1Királyok

16. fejezet

Baása halála

1 Lőn azonban az Úrnak beszéde Jéhuhoz, a Hanáni fiához Baása ellen, mondván:

2 Mivelhogy téged felemeltelek a porból, és fejedelemmé tettelek téged az én népemen, az Izráelen, te pedig a Jeroboám útján jársz, és bűnbe ejted az én népemet, az Izráelt, hogy engem haragra indítsanak az ő vétkeikkel. 1Kir 15,34

3 Ímé, én elvetem Baása maradékait, és az ő háza maradékait, és olyanná teszem a te házadat, mint Jeroboámnak, a Nébát fiának házát. 1Kir 15,28-30

4 Aki Baása maradékai közül a városban hal meg, azt az ebek eszik meg, aki pedig a mezőn halánd meg, azt az égi madarak eszik meg. 1Kir 14,11

5 Baása több dolgai pedig, és amit cselekedett, és az ő uralkodása vajon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónikakönyvében? 2Krón 16,1-5

6 És elaluvék Baása az ő atyáival, és eltemetteték Thirsában, és az ő fia, Ela uralkodék őutána.

7 És nemcsak azért lőn az Úrnak beszéde Jéhu próféta, a Hanáni fia által Baása és az ő háza ellen és minden ő gonoszsága ellen, amelyet cselekedett volt az Úr szemei előtt, őt haragra indítván az ő kezeinek cselekedetei által, hogy olyan lesz, mint a Jeroboám háza, hanem azért is, mert azt megölte. 1Kir 15,28

Ela és Zimri királyok

8 És Asának, a Júda királyának huszonhatodik esztendejében lett királlyá Ela, a Baása fia, az Izráelen Thirsában két esztendeig.

9 Azonban az ő szolgája Zimri, a szekerek fél részének feje pártot ütött ellene. És Ela Thirsában volt, és az ital miatt igen megrészegedett az Arsa házában, aki az ő házának Thirsában gondviselője volt.

10 És eljövén Zimri, megveré és megölé őt, Asának, a júdabeli királynak huszonhetedik esztendejében, és ő uralkodék helyette. 2Kir 9,31

11 Mikor pedig királlyá lett, és trónját elfoglalta, kiirtá Baása egész házát minden rokonságával és barátaival együtt, és nem hagyott belőle még csak egy ebet sem.

12 Így veszté ki Zimri a Baása egész házát az Úrnak beszéde szerint, amelyet Baása ellen szólott Jéhu próféta által

13 Baása minden vétkeiért és Elának, az ő fiának vétkeiért, akik vétkeztek, és vétekbe ejtették az Izráelt, haragra indítván az Urat, Izráelnek Istenét az ő bálványozásukkal.

14 Elának egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónikakönyvében?

15 Asának, a júdabeli királynak huszonhetedik esztendejében uralkodék Zimri hét napig Thirsában. A nép pedig Gibbethon előtt táborozott, amely a filiszteusoké. 1Kir 15,27

16 Mikor pedig hallotta a nép a táborban beszélni, hogy pártot ütött Zimri, és a királyt meg is ölte, az egész Izráel azon a napon Omrit, az Izráel seregeinek fővezérét választá királlyá a táborban.

17 És felvonult Omri és az egész Izráel ővele Gibbethonból, és megszállák Thirsát.

18 De Zimri, amikor látta, hogy a várost bevették, bemenvén a királyi ház palotájába, tűzzel magára gyújtá a királyi házat, és meghala.

19 Az ő bűneiért, amelyekkel vétkezék, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt, járván a Jeroboám útjában és az ő bűnében, amelyet cselekedett volt, vétekbe ejtvén az Izráelt.

20 Zimrinek egyéb dolgai pedig és az ő pártütése, amelyet cselekedett, vajon nincsenek-é megírva az izráelbeli királyok krónikakönyvében?

21 Akkor kétfelé hasonlék az Izráel népe: a nép egyik része Tibnit, a Ginát fiát követte, és azt tette királlyá, a másik része pedig Omrihoz ragaszkodott.

22 De a népnek az a része, amely Omrihoz ragaszkodott, erősebb volt, mint az a nép, amely Tibnit, a Ginát fiát követte. És meghalván Tibni, uralkodék Omri.

Omri és Akháb királyok. Samaria és Jerikó felépítése

23 Asának, a júdabeli királynak harmincegyedik esztendejében uralkodék Omri Izráelben tizenkét esztendeig, Thirsában uralkodék hat esztendeig.

24 És megvevé áron a Samaria hegyét Sémertől két talentum ezüstön, és építe a hegyre, és nevezé a várost, amelyet építe, Sémernek, a hegy urának nevéről, Samariának. 2Kir 17,6

25 És gonoszul cselekedék Omri az Úr szemei előtt, és gonoszságával meghaladá mind az őelőtte valókat.

26 És jára Jeroboámnak, a Nébát fiának minden útján és az ő bűnében, amellyel vétekbe ejté az Izráelt, haragra indítván az Urat, Izráel Istenét az ő bálványozásai által.

27 Omrinak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és az ő erőssége, amellyel cselekedett, vajon nincsenek-é megírva az izráelbeli királyok krónikakönyvében?

28 És elaluvék Omri az ő atyáival, és eltemetteték Samariában, és uralkodék őutána az ő fia, Akháb.

29 Akháb pedig, az Omri fia uralkodni kezde Izráelen, Asának, a júdabeli királynak harmincnyolcadik esztendejében. És uralkodék Akháb, az Omri fia Izráelen Samariában huszonkét esztendeig.

30 És gonoszabbul cselekedék Akháb, az Omri fia az Úr szemei előtt mindazoknál, akik őelőtte voltak.

31 Mert nem elégedék meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elméne, és feleségül vevé magának Jézabelt, Ethbaálnak, a szidonbeli királynak leányát, és elmenvén, a Baálnak szolgála, és meghajtá magát annak. 2Móz 34,16

32 És oltárt emele a Baálnak a Baál házában, amelyet Samariában épített. 2Kir 3,2; 10,27

33 És csinált Akháb Aserát is, és jobban haragra indítá Akháb az Urat, Izráel Istenét, mint az Izráel valamennyi királya, akik őelőtte voltak. 1Kir 18,19

34 Ennek idejében építé meg a béthelbeli Hiel Jerikót. Az ő elsőszülött fiának, Abirámnak élete árán veté meg annak fundamentumát, és az ő kisebbik fiának, Ségubnak élete árán állítá fel annak kapuit az Úr beszéde szerint, amelyet szólott volt Józsué, a Nún fia által. Józs 6,26

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában