2Királyok

23. fejezet

Jósiás megújítja a népnek Istennel való szövetségét

1 És elküldött a király, és hozzágyűltek Júdának és Jeruzsálemnek minden vénei.

2 És felment a király az Úr házába, és Júdából minden férfi és Jeruzsálem minden lakosa vele volt: a papok, a próféták és az egész nép kicsinytől fogva nagyig. És minden beszédét elolvasá előttük a szövetség könyvének, amely megtaláltatott az Úr házában. 2Krón 34,30

3 És odaállott a király az emelvényre, és kötést tőn az Úr előtt, hogy ők az Urat akarják követni és az ő parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívből és lélekből megőrizni és beteljesíteni e szövetség beszédeit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. És ráállott az egész nép a kötésre. 5Móz 26,17-19

Jósiás eltörli a bálványimádást

4 És megparancsolá a király Hilkiának, a főpapnak és a másodrendbeli papoknak és az ajtóőrizőknek, hogy az Úr templomából hordjanak ki minden edényt, amelyet a Baálnak, az Aserának és az egész mennyei seregnek csináltak. És megégeté azokat Jeruzsálemen kívül a Kidron völgyében, és azok hamvait Bételbe vivé. 1Kir 12,28.29; 16,30-33

5 És kiirtá a bálványpapokat is, akiket Júda királyai állítottak be, hogy a magaslatokon tömjénezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem körül, és mindazokat is, akik a Baálnak, a napnak, holdnak, égi jeleknek és az egész mennyei seregnek tömjéneztek. 2Kir 16,3.4; 21,2-7; 2Krón 33,5-7

6 Kivivé az Úr házából az Aserát is Jeruzsálemen kívül a Kidron patakja mellé, és megégeté azt a Kidron völgyében, és porrá zúzta, és annak porát a község temetőhelyére hinté. 2Krón 34,4

7 És lerontá a férfi paráznák házait, amelyek az Úr háza mellett voltak, és amelyekben az asszonyok kárpitokat szőttek az Aserának. 1Kir 14,24; 1Sám 2,22

8 És behozatta az összes papokat Júda városaiból, és megfertőztette a magaslatokat, amelyeken a papok tömjéneztek Gebától egész Beersebáig, és lerontotta a kapuk mellett levő magaslatokat is, amelyek Józsuénak, a város fejedelmének kapuja előtt voltak bal kéz felől a város kapujában. 1Kir 15,22

9 De a magaslatok papjai soha sem áldoztak az Úr oltárán Jeruzsálemben, hanem a kovásztalan kenyeret az ő atyjukfiai között ették.

10 Megfertőztette a Tófetet, a Hinnom fiainak völgyében, hogy senki az ő fiát vagy leányát át ne vihesse a tűzön Moloknak. 3Móz 20,2; 2Krón 33,6

11 És eltávolította a lovakat, amelyeket Júda királyai a napnak szenteltek az Úr házának bemenetelénél a Nátán-Mélek udvari szolga háza mellett, amely a Pharvarimban volt, és a nap szekereit tűzzel elégette. 2Krón 33,5

12 És az oltárokat, amelyek az Akház palotájának tetején voltak, amelyeket a Júda királyai csináltak, és azokat az oltárokat is, amelyeket Manassé csinált volt az Úr házának mindkét pitvarában,* lerontotta a király, és lehányván, porukat a Kidron patakjába szóratta. 2Kir 21,5

13 Azokat a magaslatokat is megfertőztette a király, amelyek Jeruzsálem előtt voltak az Olajfák hegyének jobb felől levő oldalán, amelyeket még Salamon, az Izráel királya épített volt Astóretnek, a szidonbeliek utálatosságának és Kámósnak, a moábiták utálatosságának és Milkómnak, az Ammon fiai utálatosságának. 1Kir 11,7.8

14 És összetörte az oszlopokat, és kivágatta az Aserákat, és azok helyeit embercsontokkal töltötte meg. 2Móz 23,24

15 Még azt az oltárt is, amely Bételben volt, a magaslatot, amelyet Jeroboám, a Nébát fia csinált, aki vétekbe ejté az Izráelt, azt az oltárt is és azt a magaslatot is letörte, és a magaslatot felégette, porrá tette, és az Aserát megégette. 1Kir 12,28-33

16 És körültekintett Jósiás, és meglátta a sírokat, amelyek ott a hegyen voltak, és elküldött, és elhozatta a csontokat a sírokból, és megégette az oltáron, és megfertőztette azt az Úr beszéde szerint, amelyet mondott volt az Isten embere, aki e dolgot megjövendölte volt. 1Kir 13

17 És monda: Miféle síremlék ez, amelyet látok? És felelének néki a város férfiai: Az Isten emberének sírja ez, aki Júdából jött volt, és mindezeket megjövendölte a bételbeli oltár felől, amiket most cselekedtél.

18 És monda: Hagyjatok békét néki, és senki meg ne mozdítsa az ő tetemeit!* És megmentették az ő tetemeit annak a prófétának a tetemeivel együtt, aki Samariából jött volt.

19 És lerontotta Jósiás a magaslatok minden házát is, amelyek Samaria városaiban voltak, amelyeket az Izráel királyai csináltak volt, hogy az Urat haragra ingereljék, és éppen úgy cselekedett azokkal mindenekben, amint Bételben cselekedett. 2Krón 34,3-7

20 És megáldozta a magaslatok összes papjait, akik ott voltak az oltárokon, és emberi csontokat égetett meg azokon, és úgy tért vissza Jeruzsálembe.

Jósiás megtartja a páskát, halála

21 És parancsolt a király az egész népnek, és monda: Ünnepeljetek páskát az Úrnak, a ti Istenteknek, amint meg van írva e szövetség könyvében! 2Móz 12,3-20

22 Mert nem szereztetett olyan páska a bírák idejétől fogva, akik az Izráelt ítélték, sem pedig az Izráel és a Júda királyainak minden idejében, 2Krón 35,1-19

23 hanem csak Jósiás király tizennyolcadik esztendejében szereztetett ilyen páska az Úrnak Jeruzsálemben.

24 És kivesztette Jósiás király az ördöngösöket és a titokfejtőket, a teráfokat és a bálványokat és mindazokat az utálatosságokat, amelyek láttattak Júda földjén és Jeruzsálemben, hogy helyreállítsa a törvény beszédit, amelyek meg valának írva a könyvben, amelyet Hilkia pap talált meg az Úr házában. 2Krón 33,6; 2Kir 22,8

25 Nem is volt őhozzá hasonló király őelőtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből Mózesnek minden törvénye szerint, de utána sem támadott hozzá hasonló. 2Kir 18,5

26 De az Úr mégsem szűnt meg az ő megbúsult nagy haragjától, amellyel megharagudott volt Júdára mindazokért a bosszantásokért, amelyekkel bosszantotta őt Manassé. 2Kir 21,11-16

27 Mert azt mondá az Úr: Júdát is elvetem szemem elől, mint ahogy az Izráelt elvetettem, és megutálom ezt a várost, amelyet választottam, Jeruzsálemet és ezt a házat is, amelyről azt mondottam volt: Ott legyen az én nevem! 2Kir 17,6.18; 1Kir 9,3-8

28 Jósiásnak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében? 2Krón 34,1; 35,20

29 Az ő idejében jött fel fáraó Nékó, az egyiptomi király Asszíria királya ellen az Eufrátesz folyóvize mellé. És Jósiás király eleibe ment, de az megölte őt Megiddóban, amint meglátta őt.

30 És az ő szolgái szekérre tévén őt, halva vitték el Megiddóból, és Jeruzsálembe hozván, eltemeték őt az ő sírboltjában. A föld népe pedig vevé Joákházt, a Jósiás fiát, és felkenvén őt, királlyá tevé az ő atyja helyett. Zak 12,11; 2Krón 36,1

Joákház

31 Huszonhárom esztendős volt Joákház, mikor uralkodni kezdett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. És az ő anyjának neve Hamutál (a libnabeli Jeremiás leánya).

32 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt mind a szerint, amint az ő atyái cselekedtek volt. 2Kir 16,2-4

33 De fáraó Nékó bilincsekbe verte őt Riblában, Hámát földjén, amikor Jeruzsálemben királlyá lett. És az országra adót vetett: száz talentum ezüstöt és egy talentum aranyat. Ez 19,4-9

Joákim

34 És fáraó Nékó Eliákimot, a Jósiás fiát tette királlyá az ő atyja, Jósiás helyett, és nevét Joákimra változtatta. Joákházt pedig magával vivé, és az Egyiptomba megérkezvén, ott hala meg.

35 Az ezüstöt és az aranyat megadta ugyan Joákim a fáraónak, de az országot sarcoltatta meg, hogy megadhassa az ezüstöt a fáraó parancsolata szerint. A föld népe közül mindenkitől az ő értéke szerint hajtott be ezüstöt és aranyat, hogy fáraó Nékónak adja.

36 Joákim huszonöt esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Zébuda (a rúmabeli Pedája leánya).

37 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt mind a szerint, amint az ő atyái cselekedtek. 2Kir 21,2.9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában