1Királyok

22. fejezet

Akháb és Josafát királyok háborúja a szíriabeliek ellen

1 És három esztendő lefolyt úgy, hogy nem volt hadakozás a szíriabeliek és az Izráel között.

2 De a harmadik esztendőben aláméne Josafát, Júda királya az Izráel királyához.

3 Akkor monda az Izráel királya az ő szolgáinak: Nem tudjátok-é, hogy Rámoth Gileád a miénk? És mi hallgatunk, és nem vesszük vissza azt Szíria királyától? Józs 21,38

4 És monda Josafátnak: Feljössz-é velem e hadba Rámoth Gileád ellen? Felele Josafát az Izráel királyának: Úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, úgy az én lovaim, mint a te lovaid. 2Krón 18,3

5 És monda Josafát az Izráel királyának: Kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után! 2Kir 3,11

6 És összegyűjté az Izráel királya a prófétákat, közel négyszáz férfiút, és monda nékik: Elmenjek-é Rámoth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? És mondának: Menj fel, mert az Úr kezébe adja azt a királynak.

7 És monda Josafát: Nincs itt már több prófétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk?

8 És monda az Izráel királya Josafátnak: Még van egy férfiú, aki által megkérdhetjük az Urat, Mikeás, a Jemla fia. De én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendöl nékem jót, hanem mindig csak rosszat. És monda Josafát: Ne beszéljen így a király! 1Kir 21,20

9 És előszólíta az Izráel királya egy udvari szolgát, és monda: Hívd ide hamar Mikeást, a Jemla fiát!

10 És ott ült az Izráel királya és Josafát, Júda királya, ruhákba öltözötten, mindenik a maga trónusán Samaria kapuja előtt a térségen, és a próféták mind ott jövendöltek előttük. 2Krón 18,9

11 És Sédékiás, a Kénaána fia vasszarvakat készített, és monda: Ezt mondja az Úr: Ezekkel ökleled a szíriabelieket, míg meg nem emészted őket.

12 És a próféták is mindnyájan ekképpen jövendöltek, mondván: Menj fel Rámoth Gileád ellen! És jó szerencséd lesz, mert azt az Úr a király kezébe adja.

13 A követ pedig, aki elment volt, hogy elhívja Mikeást, szóla néki, mondván: Ímé, a próféták egyenlő akarattal jót jövendölnek a királynak. Szólj, kérlek, te is úgy, mint azok közül egy, és jövendölj jót!

14 Mikeás pedig monda: Él az Úr, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mondánd nékem. 4Móz 22,38; 24,13

Mikeás vereséget jövendöl

15 És mikor a királyhoz ment, monda néki a király: Mikeás! Elmenjünk-é Rámoth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjuk? Ő pedig monda néki: Menj fel, és járj szerencsével! Az Úr kezébe adja azt a királynak.

16 És monda néki a király: Még hányszor kényszerítselek téged, hogy az igaznál egyebet ne mondj nékem az Úr nevében? Mt 26,63-65

17 És monda: Látám az egész Izráelt szétszéledve a hegyeken, mint a juhokat, amelyeknek nincsen pásztoruk. És monda az Úr: Nincsen ezeknek uruk? Térjen vissza ki-ki az ő házához békességben!

18 És monda az Izráel királya Josafátnak: Nemde nem megmondottam-é néked, hogy soha jót nékem nem jövendöl, hanem csak rosszat.

19 És monda Mikeás: Azért halld meg most az Úr beszédét: Látám az Urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb és bal keze felől mellette állani. Dán 7,10

20 És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen Rámoth Gileádnál? És ki egyet, ki mást szól vala hozzá.

21 Akkor előjőve egy lélek, aki az Úr eleibe álla, és monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Miképpen? Jób 1,6

22 És felele: Kimegyek, és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában. Akkor monda az Úr: Csald meg és győzd meg, menj ki, és cselekedjél úgy! Jel 16,14

23 Ímé, az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába, és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened.

24 Akkor odalépett Sédékiás, a Kénaána fia, és arcul csapván Mikeást, monda: Hogyan? Eltávozott volna éntőlem az Úrnak lelke, hogy csak néked szólana? Jn 18,22

25 És monda Mikeás: Ímé, meglátod azon a napon, amikor az egyik kamarából a másik kamarába mégy be, hogy elrejtőzhess. 1Kir 20,30

26 Az Izráel királya pedig monda: Fogjad Mikeást, és vidd vissza őt Ammonhoz, a város fejedelméhez és Joáshoz, a király fiához.

27 És mondjad: Ezt mondja a király: Vessétek ezt a tömlöcbe, és tápláljátok őt a nyomorúság kenyerével és a nyomorúság vizével, míg békességgel megjövök!

28 Monda pedig Mikeás: Ha békességgel térsz vissza, nem az Úr szólott énáltalam. Azután monda: Halljátok ezt meg minden népek! 5Móz 18,21.22

Akháb halála

29 És felvonult az Izráel királya és Josafát, a Júda királya Rámoth Gileád ellen.

30 És monda az Izráel királya Josafátnak: Megváltoztatom ruhámat, és úgy megyek a viadalra, te pedig öltözzél fel ruhádba! És elváltoztatá ruháját az Izráel királya, és úgy méne a viadalra.

31 Szíria királya pedig megparancsolá az ő szekerei harminckét fejedelmeinek, mondván: Ne vívjatok se kicsinnyel, se naggyal, hanem egyedül csak az Izráel királya ellen vívjatok!

32 És amikor meglátták a szekerek fejedelmei Josafátot, mondának: Nyilván ez az Izráel királya, és reárohanván vívának ellene. De Josafát elkezdett kiáltani.

33 Mikor pedig látták a szekerek fejedelmei, hogy nem az Izráel királya, ott hagyták.

34 Egy ember pedig csak úgy találomra kilövé az ő kézívét, és találá az Izráel királyát a páncél és a kapocs között. És ő monda a kocsisának: Fordulj meg, és vígy ki engem a táborból, mert megsebesültem!

35 És az ütközet mind erősebb lett azon a napon, és a király az ő szekerében állott a szíriabeliek ellen, és meghalt estefelé, és a vér a sebből a szekérbe csorgott.

36 És kikiálták napnyugatkor a táborban, mondván: Minden ember menjen haza a maga városába és földjébe!

37 És meghalt a király, és visszavitetvén Samariába, eltemeték a királyt Samariában.

38 És mikor mosták az ő szekerét a Samaria mellett lévő tóban, az ebek nyalták az ő vérét, és paráznák fürödtek ott az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott volt. 1Kir 21,19

39 Akhábnak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, az elefántcsontból építtetett ház és mind a városok, amelyeket épített, vajon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónikakönyvében?

40 És elaluvék Akháb az ő atyáival, és uralkodék őutána fia, Akházia.

Júda országa. Josafát

41 És Josafát, az Asa fia lett királlyá Júdában, Akhábnak, az Izráel királyának negyedik esztendejében.

42 És Josafát harmincöt esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és huszonöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának Azuba volt a neve, Silhi leánya.

43 És jára Asának, az ő atyjának minden útjában, és abból ki nem tére, azt cselekedvén, ami az Úr szemei előtt kedves.

44 Csakhogy a magaslatokat nem rombolták le, és a nép még áldozott és tömjénezett a magaslatokon. 1Kir 15,14; 2Krón 20,33

45 És békességben élt Josafát az Izráel királyával.

46 Josafátnak egyéb dolgai pedig és az ő ereje, amellyel cselekedett, és amellyel hadakozott, vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében?

47 A férfi paráznákat is, akik még megmaradtak volt az ő atyjának, Asának idejéből, kiűzte az országból. 1Kir 15,12

48 Akkor nem volt király Edomban, hanem csak helyettes király. 2Sám 8,14

49 És Josafát Társis hajókat csináltatott, hogy aranyért mennének Ofirba, de nem mehettek el, mert a hajók összetörtek Esiongáberben. 2Krón 20,37; 1Kir 9,26

50 Akkor mondá Akházia, az Akháb fia, Josafátnak: Hadd menjenek el az én szolgáim a te szolgáiddal e hajókon! De Josafát nem akará.

51 És elaluvék Josafát az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival az ő atyjának, Dávidnak városában, és az ő fia, Jórám uralkodék helyette.

Izráel országa. Akházia

52 Akházia pedig, az Akháb fia kezde uralkodni Izráelen Samariában Josafátnak, a Júda királyának tizenhetedik esztendejében, és uralkodék Izráelben két esztendeig.

53 És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, járván az ő atyjának és anyjának útján, és Jeroboámnak, a Nébát fiának útján, aki bűnbe ejté az Izráelt. 1Kir 16,31

54 És szolgála a Baálnak, és azt imádá, és haragra indítá az Urat, Izráel Istenét, mint ahogy az ő atyja cselekedett.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában