EZÉKIEL KÖNYVE

44. fejezet

Az új templom papjairól

1 És visszavitt engem a szenthely külső kapujának útjára, mely keletre néz vala. És az zárva volt.

2 És monda nékem az Úr: Ez a kapu be lesz zárva, meg nem nyílik, és senki rajta be nem megy, mert az Úr, az Izráel Istene ment be rajta, azért be lesz zárva. Ez 43,1.2

3 A fejedelem pedig, ő a fejedelem benne üljön, hogy kenyeret egyék az Úr előtt, e kapu tornácának útján menjen be, és ennek útján menjen ki! Ez 46,1-3

4 És bevitt engem az északi kapu útján a ház eleibe, és látám, és ímé, az Úr háza betelék az Úr dicsőségével, és orcámra esém. Ez 43,5

5 És monda nékem az Úr: Embernek fia, figyelmetes légy, és lásd szemeiddel, és füleiddel halld meg, valamiket én szólok teveled az Úr házának minden rendtartásairól és minden törvényéről, és légy figyelmetes a háznak bejáratára a szenthelynek minden kijáratánál!

6 És mondjad a pártosnak, Izráel házának: Így szól az Úr Isten: Elég legyen immár néktek minden utálatosságtok, Izráel háza!

7 Mikor idegeneket, körülmetéletlen szívűeket és körülmetéletlen testűeket engedtetek bemenni, hogy szenthelyemen legyenek, hogy megfertőztessék azt, az én házamat. Mikor áldozatra fölvittétek kenyeremet, a kövérséget és vért, ekkor megtörtétek az én frigyemet minden utálatosságtokon felül.

8 És nem voltatok foglalatosak a szentségeimhez való szolgálatban, hanem azokat tettétek foglalatosakká szolgálatomban az én szenthelyemen, magatok helyett.

9 Így szól az Úr Isten: Senki idegen körülmetéletlen szívű és körülmetéletlen testű be ne menjen az én szenthelyemre, mindazon idegenek közül, akik Izráel fiai között vannak!

10 Sőt még a léviták is, kik eltávoztak éntőlem, mikor Izráel eltévelyedék (akik eltévelyedtek éntőlem bálványaik után), viseljék vétküket! 2Kir 23,9

11 És legyenek szenthelyemben szolgák a ház kapuinak őrizetére, és legyenek szolgák a házban: ők öljék le az égőáldozatot és egyéb áldozatot a népnek, és ők álljanak előttük, hogy szolgáljanak nékik!

12 Mivelhogy szolgáltak nékik bálványaik előtt, és lőnek Izráel házának vétekre csábítói, ezért emeltem föl kezemet ellenük – ezt mondja az Úr Isten –, hogy viseljék vétküket.

13 Ne közeledjenek hozzám, hogy nékem, mint papok szolgáljanak, és hogy minden szentségemhez járuljanak, a szentségek szentségeihez, hanem viseljék gyalázatukat és utálatosságaikat, melyeket cselekedtek!

14 És teszem őket foglalatosakká a házhoz való szolgálatban, annak minden szolgálatánál és mindannál, amit abban cselekedni kell.

15 De azok a lévita papok, a Sádók fiai, akik a szenthelyemhez való szolgálatomban foglalatosak voltak, mikor Izráel fiai eltévelyedtek tőlem, ők járuljanak énhozzám, hogy szolgáljanak nékem, és álljanak énelőttem, hogy áldozzanak nékem kövérséggel és vérrel – ezt mondja az Úr Isten. 1Kir 2,35

16 Ők járjanak be az én szenthelyembe, és járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak nékem, és legyenek foglalatosak az én szolgálatomban!

17 És mikor a belső pitvar* kapuihoz be akarnak menni, lenruhába öltözzenek, és gyapjú ne legyen rajtuk, ha a belső pitvar kapuiban és a házban szolgálnak! 3Móz 16,4

18 Lensüveg legyen fejükön, és len alsó nadrág derekukon! Ne övezkedjenek izzadásig!

19 Mikor pedig kimennek a külső pitvarba, a külső udvarba a néphez, vessék le ruháikat, amelyekben szolgáltak, és tegyék le azokat a szent kamarákban, és öltözzenek más ruhákba, hogy meg ne szenteljék a népet ruháikkal! Ez 42,14

20 És fejüket kopaszra ne nyírják, de nagy hajat se neveljenek, hanem hajukat megegyengessék! 3Móz 21,5

21 És senki a papok közül bort ne igyék, mikor a belső udvarba bemennek! 3Móz 10,9

22 És özvegyet vagy eltaszítottat feleségül maguknak ne vegyenek, hanem szüzeket Izráel házának magvából! De olyan özvegyet, ki papnak özvegye, elvehetnek. 3Móz 21,13.14

23 És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz között, és a tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velük!

24 És peres ügyben ők álljanak elő ítélni, az én törvényeim szerint ítéljék meg azt! És tanításaimat s rendeléseimet megtartsák minden ünnepemen, és az én szombatjaimat megszenteljék!

25 És holt emberhez be ne menjen, hogy magát megfertőztesse, csak atyjáért és anyjáért és fiáért és leányáért és fiútestvéréért és leánytestvéréért, kinek még férje nem volt, fertőztetheti meg magát! 3Móz 21,1-4

26 És megtisztulása után számláljanak néki hét napot!

27 És amely napon bemegy a szenthelyre, a belső pitvarba, hogy szolgáljon a szenthelyen, mutassa be bűnért való áldozatát – ezt mondja az Úr Isten.

28 És lészen nékik örökségük: én vagyok az ő örökségük. És birtokot ne adjatok nékik Izráelben: én vagyok az ő birtokuk. 4Móz 18,20

29 Az ételáldozat és a bűnért és vétekért való áldozat, ez legyen élésük, és valami Izráelben Istennek szenteltetik, minden az övék legyen! 4Móz 18,14

30 És minden első termés zsengéje mindenből, és minden, mit áldozatra visztek mindenből, tudniillik minden áldozatotokból, legyen a papoké, és lisztjeitek zsengéjét adjátok a papnak, hogy áldás nyugodjék házadon! 2Móz 22,29.30; 4Móz 18,12

31 Semmi döglöttet és vadtól szaggatottat, akár madár, akár egyéb állat legyen, ne egyenek a papok! 3Móz 22,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában