ZSOLTÁROK KÖNYVE

78. fejezet

Isten hűsége az engedetlen nép vezetésében

1 Aszáf tanítása. Figyelj, én népem, az én tanításomra, hajtsátok füleiteket számnak beszédeire!

2 Megnyitom az én számat példabeszédre, rejtett dolgokat szólok a régi időből. Zsolt 49,5; Mt 13,35

3 Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nékünk,

4 nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Zsolt 145,4.5

5 Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat, 5Móz 4,9

6 hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek; és felkeljenek, és hirdessék azokat fiaiknak;

7 hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. 1Móz 18,17-19

8 Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. 2Móz 32,9

9 Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján,

10 nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében.

11 Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nékik.

12 Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. 2Móz 7,10; 8,24

13 Kettéválasztotta a tengert, s átvitte őket, és felállította a vizeket fal gyanánt. 2Móz 14,21.22; 15,8

14 Vezette őket nappal felhőben, és egész éjen át tűznek világosságában.

15 Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniuk adott bőségesen, akárcsak a mélységes vizekből.

16 Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. 2Móz 17,6

17 Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában. 2Móz 17,7

18 És megkísérték Istent az ő szívükben, ennivalót kérvén az ő kívánságuk szerint.

19 És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában?

20 Ímé, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek. De vajon tud-é kenyeret is adni? Avagy készíthet-é húst az ő népének?

21 Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izráel ellen,

22 mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében.

23 És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta.

24 És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. 2Móz 16,14.15

25 Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget.

26 Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet.

27 És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye.

28 És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös-körül.

29 Evének azért, és igen megelégedének, és amit kívántak, azt hozá nékik.

30 Még fel sem hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukban vala,

31 mikor az Isten haragja felgerjede ellenük, és főbbjeik közül sokakat megöle, és Izráelnek ifjait levágá.

32 Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.

33 Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben.

34 Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek, és Istent keresék.

35 És eszükbe vevék, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk.

36 És hízelkedének néki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudozának néki.

37 De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez.

38 Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.

39 Azért eszébe vevé, hogy test ők, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. 1Móz 6,3

40 Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben?!

41 És újra kísértették az Istent, és ingerelték Izráel szentjét.

42 Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól,

43 midőn kitűzte jeleit Egyiptomban, és csodáit a Coán mezején.

44 És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat.

45 Legyeket bocsáta reájuk, amelyek emészték őket, és békát, amely pusztítá őket. 2Móz 8,6

46 Odaadta termésüket a szöcskének, s munkájuk gyümölcsét a sáskának.

47 Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s fügefáikat kőesővel.

48 Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek.

49 Rájuk bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a gonosz angyalok seregét.

50 Utat tört haragjának, s nem tartotta meg a haláltól lelküket, és életüket döghalálnak veté.

51 És megöle minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban.

52 Elindítá mint juhokat, az ő népét, s vezeté őket, mint nyájat a pusztában.

53 És vezeté őket biztonságban, és nem félének, ellenségeiket pedig elborítá a tenger.

54 És bevivé őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. 2Móz 3,1-12

55 És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel, és letelepíté azok sátoraiban az Izráel törzseit. 4Móz 26,1-53; Józs 13,7

56 De megkísérték és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizék meg bizonyságait.

57 Elfordulának ugyanis, és hűtlenek levének, mint apáik, visszafelé fordulának, mint a csalfa kézív. Ésa 1,4; Hós 7,16

58 Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. 1Kir 14,23

59 Meghallá ezt Isten, és felgerjede, és az Izráelt felette megutálá.

60 És elveté magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott vala az emberek között.

61 Sőt fogságba viteté erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe. 1Sám 4,10.11

62 És fegyver alá rekeszté az ő népét, és az ő öröksége ellen felgerjede.

63 Ifjait tűz emészté meg, és szüzei nem énekeltettek meg.

64 Papjai fegyver miatt hullottak el, és özvegyei nem végezheték a siratást. 1Sám 4,17

65 Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból, mint hős, aki bortól vigadoz,

66 és visszaveré ellenségeit, s örök gyalázatot vete reájuk.

67 Azután megutálá a József sátorát, és nem választá Efraim törzsét,

68 hanem a Júda törzsét választá, a Sion hegyét, amelyet szeret. Zsolt 132,13.14

69 És megépíté szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. 1Kir 6

70 És kiválasztá Dávidot, az ő szolgáját, és elhozá őt a juhok aklaiból. 1Sám 16,1.11.13

71 A szoptatós juhok mellől hozá el őt, hogy legeltesse Jákóbot, az ő népét és Izráelt, az ő örökségét. 2Sám 7,8

72 És legelteté őket szívének tökéletessége szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel. 2Sám 8,15

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában