4Mózes

13. fejezet

Kánaán földjére küldött kémek

1 Azután pedig elindula a nép Haseróthból, és tábort ütének Párán pusztájában.

2 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kánaán földjét, amelyet én adok Izráel fiainak! Az ő atyáiknak mindenik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, aki főember közöttük! 5Móz 1,22

4 Elküldé azért őket Mózes Párán pusztájából az Úr rendelése szerint. És azok a férfiak mindnyájan főemberek valának Izráel fiai között.

5 Ezek pedig azoknak nevei: A Rúben nemzetségéből Sámmua, a Zakhúr fia.

6 A Simeon nemzetségéből Safát, a Hóri fia.

7 A Júda nemzetségéből Káleb, a Jefunné fia.

8 Az Izsakhár nemzetségéből Igál, a József fia.

9 Az Efraim nemzetségéből Hósea, a Nún fia.

10 A Benjámin nemzetségéből Pálthi, a Rafú fia.

11 A Zebulon nemzetségéből Gaddiel, a Szódi fia.

12 A József nemzetségéből, a Manassé nemzetségéből Gaddi, a Szúszi fia.

13 A Dán nemzetségéből Ammiél, a Gemálli fia.

14 Az Áser nemzetségéből Szenthúr, a Mikaél fia.

15 A Nafthali nemzetségéből Nahbi, a Vofszi fia.

16 A Gád nemzetségéből Géuel, a Mákhi fia.

17 Ezek ama férfiaknak nevei, akiket elküldött Mózes a földnek megkémlelésére. És nevezé Mózes Hóseát, a Nún fiát Józsuénak.

18 És mikor elküldé őket Mózes a Kánaán földjének megkémlelésére, monda nékik: Menjetek fel erre dél felől, és hágjatok fel a hegyre!

19 És nézzétek meg a földet, hogy milyen az, és a népet, amely lakozik azon: erős-é az vagy erőtlen, kevés-é az vagy sok?

20 És milyen a föld, amelyben lakozik az: jó-é az vagy hitvány; és milyenek a városok, amelyekben lakozik: táborokban vagy erősségekben lakozik-é?

21 És milyen a föld: kövér-é az vagy sovány; van-é abban élőfa vagy nincs? És legyetek bátorságosok, és szakasszatok a földnek gyümölcséből! Azok a napok pedig a szőlőzsendülés napjai valának.

22 Felmenének azért, és megkémlelék a földet a Cin pusztájától fogva mind Rehóbig, odáig, ahol Hamáthba mennek.

23 És felmenének dél felől, és jutának Hebronig. Valának pedig ott Ahimán, Sésai és Thalmai, az Anák fiai. (Hebron pedig hét esztendővel építtetett elébb, mint az egyiptomi Coán).

24 Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszének ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, és ketten vivék azt rúdon, és a gránátalmákból és a fügékből is szakasztának. 5Móz 1,24.25

25 Azt a helyet elnevezék Eskol völgyének a szőlőfürtért, amelyet lemetszettek vala onnét Izráel fiai.

A kémek visszatérnek, és elcsüggesztik a népet

26 És visszatérének a föld megkémleléséből negyven nap múlva.

27 És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz és Izráel fiainak egész gyülekezetéhez Párán pusztájába, Kádesbe. És hírt vivének nékik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nékik a földnek gyümölcsét.

28 Így beszélének néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, amelyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. 2Móz 3,8

29 Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok, sőt még Anák fiait is láttuk ott.

30 Amálek lakik a dél felől való földön, és khitteus, jebuzeus és emoreus lakik a hegyeken, a tenger mellett és a Jordán partján pedig kananeus lakik. Józs 5,1

31 És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal.

32 Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál.

33 És rossz hírét vivék annak a földnek, amelyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit. Az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll.

34 És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában