3Mózes

16. fejezet

Évenkénti engesztelési ünnep

1 És szóla az Úr Mózesnek, az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak vala.

2 És monda az Úr Mózesnek: Szólj a te atyádfiának, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szent helyre a függönyön belül a fedél elé, amely a láda felett van, hogy meg ne haljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett.

3 Ezzel menjen be Áron a szent helyre: egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul és egy kossal égőáldozatul!

4 Gyolcsból készült szent köntöst öltsön magára, és gyolcs lábravaló legyen a testén, gyolcsövvel övezze be magát, és gyolcssüveget tegyen fel! Szent ruhák ezek. Mossa meg azért a testét vízben, és úgy öltse fel ezeket!

5 Izráel fiainak gyülekezetétől pedig vegyen át két kecskebakot bűnért való áldozatul és egy kost egészen égő áldozatul!

6 És áldozza meg Áron a bűnért való áldozati tulkot, amely az övé, és végezzen engesztelést magáért és háza népéért!

7 Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához!

8 És vessen sorsot Áron a két bakra: egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért!

9 És áldozza meg Áron azt a bakot, amelyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul!

10 Azt a bakot pedig, amelyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába!

11 Áron pedig úgy áldozza meg a bűnért való áldozati tulkot, amely az övé, és úgy szerezzen engesztelést magáért és háza népéért, hogy ölje meg a bűnért való áldozati tulkot, amely az övé!

12 És vegye tele a tömjénezőt eleven szénnel az oltárról, amely az Úr előtt van, és vegye tele a két markát a porrá tört fűszerekből való füstölőből, és vigye be a függönyön belül!

13 És vesse a füstölőt a tűzre az Úr előtt, hogy befedje a füstölő felhője a fedelet, amely a bizonyság felett van, hogy meg ne haljon!

14 Azután vegyen a tuloknak véréből, és hintsen ujjával a fedél felső színére napkelet felé, a fedél előtt pedig hétszer hintsen ujjával a vérből!

15 És ölje meg a bűnért való áldozati bakot, amely a népé, és vigye be annak vérét a függönyön belől, és úgy cselekedjék annak vérével, amint a tuloknak vérével cselekedett: hintse ugyanis azt a fedélre és a fedél elé!

16 Így szerezzen engesztelést a szent helynek Izráel fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt, mindenféle bűnei miatt! Így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttük van, az ő tisztátalanságaik közepette!

17 Senki se legyen a gyülekezet sátorában, amikor bemegy a szent helybe, hogy engesztelést szerezzen, egészen az ő kijöveteléig! És végezzen engesztelést magáért, háza népéért és Izráelnek egész gyülekezetéért!

18 Azután menjen ki az oltárhoz, amely az Úr előtt van, és végezzen engesztelést azért is! Vegyen ugyanis a tuloknak véréből és a baknak véréből, és kenje meg az oltárnak szarvait körös-körül!

19 És hintsen arra a vérből az ő ujjával hétszer! Így tegye tisztává, és így szentelje meg azt Izráel fiainak tisztátalanságaitól!

20 Miután pedig elvégezi a szent helyért, a gyülekezet sátoráért és az oltárért való engesztelést, hozza elő az élő bakot!

21 És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izráel fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arravaló emberrel a pusztába,

22 hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában!

23 Azután menjen be Áron a gyülekezet sátorába, és vesse le a gyolcsruhákat, amelyeket felöltött, mikor bement a szent helybe, és hagyja ott azokat!

24 És mossa meg a testét vízben szent helyen, és öltse fel a maga ruháit, úgy menjen ki, és készítse el a maga egészen égő áldozatát és a nép egészen égő áldozatát, és végezzen engesztelést magáért és a népért!

25 A bűnért való áldozat kövérjét pedig füstölögtesse el az oltáron!

26 Az pedig, aki elvitte az Azázelnek való bakot, mossa meg ruháit, és a testét is mossa le vízben, és azután menjen be a táborba!

27 A bűnért való áldozati tulkot pedig és a bűnért való áldozati bakot, amelyeknek vére engesztelés végett bevitetett a szent helyre, vigye ki a táboron kívül, és égessék meg azoknak bőrét, húsát és ganéját tűzzel! Zsid 13,11

28 És aki elégeti ezeket, mossa meg ruháit, és a testét is mossa le vízben, és azután így menjen be a táborba!

29 Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok: a hetedik hónapban, a hónapnak tizedikén sanyargassátok meg magatokat, és semmi munkát ne végezzetek, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény!

30 Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt.

31 Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat! Örökkévaló rendtartás ez.

32 És végezzen engesztelést a pap, akit felkennek, és akit az ő tisztére felavatnak, hogy paposkodjék az ő atyja helyett, és öltözködjék a gyolcsruhákba, a szent ruhákba!

33 És végezzen engesztelést a szentek szentjéért és a gyülekezet sátoráért és az oltárért is végezzen engesztelést, sőt a papokért és az egész összegyülekezett népért is engesztelést végezzen!

34 És örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok, hogy egyszer egy esztendőben engesztelést végezzenek Izráel fiainak minden bűnéért! És úgy cselekedék, amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában