MÓZES I. KÖNYVE

20. fejezet

Abimélek elviteti Sárát

1 És elköltözék onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedék Kádes és Súr között, és tartózkodék Gérárban. 1Móz 12,9

2 És monda Ábrahám Sáráról, az ő feleségéről: Én húgom ő. Elkülde azért Abimélek, Gérárnak királya, és elviteté Sárát. 1Móz 12,13

3 De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és monda néki: Ímé, meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férjnél van.

4 Abimélek pedig nem illette vala őt, és monda: Uram, az ártatlan népet is megölöd-é?

5 Avagy nem ő mondotta-é nékem: Én húgom ő. S ez is azt mondotta: Én bátyám ő. Szívem ártatlanságában és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt.

6 És monda az Isten néki álomban: Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában művelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt.

7 Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert próféta ő: és imádkozik teéretted, és élsz. Hogyha pedig vissza nem adod: tudd meg, hogy halállal halsz meg te és minden hozzád tartozó. Zsolt 105,15

8 Felkele azért Abimélek reggel, és előhívatá minden szolgáját, s fülük hallatára mindezeket elbeszélé, és az emberek igen megfélemlének.

9 És hívatá Abimélek Ábrahámot, és monda néki: Mit cselekedtél mivelünk? És mit vétettem teellened, hogy énreám és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? Amiket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem.

10 És monda Abimélek Ábrahámnak: Mit láttál, hogy ezt a dolgot cselekedted?

11 Felele Ábrahám: Bizony azt gondoltam: Nincsen istenfélelem e helyen, és megölnek engem az én feleségemért. Zsolt 36,2

12 De valósággal húgom is, az én atyámnak leánya ő, csakhogy nem az én anyámnak leánya, és így lőn feleségemmé.

13 És lőn, hogy amikor kibujdostata engem az Isten az én atyámnak házából, azt mondám néki: Ilyen kegyességet cselekedjél énvelem, mindenütt valahová megyünk, azt mondjad énfelőlem: Én bátyám ez. 1Móz 12,13

Sára visszaadatik ajándékokkal együtt

14 Akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és visszaadá néki Sárát is, az ő feleségét.

15 És monda Abimélek: Ímé, előtted van az én országom, ahol tenéked jónak tetszik, ott lakjál.

16 Sárának pedig monda: Ímé, ezer ezüst- pénzt adtam a te bátyádnak, ímé, az néked a szemek befedezője mindazok előtt, akik veled vannak, és így mindenképpen igazolva vagy.

17 Könyörge azért Ábrahám az Istennek, és meggyógyítá Isten Abiméleket és az ő feleségét és az ő szolgálóit, és szülének.

18 Mert az Úr erősen bezárta vala az Abimélek háza népének méhét Sáráért, az Ábrahám feleségéért.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában