4Mózes

36. fejezet

Örökösödési joggal a leányok nem házasodhatnak más törzsbelivel

1 Járulának pedig Mózeshez az atyák fejei a Gileád fiainak nemzetségéből, aki Mákirnak, Manassé fiának fia vala, a József fiainak nemzetségéből, és szólának Mózes előtt és Izráel fiai atyáinak fejedelmei előtt.

2 És mondának: Az én uramnak megparancsolta az Úr, hogy sors által adja ezt a földet örökségül Izráel fiainak, de azt is megparancsolta az Úr az én Uramnak, hogy a mi atyánkfiának, Célofhádnak örökségét adja oda az ő leányainak. 4Móz 27,1-7; Józs 17,3.6

3 És ha Izráel fiai közül valamely más törzs fiaihoz mennek feleségül, elszakasztatik az ő örökségük a mi atyáink örökségétől, és odacsatoltatik az annak a törzsnek örökségéhez, amelynél feleségül lesznek, a mi örökségünk pedig megkisebbedik.

4 És mikor Izráel fiainál a kürtzengés ünnepe lesz, az ő örökségük akkor is annak a törzsnek örökségéhez csatoltatik, amelynél feleségül lesznek. Ekképpen a mi atyáink törzseinek örökségéből vétetik el azok öröksége. 3Móz 25,8-13

5 Parancsot ada azért Mózes Izráel fiainak az Úr rendelése szerint, mondván: A József fiainak törzse igazat szól.

6 Ez az, amit parancsolt az Úr a Célofhád leányai felől, mondván: Akihez jónak látják, ahhoz menjenek feleségül, de csak az ő atyjuk törzsének háznépéből valóhoz menjenek feleségül,

7 hogy át ne szálljon Izráel fiainak öröksége egyik törzsről a másik törzsre, hanem Izráel fiai közül ki-ki ragaszkodjék az ő atyái törzsének örökségéhez!

8 És minden leányzó, aki örökséget kap Izráel fiainak törzsei közül, az ő atyja törzsebeli háznépből valóhoz menjen feleségül, hogy Izráel fiai közül ki-ki megtartsa az ő atyáinak örökségét!

9 És ne szálljon az örökség egyik törzsről a másik törzsre, hanem Izráel fiainak törzsei közül ki-ki ragaszkodjék az ő örökségéhez!

10 Amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, akképpen cselekedtek vala a Célofhád leányai. 4Móz 27,1

11 Mert Makhla, Thirca, Hogla, Milkha és Nóa, a Célofhád leányai, az ő nagybátyjuk fiaihoz mentek vala feleségül,

12 a József fiának, Manassé fiainak nemzetségéből valókhoz mentek vala feleségül, és lőn azoknak öröksége az ő atyjuk nemzetségének törzsénél.

13 Ezek a parancsolatok és végzések, amelyeket Mózes által parancsolt az Úr Izráel fiainak, Moáb mezőségén a Jordán mellett Jerikó ellenében.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában