Józsué

13. fejezet

Az ország elosztása

1 Mikor Józsué megvénhedett és igen megidősödött vala, monda az Úr néki: Te megvénhedtél, igen megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt elfoglalnivaló. Józs 23,1

2 Ez az a föld, ami fennmaradt: a filiszteusoknak minden tartománya és az egész Gesur,

3 a Sikhórtól fogva, amely Egyiptom felett foly, egészen Ekronnak határáig északra, mely a kananeushoz számíttatik, a filiszteusok öt fejedelemsége: a Gázáé, Asdódé, Askelóné, Gáthé, Ekroné és az avveusoké. 1Sám 6,18

4 Délről a kananeusnak egész földje és Meára, amely a sídonbelieké Afékáig, az emoreusok határáig.

5 Továbbá a Gibli földje és az egész Libanon napkelet felé Baál-Gádtól fogva, amely a Hermon-hegy alatt van, egészen addig, ahol Hamáthba mennek. Zsolt 83,8

6 A hegységnek minden lakosát a Libanontól Miszrefóth-Majimig, a sídoniakat mind magam űzöm ki őket Izráel fiai elől, csak sorsold ki Izráelnek örökségül, amint megparancsoltam néked.

7 Mostan azért oszd el ezt a földet örökségül kilenc nemzetségnek és a Manassé nemzetség felének.

8 Ővele együtt a Rúben és Gád nemzetségek elvették örökségüket, amelyet adott vala nékik Mózes túl a Jordánon napkelet felé, amiképpen adta vala nékik Mózes, az Úrnak szolgája 4Móz 32,33

9 Aróertől fogva, amely az Arnon-patak partján van, úgy a várost, amely a völgynek közepette van, mint Medebának minden sík földjét Dibonig; 5Móz 2,36

10 és minden városát Szíhonnak, az emoreusok királyának, aki uralkodik vala Hesbonban, az Ammon fiainak határáig;

11 és Gileádot és Gesurnak és Maakátnak határát, az egész Hermon-hegyet és az egész Básánt Szalkáig;

12 Básánban Ógnak egész országát, aki uralkodik vala Astarótban és Edreiben. Ez maradt vala meg a Refaim maradékai közül, de leveré és kiűzé őket Mózes. 5Móz 3,1-6.11

13 De Izráel fiai nem űzék ki a gesurit és a maakhátit, és ott is lakik a gesuri és maakháti az Izráel között mind e mai napig.

14 Csak Lévi nemzetségének nem adott örökséget. Az Úrnak, Izráel Istenének tüzes áldozatai az ő öröksége, amint szólott vala néki. 4Móz 18,8-14.18-21.24

A két és fél törzs öröksége a Jordánon túl

15 Adott vala pedig Mózes örökséget a Rúben fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

16 És lőn az ő határuk Aróertől fogva, amely az Arnon folyó partján van, úgy a város, amely a völgy közepette van, mint az egész sík föld Medeba mellett;

17 Hesbon és annak minden városa, amelyek a sík földön vannak, Dibon, Bámoth-Baal és Béth-Baál-Meon;

18 és Jahca, Kedemót és Méfaát;

19 és Kirjáthaim, Szibma és Ceret-Sáhár a völgy mellett való hegyen;

20 és Béth-Peór, a Piszga hegyoldalai és Béth-Jesimóth;

21 és a sík föld minden városa és Szíhonnak, az emoreusok királyának egész országa, aki uralkodik vala Hesbonban, akit megvert vala Mózes, őt és a Midiánnak fejedelmeit: Evit és Rékemet, Cúrt és Húrt és Rébát, Szíhonnak fejedelmeit, akik e földön laktak vala. 4Móz 31,2.3.7.8

22 A jövendőmondó Bálámot is, Beórnak fiát, megölék Izráel fiai fegyverrel, azokkal együtt, akiket levágtak vala.

23 Vala tehát a Rúben fiainak határa a Jordán és melléke. Ez a Rúben fiainak öröksége az ő családjaik szerint: a városok és azoknak falui. 4Móz 34,12

24 A Gád nemzetségének, a Gád fiainak is adott vala örökséget Mózes az ő családjaik szerint.

25 És lőn az ő határuk Jaázer és Gileádnak minden városa és az Ammon fiai földjének fele Aróerig, amely Rabba felett van; 2Sám 11,1

26 és Hesbontól fogva Ramath-Micpéig és Betónimig meg Mahanáimtól Debir határáig. 1Móz 32,2

27 A völgyben pedig Béth-Harám, Béth-Nimra, Szukkóth és Cáfon, Szíhonnak, Hesbon királyának maradék országa, a Jordán és melléke, a Kinnereth-tenger széléig a Jordánon túl napkelet felé.

28 Ez a Gád fiainak örökségük az ő családjaik szerint: a városok és azoknak falui.

29 A Manassé nemzetség felének is adott vala Mózes örökséget. És lőn a Manassé fiainak félágáé az ő családjaik szerint,

30 és lőn az ő határuk: Mahanáimtól fogva az egész Básán, Ógnak, Básán királyának egész országa és Jairnak minden faluja, amelyek Básánban vannak, hatvan város.

31 És pedig Gileádnak fele és Astarót és Edrei, Óg országának városai Básánban, a Manassé fiának, Mákirnak fiaié, Mákir feléé az ő családjaik szerint. Józs 17,1

32 Ezek azok, amiket örökségül adott vala Mózes a Moáb mezőségén a Jordánon túl Jerikótól napkelet felé. 4Móz 34,14.15

33 A Lévi nemzetségének pedig nem adott vala Mózes örökséget. Az Úr, Izráelnek Istene az ő örökségük, amint szólott vala nékik. Józs 18,7; 4Móz 18,20.21; 5Móz 10,9; 12,12; Ez 44,28

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában