2Királyok

14. fejezet

Júda országa. Amásia és Azária királyok

1 Joásnak, a Joákház fiának, Izráel királyának második esztendejében kezdett uralkodni Amásia, Joásnak, a Júda királyának fia. 2Krón 25,1

2 Huszonöt esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának pedig Joáddán volt a neve. Jeruzsálemből való.

3 És kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, de mégsem annyira, mint Dávid, az ő atyja, hanem csak úgy tett mindent, mint az ő atyja, Joás. 1Kir 15,5

4 Mert a magaslatokat nem rontották le, hanem a nép még mindig ott áldozott és ott tömjénezett a magaslatokon. 2Kir 12,3

5 Mikor azután a birodalom kezében megerősödött, megölte az ő szolgáit, akik a királyt, az ő atyját megölték volt. 2Kir 12,20.21

6 De a gyilkosok fiait nem ölte meg, amint meg van írva a Mózes törvénykönyvében, amelyben az Úr megparancsolta és megmondotta: Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért! Ki-ki az ő bűnéért haljon meg! 5Móz 24,16

7 Ugyanő megvert az edomiták közül tízezret a Sós-völgyben, és bevette Sélát ostrommal, és ezt nevezé Jokteélnek mind e mai napig. 2Kir 8,20

8 Akkor követeket küldött Amásia Joáshoz, a Joákház fiához, aki Jéhunak, az Izráel királyának volt a fia, ezt üzenvén: Jere, nézzünk egymás szemébe!

9 És elkülde Joás, Izráel királya Amásiához, Júda királyához, ezt válaszolván: A bogáncskóró, mely a Libanonon van, elküldött a Libanon cédrusfájához, ezt üzenvén: Add a te leányodat az én fiamnak feleségül! De a mező vadja, amely a Libanonon van, átszaladt a bogáncskórón, és eltapodta azt. Bír 9,8-15

10 Megverted az edomitákat, azért fuvalkodtál fel szívedben. Elégedjél meg a dicsőséggel, és maradj otthon! Miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni, hogy elessél magad is és Júda is veled együtt?

11 De Amásia nem hallgatott reá, és felvonult Joás, Izráel királya, és szembeszállottak egymással, ő és Amásia, Júda királya Bethsemesnél, amely Júdában van. Józs 15,1.10

12 De megveretett Júda Izráeltől, és ki-ki elfutott az ő sátorába. 2Krón 25,21-24

13 És Amásiát, Júda királyát, Joásnak, az Akházia fiának fiát is elfogta Joás, Izráel királya Bethsemesnél, és Jeruzsálem ellen ment, és lerontotta Jeruzsálem kerítését az Efraim kapujától egész a szegletkapuig négyszáz singre.

14 És elvitt minden aranyat, minden ezüstöt és minden edényt, amely találtatott az Úr házában és a király házának kincsei között, és kezeseket is vévén, visszatért Samariába. 1Kir 14,25.26

15 Joás egyéb dolgai pedig, amelyeket cselekedett, és az ő erőssége, és miképpen hadakozott Amásia, a Júda királya ellen, vajon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónikakönyvében? 2Kir 13,12

16 És elaluvék Joás az ő atyáival, és eltemetteték Samariában az Izráel királyaival együtt, és az ő fia, Jeroboám uralkodék őhelyette.

17 Amásia pedig, Joásnak, a Júda királyának fia, Joásnak, a Joákház fiának, az Izráel királyának halála után még tizenöt esztendeig élt.

18 És Amásiának egyéb dolgai vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében?

19 És pártot ütöttek őellene Jeruzsálemben, és ő Lákisba menekült. De utánaküldtek Lákisba, és megölték ott.

20 És visszahozták őt lovakon, és eltemetteték Jeruzsálemben, a Dávid városában az ő atyáival.

21 És az egész Júda népe vevé Azáriát, aki tizenhat esztendős volt, és őt tette királlyá az ő atyja, Amásia helyett.

22 Ő építé meg Elátot, amelyet visszavett Júdának azután, hogy a király elaludt az ő atyáival. 5Móz 2,8

Izráel országa. A másik Jeroboám király

23 Amásiának, Joásnak, a Júda királya fiának tizenötödik esztendejétől fogva uralkodott Jeroboám, Joásnak, az Izráel királyának fia Samariában negyvenegy esztendeig.

24 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, mert Jeroboámnak, a Nébát fiának semmi bűnétől el nem távozott, aki bűnbe ejtette az Izráelt.

25 Ő szerezte vissza az Izráel határát Emáthtól fogva a pusztasági tengerig az Úrnak, Izráel Istenének beszéde szerint, amelyet szólott volt az ő szolgája, Jónás próféta, az Amittai fia által, aki Gát-Kéferből való volt. Jón 1,1

26 Mert megtekintette az Úr az Izráel igen nagy nyomorúságát, hogy a berekesztetett és az elhagyatott is semmi és nincs senki, aki az Izráelt megszabadítaná. 5Móz 32,36

27 És nem mondta azt az Úr, hogy az Izráel nevét eltörli az ég alól, annak okáért megszabadította őket Jeroboám, a Joás fia által. 2Kir 13,5

28 Jeroboám egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és az ő erőssége, hogy miképpen hadakozott, és mi módon nyerte vissza Damaszkuszt és a Júdához tartozó Hámátot az Izráelnek, vajon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónikakönyvében?

29 És elaluvék Jeroboám az ő atyáival, Izráel királyaival, és uralkodék az ő fia, Zakariás őhelyette.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában