5Mózes

11. fejezet

Emlékeztetés a csodákra, amelyeket Isten az ő népével tett

1 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tartsd meg az ő megtartanivalóit: rendeléseit, végzéseit és parancsolatait minden időben!

2 És tudjátok meg ma (mert nem a ti fiaitokkal szólok, akik nem tudják és nem látták) az Úrnak, a te Isteneteknek fenyítését, nagyságát, erős kezét és kinyújtott karját,

3 jeleit és cselekedeteit, amelyeket Egyiptomban cselekedett a fáraóval, az egyiptombeliek királyával és az ő egész földjével,

4 és amelyeket cselekedett az egyiptombeliek seregével, lovaival és szekereivel, mivelhogy reájuk árasztá a Vörös-tenger vizeit, mikor üldözének titeket, és elveszté őket az Úr mind e mai napig.

5 És amelyeket cselekedett veletek a pusztában, amíg e helyre jutátok,

6 és amelyeket cselekedett Dáthánnal és Abirámmal, Eliábnak, a Rúben fiának fiaival, mikor a föld megnyitá az ő száját, és elnyelé őket háznépeikkel, sátoraikkal és minden marhájukkal egyetemben, amely az övék vala az egész Izráel között. 4Móz 16,31

7 Mert saját szemeitekkel láttátok az Úrnak minden nagy cselekedetét, amelyeket cselekedett.

Az engedelmesség áldása, az engedetlenség átka

8 Tartsátok meg azért mind a parancsolatokat, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy megerősödjetek, bemenjetek, és bírjátok a földet, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt!

9 És hogy sok ideig élhessetek a földön, amely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik és az ő magvuknak adja azt a tejjel és mézzel folyó földet.

10 Mert a föld, amelyre te bemégy, hogy bírjad azt, nem olyan az, mint Egyiptomnak földje, ahonnan kijöttetek, amelyben elveted vala a te magodat, és a te lábaddal kell vala megöntöznöd, mint egy veteményes kertet.

11 Hanem az a föld, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes-völgyes föld, az égnek esőjéből iszik vizet. 5Móz 8,7

12 Oly föld az, amelyre az Úr, a te Istened visel gondot. Mindenkor rajta függenek az Úrnak, a te Istenednek szemei az esztendő kezdetétől az esztendő végéig.

13 Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én ma parancsolok néktek, úgyhogy az Urat, a ti Istenteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből,

14 esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat. Jóel 2,23.24

15 Füvet is adok a te meződre a te barmaidnak. Te pedig eszel és megelégszel.

16 Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttük! 5Móz 8,19.20

17 Különben az Úrnak haragja felgerjed reátok, és bezárja az eget, hogy eső ne legyen, és a föld az ő gyümölcsét meg ne teremje. És hamarsággal elvesztek a jó földről, amelyet az Úr ad néktek.

18 Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között! 5Móz 6,6-9

19 És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel, és mikor felkelsz! 5Móz 4,9

20 És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra,

21 hogy megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitoknak napjai azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik adja mindaddig, amíg az ég a föld felett lészen. Zsolt 89,30

22 Mert ha szorosan megtartjátok mind e parancsolatot, amelyet én parancsolok néktek, hogy aszerint cselekedjetek, ha szeretitek az Urat, a ti Istenteket, ha minden ő útjain jártok, és őhozzá ragaszkodtok,

23 akkor kiűzi az Úr mindazokat a nemzeteket tielőletek, és úrrá lesztek nálatoknál nagyobb és erősebb nemzeteken.

24 Minden hely, amelyet lábatok talpa megnyom, tiétek lesz a pusztától a Libanonig és a folyóvíztől, az Eufrátesz folyóvizétől a nyugati tengerig lesz a ti határotok. Józs 1,3; 14,9

25 Nem állhat meg senki előttetek. Azt műveli az Úr, a ti Istenetek, hogy féljenek és rettegjenek titeket az egész föld színén, amelyre rátapostok, amint megmondotta néktek. 2Móz 23,27

26 Lásd, én adok ma előtökbe áldást és átkot!

27 Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, amelyeket én e mai napon parancsolok néktek,

28 az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról, amelyet én ma parancsolok néktek, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertetek.

29 És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amelyre te bemégy, hogy bírjad azt, akkor mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ebál hegyén. 5Móz 27,12

30 Nemde azok túl vannak a Jordánon, a napnyugati út mögött a kánaneusok földjén, akik a síkságon laknak Gilgálnak átellenében a Móré tölgyei mellett.

31 Mert ti átmentek a Jordánon, hogy bemenvén bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad néktek. Ha bírni fogjátok azt, és lakni fogtok abban,

32 vigyázzatok, hogy mind e rendelések és végzések szerint cselekedjetek, amelyeket én ma adok tielőtökbe!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában