1Krónika

7. fejezet

Jákób másik hat fiának nemzetségi táblázata

1 Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen.

2 Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyjaiknak családjaiban. A Thóla fiai erős hadakozók voltak nemzetségükben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezer-hatszáz vala. 2Sám 24,2.9

3 Uzzi fiai: Izráhja. És az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, akik mind főemberek valának.

4 És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminchatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségük volt és sok fiuk is.

5 Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak valának, nyolcvanhétezren szám szerint mindenestől.

6 Benjámin fiai: Bela, Béker és Jediáel, hárman. 1Móz 46,21

7 Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt főember az ő nemzetségükben, erős hadakozó férfiak, akik megszámláltatván, huszonkétezer-harmincnégyen valának.

8 Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet. Ezek mindnyájan Béker fiai.

9 Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezer-kétszázan valának.

10 Továbbá Jédiáel fia: Bilhán. Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár.

11 Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős hadakozó férfiak, akik tizenhétezer-kétszázan mehetnek vala ki a viadalra.

12 Ir fiai: Suppim és Khuppim. Húsim Ahernek fia.

13 Nafthali fiai: Jakhciel, Gúni, Jécer, Sallum a Bilha fiai. 1Móz 46,24

14 Manassé fiai: Aszriel, kit szüle az ő felesége. Az ő ágyastársa pedig, a szíriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját.

15 Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak húgát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Célofhád. Célofhádnak leányai voltak. 4Móz 27,1

16 Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, akit neveze Péresnek, annak pedig öccsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem.

17 Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manass fia volt.

18 Az ő húga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát.

19 Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám.

20 Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát, 4Móz 26,35

21 ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a gátbeliek, a földnek lakosai, mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák.

22 Efraim azért, az ő atyjuk sokáig siratá őket, akihez elmennek vala az ő atyjafiai, és őt vigasztalják vala. Jób 2,11

23 Beméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az ő házában.

24 Leánya pedig Seéra vala, aki alsó és felső Bethoront és Uzen-Seérát építé.

25 Réfah is az ő fia és Resef, ennek fia Théla, ennek fia Táhán,

26 ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma,

27 ennek fia Nún, ennek fia Józsué. 4Móz 13,9.17; Józs 1,1

28 Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala Béthel és annak mezővárosai: napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezővárosai, Sikem és ennek mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig

29 és a Manassé fiai mellett Béth-Seán és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai. 1Móz 48,5

30 Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő húguk. 1Móz 46,17

31 Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, aki Birzávit atyja volt.

32 Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az ő húgukat.

33 Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát. Ezek Jaflét fiai.

34 Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám.

35 Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál.

36 Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra,

37 Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra.

38 Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara.

39 Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja.

40 Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harcosok, a fejedelmek fejei. És megszámláltatván az ő nemzetségük rendje szerint huszonhatezer harcra képes férfi volt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában