ZSOLTÁROK KÖNYVE

105. fejezet

Isten dicsérete Izráellel való jótéteményeiért

1 Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! Zsolt 47,2-4; 1Krón 16,8-10

2 Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét!

3 Dicsekedjetek az ő szent nevével, örvendezzen azoknak a szívük, akik keresik az Urat! Zsolt 33,1.2; 89,17

4 Kívánjátok az Urat és az ő erejét! Keressétek az ő orcáját szüntelen! Zsolt 27,8.9

5 Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről! Zsolt 78,3-6; 13-27

6 Oh, Ábrahámnak, az ő szolgájának magva! Oh, Jákóbnak, az ő választottának fiai! Mal 1,2-3

7 Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete.

8 Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, amelyet megszabott ezer nemzetségig;

9 amelyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről. 1Móz 17,2; 26,3

10 És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül, 1Móz 28,13-15

11 mondván: Néked adom Kánaán földjét, sors szerint való örökségetekül. 1Móz 13,15

12 Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és mintegy zsellérek abban,

13 és egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez, 1Móz 12,10-20; 20

14 nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattuk, mondván: 1Móz 20,3.7; 1Krón 16,22

15 Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!

16 Mikor éhséget idéze elő a földön, és a kenyérnek minden botját eltöré, 1Móz 42,2

17 elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott vala el. 1Móz 37,28; 39,20; 45,7

18 A lábait béklyóba szorították, ő maga vasban járt vala

19 mind az ideig, amíg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt.

20 Elküldött a király, és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt. 1Móz 41,14

21 Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán, 1Móz 41,40

22 hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.

23 És beméne Izráel Egyiptomba, s Jákób a Khám földjén zsellérkedék. 1Móz 46,6

24 És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál. 2Móz 1,7

25 Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, és álnokul cselekedjenek az ő szolgáival. 2Móz 1,8-16

26 Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, akit választott vala. 2Móz 3,10

27 Elvégezék azok között az ő jeleit és a csodákat a Khám földjén. 2Móz 7,9

28 Sötétséget bocsátott, és elsötétítette azt, és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek. 2Móz 10,21-23

29 Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat. 2Móz 7,20

30 Földjük békáktól hemzsege, még a királyuk termeiben is. 2Móz 8,3.6

31 Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon.

32 Adott nékik eső gyanánt jégesőt, és lángoló tüzet a földjükre. 2Móz 9,23

33 És elvevé szőlőjüket és fügefájukat, és széttördelé határuknak élő fáit.

34 Szólt, és támada sáska és megszámlálhatatlan cserebogár. 2Móz 10,13

35 És megemészte minden növényt az ő földjükön, és az ő szántóföldjüknek gyümölcsét megemészté.

36 És megöle minden elsőszülöttet földjükön, minden erejüknek zsengéjét. 2Móz 12,29

37 És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges. 2Móz 12,35

38 Örült Egyiptom, mikor kijövének, mert a tőlük való félelem megszállta őket. 2Móz 12,31-33

39 Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel. 2Móz 13,21

40 Könyörgött, és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket. 2Móz 16,13

41 Megnyitotta a kősziklát, és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon. Zsolt 78,15

42 Mert megemlékezett az ő szentséges ígéretéről, amelyet tőn Ábrahámnak, az ő szolgájának. 1Móz 15,13-21

43 Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vigassággal. 2Móz 14,8

44 És nékik adá a pogányok földjét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét 5Móz 6,10.11

45 azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat! 5Móz 6,12.18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában