2Krónika

26. fejezet

Uzziás (Azariás) kezdetben jól és sikeresen uralkodik

1 Akkor előhozván az egész Júda nemzetsége Uzziást (ki tizenhat esztendős vala), királlyá tevék őt az ő atyja, Amásia helyett. 2Kir 14,21.22

2 Ő építé meg Elótot, és csatolta ismét Júdához, minekutána Amásia király meghalt az ő atyáival egyben.

3 Tizenhat esztendős korában kezdett vala uralkodni Uzziás, és ötvenkét esztendeig uralkodék Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Jékólia vala (Jeruzsálemből való).

4 És az Úr előtt kedves dolgot cselekedék, amint az ő atyja, Amásia is cselekedett vala.

5 És keresi vala az Istent Zakariás próféta idejében, aki az isteni látásokban értelmes vala. És mindaddig, míg az Urat keresé, jó előmenetelt adott néki Isten, 2Krón 24,2

6 mert kimenvén, hadakozék a filiszteusok ellen, és a Gát kerítését, a Jabné kerítését és az Asdód kerítését letöré, és építe városokat Asdódban és a filiszteusok tartományában.

7 És megsegéllé őt az Isten a filiszteusok ellen és az arábiabeliek ellen, akik lakoznak vala Gúr-Baálban és Meunimban.

8 És adának az ammoniták Uzziásnak ajándékot, és elterjede az ő híre Egyiptomig, mert felette igen megnevekedett az ő hatalma.

9 És építe Uzziás tornyokat Jeruzsálemben a szeglet kapuja felett, a völgy kapuja felett és a szegletek felett, és igen megerősítteté azokat.

10 A pusztában is tornyokat épített, és sok kutat ásatott, mert sok nyája vala mind a völgyekben, mind a lapályon, és szántó-vető szolgái, vincellérei* a hegyeken és Kármelben, mert a földművelést kedvelte.

11 Uzziásnak hadakozó serege is vala, amely harcba mehetett csapatonként, amint megszámláltatott Jéhiel íródeák és Maaséja elöljáró által Hanániás vezetése alatt, aki a király vezérei közül való.

12 A családfők egész száma a hadakozó vitézek között kétezer-hatszáz vala.

13 És az ő kezük alatt levő hadakozó sereg háromszázhétezer-ötszáz harcosból állott, akik képesek valának megsegíteni a királyt ellenségei ellen. 2Krón 25,5

14 És készíttete Uzziás nékik, az egész sereg számára pajzsokat, kopjákat, sisakokat, páncélokat, íveket és parittyába való köveket.

15 Készíttete annak felette Jeruzsálemben értelmes mesteremberek által gépezeteket a tornyok tetején és a kőfal szegletein nyilaknak és nagy köveknek kihajigálására. És az ő híre messzire elterjede, mert csudálatosan megsegítteték, míglen megerősödék.

Uzziás bűne és büntetése

16 Mikor pedig ilyen módon megerősödött volna, felfuvalkodék, hogy megfertőztetné magát, és vétkezék az Úr ellen, az ő Istene ellen. Beméne az Úr templomába, hogy a füstölő oltáron füstölne.

17 És beméne őutána Azáriás pap és vele az Úr papjai nyolcvanan, igen erősek. 1Krón 6,10

18 És ellene állának Uzziás királynak, és mondának néki: Uzziás! Nem a te dolgod az Úrnak füstölni, hanem az Áron pap fiaié, akik felszenteltetének, hogy füstöljenek. Menj ki e szent helyből, mert igen vétkeztél, és dicsőségedre nem leend az Úr Istentől. 2Móz 30,7; 4Móz 3,10

19 És megharaguvék Uzziás, akinek kezében vala a füstölő szerszám, hogy füstölne, és mikor haragudnék a papokra, bélpoklosság támada a homlokán ott a papok előtt az Úr házában, a füstölő oltár előtt.

20 És mikor tekintett volna őreá Azáriás főpap és vele mind a többi papok, láták a bélpoklosságot az ő homlokán, és elűzék őt onnét, sőt maga is sietett kimenni, mert az Úr megverte vala őt.

21 És lőn Uzziás király halála napjáig bélpoklos. És lakik vala egy elkülönített házban bélpoklosan, mert az Úr házából kivettetett vala. És Jótám, az ő fia vala a király házában, aki ítélkezék az ország népe felett. 2Kir 15,5

22 Uzziásnak pedig első és utolsó dolgait megírta Ésaiás próféta, az Ámós fia. Ésa 6,1

23 És meghala Uzziás az ő atyáival egyben, és eltemeték őt az ő atyáival a temetőbe, amely a királyoké vala, mert ezt mondják felőle: Bélpoklos volt. És uralkodék helyette Jótám, az ő fia.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában