Józsué

21. fejezet

A léviták városai

1 És hozzámenének a léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, akik valának Izráel fiainak nemzetségei felett, Józs 17,4

2 és szólának nékik Silóban a Kánaán földjén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére. 4Móz 35,2-5

3 Adák azért Izráel fiai a lévitáknak az ő örökségükből az Úrnak rendelése szerint ezeket a városokat és azoknak legelőit:

4 esék pedig a sors a kehátiták családjaira, és juta a léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város.

5 Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.

6 A Gerson fiainak pedig az Izsakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város.

7 Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.

8 Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a lévitáknak, amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint.

9 Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, amelyek név szerint olvashatók.

10 És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kehátnak családjaiból az Áron fiaira. 1Krón 6,54-55

11 És adák nékik az Anák atyjának városát, Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén és annak körülötte levő legelőit. Józs 20,7

12 A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául. Józs 14,14; Józs 15,13

13 Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét,

14 Jatthirt és annak legelőjét, Estemoát és annak legelőjét,

15 Holont és annak legelőjét és Debirt és annak legelőjét,

16 Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest és annak legelőjét. Kilenc várost e két nemzetségből. 1Sám 6,11-15; 2Kir 14,11-13

17 A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét,

18 Anathótot és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét; négy várost. Jer 1,1

19 Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői.

20 A Kehát fiai családjainak pedig s a Kehát fiai közül való többi lévitáknak városai az ő sorsuk szerint az Efraim nemzetségéből valának. 1Krón 6,61

21 Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét az Efraim hegyén és Gezert és annak legelőjét, 1Krón 6,67

22 Kibcaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét; négy várost.

23 A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét,

24 Ajjálont és annak legelőjét, Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost.

25 A Manassé fél nemzetségéből pedig Taanákot és annak legelőjét, Gath-Rimmont és annak legelőjét; két várost.

26 Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak.

27 A Gerson fiainak pedig, akik a léviták családjaiból valának, adák a Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básánban és annak legelőjét és Beesterát és annak legelőjét; két várost. 1Krón 6,62; Józs 20,8

28 Az Izsakhár nemzetségéből pedig Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot és annak legelőjét,

29 Jármutot és annak legelőjét és Én-Gannimot és annak legelőjét; négy várost.

30 Az Áser nemzetségéből pedig Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét, 1Krón 6,74

31 Helkathot és annak legelőjét és Rehobot és annak legelőjét; négy várost.

32 A Nafthali nemzetségéből pedig a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelőjét, Hammoth-Dórt és annak legelőjét és Karthant és annak legelőjét; három várost. Józs 20,7

33 A gersoniták összes városai az ő családjaik szerint tizenhárom város és azoknak legelői.

34 A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralevő lévitáknak adák a Zebulon nemzetségéből Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét, 1Krón 6,63

35 Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost.

36 A Rúben nemzetségéből pedig Bécert és annak legelőjét, Jahcát és annak legelőjét,

37 Kedémothot és annak legelőjét és Méfaathot és annak legelőjét; négy várost.

38 A Gád nemzetségéből pedig a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét, Józs 20,8

39 Hesbont és annak legelőjét, Jaézert és annak legelőjét; összesen négy várost.

40 A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, akik a léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város.

41 A lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között negyvennyolc város azoknak legelőivel. 4Móz 35,7

42 Valának ezek a városok a tulajdonképpeni város és körülöttük azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál.

Az ígéret betelt

43 Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, amely felől megesküdött vala, hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban. 1Móz 12,7; 15,7; 13-21; 5Móz 34,4

44 Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől szintén úgy, amint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg ellenükben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségüket kezükbe adá az Úr. 5Móz 11,25

45 Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, amelyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt. Józs 23,14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában