát, az Ahilud fia emlékíró vala

4 és Benája, a Jójada fia a sereg hadnagya, Sádók pedig és Abjátár papok. 1Kir 1,38; 2,35; 2Sám 23,20

5 És Azáriás, a Nátán fia a tiszttartók elöljárója és Zábud, a Nátán fia főtanácsos és a király barátja

6 és Ahisár udvarbíró, Adónirám pedig, az Abda fia kincstartó.

7 Vala pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója az egész Izráelen, akik ellátták a királyt és az ő háznépét. Esztendőnként mindeniknek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie.

8 És ezek azoknak neveik: Húrnak fia az Efraim hegyén,

9 Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban, Béth-Semesben és Elonban és Béth-Hanánban,

10 Hésednek fia Arúbotban, őhozzá tartozott Szókó és Héfer egész földje. Józs 15,20.35

11 Abinádáb fiaié volt Dór egész határa. A Salamon leánya, Táfát vala néki felesége. Józs 17,11

12 Bahana, az Ahilud fia bírja vala Taanákot és Megiddót és egész Béth-Seánt, mely Sartána mellett vala Jezréel alatt, Béth-Seántól fogva mind Abela Méholáig és mind Jokméámon túl.

13 Gébernek fia Rámóth Gileádban, övé valának Jáirnak, a Manassé fiának falui, melyek Gileádban valának, az övé volt az Argób tartománya, mely Básánban vala, hatvan nagy város kőfallal és érczárakkal megerősítve. 4Móz 32,41; 5Móz 3,4

14 Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban,

15 Ahimaás Naftaliban, a Salamon leányát, Bosmátát vevé magának feleségül ő is.

16 Bahana, Khúsai fia Áserben és Alóthban,

17 Jósafát, Paruákh fia Issakhárban,

18 Simei, Éla fia Benjáminban,

19 Géber, Uri fia a Gileád földjében, Sihonnak, az emoreus királyának földjében és Ógnak, a básánbeli királynak földjében. És ez egy tiszttartó bírja vala azt a földet.

20 És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak. 1Kir 3,8; 1Móz 13,16; 4Móz 23,10

Salamon hatalma

21 Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől fogva egész a filiszteusok földjéig és Egyiptomnak határáig. És ajándékokat hoznak vala és szolgálnak vala Salamonnak életének minden idejében. 1Móz 15,18; 2Krón 9,26

22 És Salamon eledele naponként ez vala: harminc véka zsemlyeliszt és hatvan véka közönséges liszt,

23 tíz hizlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh a szarvasokon, őzeken, bivalyokon és hizlalt madarakon kívül.

24 Mert ő uralkodék minden helyeken: a folyóvízen túl Thifsától fogva egész Gázáig minden királyokon, akik a folyóvízen túl valának. És békessége volt néki minden alattvalóitól körös-körül.

25 És lakozék Júda és Izráel bátorsággal, ki-ki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt Dántól fogva Bersebáig Salamonnak minden idejében. 3Móz 26,5-6

26 És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban és tizenkétezer lovagja. 1Kir 10,26; 2Krón 1,14; 9,25

27 És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, akik a Salamon király asztalánál valának, ki-ki az ő hónapján minden fogyatkozás nélkül.

28 Azután árpát és szalmát is hoztak a lovaknak és a paripáknak arra a helyre, ahol a király volt, ki-ki az ő rendelete szerint.

Salamon bölcsessége

29 És az Isten adott bölcsességet Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van.

30 Úgy, hogy a Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége és Egyiptomnak egész bölcsessége. 1Kir 3,12

31 Sőt bölcsebb volt minden embereknél, még az Ezráhita Ethánnál is és Hémánnál, Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál. És híre, neve vala minden nemzetségek között körös-körül. Zsolt 89,1; Zsolt 88,1; 1Krón 15,19

32 És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt.

33 Szólott a fákról is a Libanon cédrusfájától az izsópig, amely a falból nevekedik ki, és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó-mászó állatokról és a halakról is.

34 És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcsességét, a földnek minden királyaitól, akik hallották vala az ő bölcsességét. 1Kir 3,28; 10,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában