MÓZES I. KÖNYVE

46. fejezet

Jákób Egyiptomba megy

1 Elindula azért Izráel minden hozzátartozóival, és méne Beérsebába. És áldozék áldozatokat az ő atyja, Izsák Istenének.

2 És szóla Isten Izráelnek éjjeli látomásban, és monda: Jákób, Jákób. Ő pedig monda: Ímhol vagyok.

3 És monda: Én vagyok az Isten, a te atyádnak Istene: Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott téged.

4 Én lemegyek veled Egyiptomba, és én bizonnyal fel is hozlak. És József fogja bé a te szemeidet.

5 Felkerekedék azért Jákób Beérsebából, és elvivék Izráel fiai Jákóbot, az ő atyjukat és gyermekeiket és feleségeiket a szekereken, melyeket a fáraó küldött vala érette. ApCsel 7,15

6 És elvivék nyájaikat és szerzeményeiket, melyeket Kánaán földjén szereztek vala, és jutának Egyiptomba Jákób és minden vele levő magva. Józs 24,4; Zsolt 105,23; Ésa 52,4

7 Az ő fiait és fiainak fiait, az ő leányait és fiainak leányait és minden vele levő magvát elvivé magával Egyiptomba.

Izráel fiai

8 Ezek pedig az Izráel fiainak nevei, kik bementek Egyiptomba: Jákób és az ő fiai: Jákóbnak elsőszülötte Rúben.

9 Rúben fiai pedig: Khánokh, Pallu, Khecrón, Khármi. 2Móz 6,14

10 Simeon fiai pedig: Jemúel, Jámin, Ohad, Jákhin, Cóhár és Saul, a kánaáni asszonynak fia. 2Móz 6,15

11 Lévi fiai pedig: Gerson, Kehát, Mérári. 2Móz 6,16

12 Júda fiai pedig: Hér, Ónán, Séla, Perec, Zerákh; de megholt vala Hér és Ónán a Kánaán földjén. Perecnek fiai pedig: Khecrón és Khámul. 1Móz 38,3-5; 1Krón 2,5

13 Izsakhár fiai pedig: Thóla, Puvah, Jób és Simrón.

14 Zebulon fiai pedig: Szered, Élon, Jákhleél.

15 Ezek Lea fiai, akiket szült vala Jákóbnak Mezopotámiában Dínával, az ő leányával együtt. Fiainak és leányainak összes száma: harminchárom lélek.

16 Gád fiai pedig: Cifjon, Khaggi, Súni, Ecbón, Héri, Aródi és Areéli.

17 Áser fiai pedig: Jimnáh, Jisváh, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő húguk; Berihának fiai pedig: Khéber és Málkhiel. 1Krón 7,30

18 Ezek Zilpa fiai, kit Lábán adott vala Leának, az ő leányának, és ő szülé ezt a tizenhat lelket Jákóbnak.

19 Rákhelnek, Jákób feleségének fiai: József és Benjámin.

20 És születének Józsefnek Egyiptom földjén Manassé és Efráim, akiket Asznáth, Potiferának, On papjának leánya szült néki. 1Móz 41,50-52

21 Benjámin fiai pedig: Bela, Bekher, Asbél, Géra, Nahamán, Ekhi, Rós, Muppim, Khuppim és Ard.

22 Ezek Rákhel fiai, kik születtek Jákóbnak, mindössze tizennégy lélek.

23 Dán fia pedig: Khusim.

24 Nafthali fiai pedig: Jakhceél, Gúni, Jécer és Sillém. 4Móz 26,48.49

25 Ezek Bilha fiai, kit adott vala Lábán Rákhelnek, az ő leányának, és ezeket szülte Jákóbnak, mindössze hét lelket. 1Móz 29,29

26 Valamennyi Jákóbbal Egyiptomba jött lélek, kik az ő ágyékából származtak, a Jákób fiainak feleségeit nem számítva, mindössze hatvanhat lélek.

27 József fiai pedig, kik Egyiptomban születtek, két lélek. Jákób egész házanépe, mely Egyiptomba ment vala, hetven lélek. 5Móz 10,22

Hogyan fogadta József Jákóbot

28 Júdát pedig elküldé maga előtt Józsefhez, hogy útmutatója legyen Gósen felé. És eljutának Gósen földjére.

29 És befogata József az ő szekerébe, és eleibe méne Izráelnek, az ő atyjának Gósenbe. S amint maga előtt látá, nyakába borula, és síra az ő nyakán sok ideig.

30 És monda Izráel Józsefnek: Immár örömest meghalok, minekutána láttam a te orcádat, hogy még élsz.

31 József pedig monda az ő testvéreinek és az ő atyja háza népének: Felmegyek, és tudtára adom a fáraónak, és ezt mondom néki: Az én testvéreim és atyám háznépe, kik Kánaán földjén valának, eljöttek énhozzám.

32 Azok az emberek pedig juhpásztorok, mert baromtartó nép valának, és juhaikat, barmaikat és mindenüket, valamijük van, elhozták.

33 S ha majd a fáraó hivat titeket, és azt kérdi: Mi a ti életmódotok?

34 Azt mondjátok: Baromtartó emberek voltak a te szolgáid gyermekségünktől fogva mind ez ideig, mi is, mint a mi atyáink, hogy lakhassatok Gósen földjén. Mert minden juhpásztor utálatos az egyiptombeliek előtt. 1Móz 43,32

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában