2Krónika

25. fejezet

Amásia uralkodása Júdában

1 Huszonöt esztendős korában kezdett Amásia uralkodni, és huszonkilenc esztendeig uralkodék Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Jéhoaddán vala (Jeruzsálemből való). 2Kir 14,1

2 És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt, de nem tiszta szívből.

3 Lőn pedig azután, hogy országában megerősödék, megölé az ő szolgáit, akik a királyt, az ő atyját megölték vala. 2Krón 24,25.26

4 De azoknak fiait nem öleté meg, hanem a szerint cselekedék, amint a törvényben, a Mózes könyvében megíratott, amelyben az Úr parancsolt volt, mondván: Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, és a fiak se ölettessenek meg az atyákért, hanem ki-ki az ő saját bűnéért ölettessék meg! 5Móz 24,16

5 Összegyűjté annak felette Amásia a Júda népét, és választa közülük a nemzetségek szerint egész Júdában és Benjáminban ezredeseket és századosokat. És megszámlálá őket a húsz esztendősöktől fogva, és akik feljebb valának, és talála azok közül válogatott fegyverfoghatókat, kopjásokat és pajzsosokat, háromszázezret.

6 Annak felette az izráeliták közül százezer erős vitézt fogadott fel száz talentum ezüstön.

7 Eljöve pedig az Isten embere őhozzá, mondván: Oh, király! Ne menjen el teveled Izráel serege, mert az Úr nem lesz Izráellel, Efraim minden fiaival.

8 Ha nem hiszed, ám menj el, készülj a viadalhoz! De megver az Isten téged az ellenség előtt, mert az Isten hatalmában van mind a segítség, mind a megveretés. 1Sám 2,6

9 Akkor monda Amásia az Isten emberének: De mit tegyünk a száz talentum ezüsttel, amelyet Izráel seregének adtam? És felele az Isten embere: Az Úr néked annál sokkal többet adhat.

10 Kiválasztá azért Amásia azt a sereget, amely Efraimból jött vala őhozzá, hogy mennének helyükre, mely dologért igen megharagvának a Júda népére, és felgerjedt haraggal tértek vissza helyeikre.

11 Amásia pedig felbátorodván, elindítá népét, és méne a Sós-völgybe, és megvere a Seir fiai közül tízezret. 2Krón 20,10-22

12 És Júda fiai tízezret élve fogtak el, akiket egy magas kőszikla tetejére vivének, és letaszították őket a magas kőszikláról, és mindnyájan összeroncsoltattak.

13 Annak a seregnek fiai pedig, akiket visszakülde Amásia, hogy ne menjenek ővele hadba, Júdának városaira ütének Samariától fogva mind Bethóronig. És levágván háromezret azok közül, nagy zsákmányt vivének el.

14 Lőn azután, hogy Amásia megtére az edomiták megveréséből, a Seir fiainak isteneit elhozá, és Isten gyanánt tisztelé azokat, akik előtt magát meghajtja vala, és nékik jó illatot gerjeszte.

15 Ezért megharaguvék az Úr Amásiára, és prófétát külde hozzá, aki monda néki: Miért imádod annak a népnek isteneit, akik nem szabadíthatták meg az ő népüket a te kezedből?

16 Lőn pedig, mikor ekképpen szólott volna néki, monda néki a király: Vajon te tanácsosa vagy-é a királynak? Hallgass, mert rosszul jársz. Megszűnék azért a próféta, minekutána ezt mondotta volna: Látom, hogy az Isten el akar téged veszteni, mivel ezt műveléd, és tanácsomat nem fogadád meg. 2Krón 24,20.21; 5Móz 28,15-59

17 Amásia pedig, a Júda királya tanácsot tartván, követet külde Joáshoz, a Joákház fiához, aki Jéhunak fia vala, az Izráel királyához, mondván: Nosza, szálljunk szembe egymással! 2Kir 13,1.10

18 Akkor Joás, az Izráel királya ilyen választ ada Amásiának, a Júda királyának: A Libánus hegyén való tövis külde a Libánuson való cédrusfához, mondván: Add a te leányodat az én fiamnak feleségül, eközben azonban arra menvén egy fenevad, amely a Libánuson lakik vala, eltapodá azt a tövist.

19 Te magadban így gondolkodtál: Megveréd az edomitákat, azért fuvalkodtál fel magadban, hogy dicsekedjél. Kérlek, maradj otthon, miért szereznél magadnak veszedelmet, hogy te és Júda elvesszen általam.

20 De Amásia nem nyugodhatott, mert Isten elvégezte vala, hogy az ellenség kezébe adja őket, mivel az edomiták isteneit keresték.

21 Felindula azért Joás, az Izráel királya, és szembeszállának egymással ő és Amásia, a Júda királya Béth-Semesnél, amely Júdában van.

22 És Júda megveretteték Izráel által, és elmenekülének mindnyájan sátoraikba.

23 Amásiát pedig, a Júda királyát, a Joás fiát, aki Joákház fia volt, Joás, az Izráel királya elfogá Béth-Semesben, és vivé őt Jeruzsálembe, és Jeruzsálem kőfalát lerontá az Efraim-kaputól fogva mind a szeglet kapujáig négyszáz singnyire.

24 És az aranyat, az ezüstöt és mindenféle edényeket, amelyek az Isten házában, az Obed-Edom birtokában találtatának, és a király házának kincseit s a kezesek fiait mind Samariába vivé. 1Krón 26,15

25 Amásia, a Joás fia, a Júda királya, minekutána meghala Joás, a Joákház fia, az Izráel királya, még tizenöt esztendeig éle.

26 Amásiának pedig többi dolgai, az elsők és utolsók, avagy nincsenek-é megírva a Júda és az Izráel királyainak könyvében? 2Kir 14,1-17

27 Azon időtől fogva pedig, hogy Amásia az Úrtól elszakada, összeesküvést szőttek ellene Jeruzsálemben. És elmeneküle Lákisba, de utána küldöttek Lákisba, és megölték ott őt.

28 És elhozák onnét lovakon, és eltemeték őt az ő atyáival Júdának városában. 2Krón 24,25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában