MÓZES II. KÖNYVE

17. fejezet

A kősziklából víz ered

1 És elindula Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem vala inni való vize. 4Móz 33,12.14

2 Verseng vala azért a nép Mózessel, és mondák: Adjatok nékünk vizet, hogy igyunk! És monda nékik Mózes: Miért versengtek énvelem? Miért kísértitek az Urat? 4Móz 20,2

3 És szomjúhozik vala ott a nép a vízre, és zúgolódék a nép Mózes ellen, és monda: Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat?

4 Mózes pedig az Úrhoz kiálta mondván: Mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek engemet.

5 És az Úr monda Mózesnek: Eredj el a nép előtt, és végy magad mellé Izráel vénei közül; pálcádat is, mellyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el! 2Móz 4,2; 2Móz 14,16

6 Ímé, én odaállok teelődbe a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára. 4Móz 20,8; Zsolt 78,15; 1Kor 10,4

7 És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajon köztünk van-é az Úr vagy nincsen?

Az amálekiták legyőzése

8 Eljöve pedig Amálek, és hadakozék Izráel ellen Refidimben. 5Móz 25,17.18

9 És monda Mózes Józsuénak: Válassz nékünk férfiakat, és menj el, ütközzél meg Amálekkel! Holnap én a halom tetejére állok, és az Isten pálcája kezemben lesz. 2Móz 4,20

10 És úgy cselekedék Józsué, amint mondotta vala néki Mózes, megütközék Amálekkel. Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére.

11 És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala, mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala.

12 Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának, és alája tevék, hogy arra üljön. Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egyfelől az egyik, másfelől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig.

13 Józsué pedig leveré Amáleket és az ő népét fegyver élivel.

14 És monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvben, és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól! 4Móz 24,20; 5Móz 25,17-19; 1Sám 15,2.3

15 És építe Mózes oltárt, és nevezé nevét Jehova-Nisszinek.

16 És monda: Megesküdött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában