1Királyok

15. fejezet

Abija

1 Jeroboám királynak, a Nébát fiának tizennyolcadik esztendejében Abija lett a király Júdában. 2Krón 13,1.2

2 És három esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Maaka, az Abisálom leánya.

3 És járt az ő atyjának minden bűneiben, amelyeket őelőtte cselekedett, és nem volt az ő szíve olyan tökéletes az ő Urához, Istenéhez, mint Dávidnak, az ő atyjának szíve. 1Kir 14,21-24

4 De mindazáltal Dávidért adott néki az Úr az ő Istene szövétneket* Jeruzsálemben, felmagasztalván az ő fiát őutána és Jeruzsálemet megerősítvén, 1Kir 11,36

5 mert Dávid azt cselekedte, ami kedves volt az Úr szemei előtt, és el nem távozott azoktól, amelyeket parancsolt néki az ő életének minden idejében, kivéve a hitteus Uriás dolgát. 2Sám 11,2-17; 12,9

6 És hadakozás volt Roboám és Jeroboám között mind éltig.

7 Abija egyéb dolgai és minden cselekedetei pedig vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében? És hadakozás volt Abija és Jeroboám között. 2Krón 13,1-21

8 És elaluvék Abija az ő atyáival, és eltemeték őt a Dávid városában. És uralkodék helyette Asa, az ő fia. 2Krón 14,1.2

Asa

9 Jeroboámnak az Izráel királyának a huszadik esztendejében Asa lett a király Júdában,

10 és uralkodék negyvenegy esztendeig Jeruzsálemben. És az ő anyjának Maaka vala neve, az Abisálom leánya.

11 És Asa azt cselekedé, ami kedves volt az Úr szemei előtt, mint Dávid, az ő atyja.

12 Mert kiveszté a férfiparáznákat az országból, és lerontá mind a bálványokat, amelyeket csináltak volt az ő atyái. 1Kir 22,47; 1Kir 14,24

13 És Maakát, az ő anyját is megfosztá a királynéságtól, mivelhogy egy iszonyú bálványt csináltatott a berekben. És elrontá Asa az ő bálványát, és megégeté azt a Kidron pataknál.

14 De ha a magaslatokat nem rontották is le, mégis Asának szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napjaiban. 1Kir 22,44

15 És bevitte az Úrnak házába az ezüstöt és az aranyat és az edényeket, amelyeket az ő atyja és ő maga arra szenteltek volt.

16 És hadakozás volt Asa és Baása, az Izráel királya között mind éltig.

17 Mert feljöve Baása, az Izráel királya Júda ellen, és megépíté Rámát, hogy senkit ki és be ne bocsásson Asához, a Júda királyához. 2Krón 16,1

18 És vévén Asa mind az ezüstöt és aranyat, amely megmaradott volt mind az Úr, mind a király házának kincseiből, adá azt az ő szolgáinak kezébe, és elküldé azt Asa király Benhadádnak, Tabrimmon fiának, aki Hécion fia volt, Szíria királyának, aki Damaszkuszban lakott, ezt üzenvén néki:

19 Szövetség van köztem és teközötted, az én atyám és a te atyád között. Ímé, ajándékot küldök néked: ezüstöt és aranyat. Bontsd fel a te szövetségedet Baásával, az Izráel királyával, hogy távozzék el tőlem!

20 És Benhadád engedelmeskedett Asa királynak, és elküldé az ő seregeinek vezéreit az Izráel városai ellen, és bevevé Hijont és Dánt és Abel Beth-Maakát és az egész Kinneróthot a Nafthali egész földjével. 2Kir 15,29

21 Mikor pedig Baása ezt meghallotta, abbahagyta Ráma építését, és lakék Thirsában.

22 Akkor Asa király egybegyűjté az egész Júdát, senkit ki nem hagyván, és elhordák Rámának mind köveit, mind fáját, amelyekkel Baása épített volt, és építé azokból Asa király Gébát a Benjámin nemzetségében és Mispát.

23 Asának minden egyéb dolgai pedig és egész uralkodása és valamit cselekedett, és a városok, amelyeket épített, vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében? Kivéve azt, hogy vénségében megbetegedett a lábaira. 2Krón 14-16

24 És elaluvék Asa az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival Dávidnak, az ő atyjának városában. És Jósafát, az ő fia, uralkodék helyette. 2Krón 16,13.14

Izráel országa. Nádáb, Baása

25 Izráelben pedig Nádáb, a Jeroboám fia lett a király, Asának, a júdabeli királynak második esztendejében, és két esztendeig uralkodék Izráelen.

26 És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, és jára az ő atyjának útján és annak vétkében, amellyel bűnbe ejtette volt az Izráelt. 1Kir 12,28-33

27 De Baása, az Ahija fia, az Issakhár nemzetségéből pártot ütött ellene, és megveré őt Baása Gibbethonnál, a filiszteusok városánál, mert Nádáb és az egész Izráel Gibbethonnál táboroztak. Józs 19,40.44

28 És megölé őt Baása, Asának, a júdabeli királynak harmadik esztendejében, és uralkodék helyette. 1Kir 16,7; 1Sám 24,7

29 És lőn, mikor uralkodni kezdett, levágá Jeroboámnak egész háznépét, egy lelket sem hagyott Jeroboám háznépéből, mígnem mind elveszté őket az Úrnak beszéde szerint – amelyet megmondott volt az ő szolgája, a silóbeli Ahija által –, 1Kir 14,10

30 a Jeroboám vétkeiért, amelyekkel vétkezék, és az Izráelt is vétekbe ejté, és a bosszantásért, amellyel felbosszantotta az Urat, Izráel Istenét.

31 Nádáb egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónikakönyvében?

32 És hadakozás volt Asa és Baása, az Izráel királya között mind éltig.

33 Asának, a júdabeli királynak harmadik esztendejében lett Baása, az Ahija fia királlyá az egész Izráelen Thirsában, huszonnégy esztendeig.

34 És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, és jára a Jeroboám útján, és az ő vétkében, amellyel bűnbe ejtette az Izráelt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában