Józsué

17. fejezet

Manassé törzse másik felének öröksége

1 Lőn sors által való része Manassé nemzetségének is, mert ő vala elsőszülötte Józsefnek, Mákirnak, a Manassé elsőszülöttének, Gileád atyjának, mivelhogy hadakozó férfiú vala, juta néki Gileád és Básán. 1Móz 46,20; 4Móz 26,29

2 Manassé többi fiainak is juta az ő családjaik szerint: Abiézer fiainak, Hélek fiainak, Aszriél fiainak, Sekem fiainak, Héfer fiainak és Sémida fiainak. Ezek Manassénak, a József fiának fiúgyermekei az ő családjaik szerint. Bír 6,11.34; 8,1.2

3 De Célofhádnak, Héfer fiának (ez Gileád fia, ez Mákir fia, ez Manassé fia) nem valának fiai, hanem csak leányai. Ezek valának pedig leányainak nevei: Makhla, Nóa, Khogla, Milkha és Thirca. 4Móz 26,33; 27,1; 36,2

4 Ezek odajárulának Eleázár pap elé, Józsuénak, a Nún fiának eleibe és a fejedelmek elé, mondván: Az Úr megparancsolta Mózesnek, hogy örökséget adjon nékünk a mi atyánkfiai között. Adott vala azért nékik örökséget az Úr beszéde szerint az ő atyjuknak bátyjai között. 4Móz 27,7; 36,2

5 Tíz rész esék azért Manassénak Gileád és Básán földjén kívül, amelyek túl vannak a Jordánon.

6 Mert a Manassé leányai örökséget kaptak az ő fiai között. Gileád földje pedig a Manassé többi fiaié lőn.

7 A Manassé határa pedig Ásertől Mikmetháth felé vala, amely Sikem előtt van. És méne a határ jobb kéz felé, Én-Tappuahnak lakói felé.

8 Manasséé volt Tappuah földje, de Tappuah a Manassé határa felé az Efraim fiaié vala.

9 És alámegy a határ a Kána patakjára, a pataknak déli részére. Ezek a városok Efraiméi a Manassé városai között. Manassé határa pedig a pataktól észak felé, és a széle a tengernél vala.

10 Délről Efraimé, északról pedig Manasséé, és ennek határa a tenger vala. De észak felől Áserbe ütköznek, napkelet felől pedig Issakhárba.

11 És a Manasséé vala Issakhárban és Áserben Béth-Seán és mezővárosai, Jibleám és mezővárosai, Dórnak lakosai és mezővárosai, Én-Dórnak lakosai és mezővárosai, Thaanaknak lakosai és mezővárosai és Megiddó lakosai és mezővárosai, három hegyi tartomány. 1Sám 28,7

12 De nem bírták elfoglalni Manassénak fiai ezeket a városokat, és sikerült a kananeusnak ott maradni azon a földön. Bír 1,27-28; Józs 15,63

13 De mihelyt megerősödtek vala Izráel fiai, robot alá veték a kananeust, de teljességgel nem űzék ki őket.

14 József fiai pedig szóltak vala Józsuéval, mondván: Miért adtál nékem egy sors szerint való örökséget és egy osztályrészt, holott én sok nép vagyok, mivelhogy ez ideig megáldott engem az Úr?!

15 Józsué pedig monda nékik: Ha sok nép vagy te, menj fel az erdőre, és irts ott magadnak a perizzeusoknak és refaimnak földjén, ha szoros néked az Efraim hegye!

16 És mondának a József fiai: Nem elegendő nékünk ez a hegy, a kananeusoknak pedig, akik a völgyi síkon laknak, mindnek vasszekerük van, úgy azoknak, akik Béth-Seanban és mezővárosaiban, mint azoknak, akik a Jezréel völgyében vannak. Bír 1,19; 4,13

17 Szóla pedig Józsué a József házának, Efraimnak és Manassénak, mondván: Sok nép vagy te, és nagy erőd van néked, nem lesz néked csak egy sors szerint való részed,

18 mert hegyed lesz néked. Ha erdő az, úgy irtsd ki azt, és annak szélei is a tieid lésznek, mert kiűzöd a kananeust, noha vasszekere van néki, s noha erős az.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában