4Mózes

3. fejezet

Áron családja

1 Ezek pedig Áronnak és Mózesnek szülöttei azon a napon, amelyen szólott az Úr Mózesnek a Sínai-hegyen: 2Móz 19,1-3

2 ezek az Áron fiainak nevei: az elsőszülött Nádáb, azután Abihú, Eleázár és Ithamár. 2Móz 6,23

3 Ezek Áron fiainak, a felkenetett papoknak nevei, akiket papi szolgálatra avattak fel. 2Móz 40,14-16; 3Móz 8,30

4 De Nádáb és Abihú meghala az Úr előtt, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt a Sínai pusztájában, fiaik pedig nem valának nékik. Eleázár és Ithamár viselék azért a papságot, Áronnak, az ő atyjuknak színe előtt. 3Móz 10,1.2; 4Móz 26,61

A léviták feladata

5 Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

6 Hozd elő Lévi törzsét, és állassad Áron pap elé, hogy szolgáljanak néki! 4Móz 18,1-7

7 És ügyeljenek az ő ügyére és az egész gyülekezet ügyére a gyülekezet sátora előtt, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot! 4Móz 1,53; 16,9; 4Móz 4,4-33

8 Ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának minden eszközére is és Izráel fiainak ügyeire is, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot!

9 És adjad a lévitákat Áronnak és az ő fiainak, mert valóban néki adattak Izráel fiaitól.

10 Áront pedig és az ő fiait rendeld föléjük, hogy őrizzék az ő papságukat, és ha idegen járulna oda, haljon meg!

11 Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:

12 Ímé, én kiválasztottam a lévitákat Izráel fiai közül minden elsőszülött helyett, amely az ő anyjának méhét megnyitja Izráel fiai között: azért legyenek a léviták enyéim. 2Móz 13,2; 4Móz 8,16

13 Mert enyém minden elsőszülött, amikor megöltem minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izráelben: akár ember, akár barom, enyéim legyenek. Én vagyok az Úr. 2Móz 13,2; 34,19; Lk 2,23

A lévita családok

14 Szóla azután az Úr Mózesnek a Sínai pusztájában, mondván:

15 Számláld meg Lévi fiait az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő nemzetségeik szerint egy hónapostól fogva és azon felül minden fineműt számlálj meg!

16 Megszámlálá azért Mózes őket az Úr szava szerint, amiképpen meghagyatott vala néki.

17 És ezek voltak a Lévi fiai az ő neveik szerint: Gerson, Kéhát és Mérári. 2Móz 6,16.17

18 Ezek pedig a Gerson fiainak nevei az ő nemzetségük szerint: Libni és Simhi.

19 Továbbá a Kéhát fiai az ő nemzetségük szerint: Amrám és Ichár, Hebron és Uzziél. 2Móz 6,18

20 A Mérári fiai pedig az ő nemzetségük szerint: Makhli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei az ő atyáiknak háznépe szerint.

21 Gersontól valók a Libni nemzetsége és a Simhi nemzetsége, ezek a gersoniták nemzetségei.

22 Az ő megszámláltjaik az egy hónapostól fogva és feljebb minden fineműnek száma szerint, az ő megszámláltjaik: hétezer és ötszáz.

23 A gersoniták nemzetségei a hajlék mögött járjanak tábort nyugat felől!

24 És a gersoniták atyái háznépének fejedelme legyen Eliásáf, a Láél fia.

25 A Gerson fiainak tiszte pedig: ügyelni a gyülekezet sátorában a hajlékra, a sátorra, annak takarójára és a gyülekezet sátora nyílásának leplére,

26 továbbá a pitvarnak* szőnyegeire és a pitvar nyílásának leplére, amely van a hajlékon és az oltáron körös-körül, és annak köteleire és minden azzal járó szolgálatra.

27 Kéháttól való pedig az Amrám nemzetsége, az Ichár nemzetsége, a Hebron nemzetsége és az Uzziél nemzetsége: ezek Kéhátnak nemzetségei.

28 Minden fineműnek száma szerint egy hónapostól fogva és feljebb nyolcezren és hatszázan valának a szent helynek őrizői.

29 A Kéhát fiainak nemzetségei a hajlék oldala mellett dél felől járjanak tábort!

30 És a kéhátiták nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme legyen Elisáfán, Uzziélnek fia!

31 Az ő tisztük pedig ügyelni a ládára, az asztalra, a gyertyatartóra, az oltárokra és a szent helynek edényeire, amelyekkel szolgálnak, és a takaróra és minden azzal járó szolgálatra.

32 Továbbá a léviták fejedelmeinek fejedelme legyen Eleázár, Áron pap fia, a szent helyre ügyelőknek elöljárója!

33 Méráritól való a Makhli és Músi nemzetségei, ezek a Mérári nemzetségei.

34 Az ő megszámláltjaik pedig minden fineműnek száma szerint egy hónapostól fogva és feljebb: hatezer és kétszáz.

35 És a Mérári nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme legyen Suriel, az Abihail fia! A hajléknak észak felől való oldala mellett járjanak tábort!

36 A Mérári fiainak pedig tisztük legyen felügyelni: a hajlék deszkáira, annak reteszrúdjaira, oszlopaira és annak talpaira, minden edényeire és minden azzal járó szolgálatra,

37 továbbá a pitvar körül való oszlopokra és azoknak talpaira, szegeire és köteleire.

38 A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátora előtt naptámadat felől Mózes, Áron és az ő fiai járjanak tábort, akik felügyelnek a szent hely szolgálatára, és Izráel fiainak ügyeire! Ha pedig idegen járulna oda, haljon meg!

39 A léviták minden megszámláltja, akiket Mózes és Áron az Úr rendeletére nemzetségenként számláltak vala meg, minden finemű az egy hónapostól fogva és feljebb: huszonkétezer. 4Móz 26,62

Az elsőszülöttek

40 És monda az Úr Mózesnek: Számláld meg Izráel fiainak minden finemű elsőszülöttét egy hónapostól fogva és feljebb, és pedig névszerint számláld meg őket! 4Móz 18,15.16

41 És válaszd a lévitákat nékem (én vagyok az Úr) az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett és a léviták barmait Izráel fiai barmainak minden első fajzása helyett!

42 Megszámlálá azért Mózes, amint parancsolta vala néki az Úr, Izráel fiainak minden elsőszülöttét.

43 És lőn minden finemű elsőszülött a nevek száma szerint egy hónapostól fogva és feljebb az ő megszámláltjaik: huszonkétezer-kétszáz és hetvenhárom.

44 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

45 Válaszd a lévitákat az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett és a léviták barmait az ő barmaik helyett, és legyenek enyéim a léviták! Én vagyok az Úr.

46 Ami pedig a kétszáz és hetvenháromnak megváltását illeti, akik felül vannak a lévitákon Izráel fiainak elsőszülöttei közül:

47 végy öt-öt siklust fejenként, a szent siklus szerint vedd azt (húsz géra egy siklus)! 3Móz 27,6; 2Móz 30,13

48 És add azt a pénzt Áronnak és az ő fiainak váltságul a köztük lévő számfelettiekért!

49 Bevevé azért Mózes a váltságpénzt azoktól, akik felül voltak a lévitáktól megváltottakon.

50 Izráel fiainak elsőszülötteitől vevé be e pénzt: ezerháromszáz és hatvanöt siklust a szent siklus szerint.

51 És adá Mózes a megváltottaknak pénzét Áronnak és az ő fiainak az Úr rendelete szerint, amiképpen parancsolta az Úr Mózesnek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában