4Mózes

4. fejezet

Utasítások a léviták számára

1 És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

2 Vedd számba a Kéhát fiait Lévi fiai közül nemzetségenként az ő atyjuknak háznépe szerint

3 harmincesztendőstől és azon felül az ötvenesztendősökig mindenkit, aki szolgálatra való, hogy munkálkodjék a gyülekezet sátorában!

4 Ez a tisztük Kéhát fiainak a gyülekezet sátorában: a legszentségesebbekről való gondviselés.

5 Áron és az ő fiai pedig, mikor indulni akar a tábor, menjenek be, és vegyék le a takaró függönyt, és takarják be azzal a bizonyság ládáját!

6 És tegyenek arra borzbőrből csinált takarót, és borítsák azt be egészen kék színű ruhával felülről, és dugják belé a rúdjait is!

7 A szent kenyerek asztalát is borítsák be kék színű ruhával, azon felül tegyék rá a tálakat, a csészéket, a kelyheket és az italáldozathoz való kancsókat, és ama szüntelen való kenyér is rajta legyen! 2Móz 25,30

8 Azután borítsanak azokra karmazsinszínű ruhát, és takarják be azt borzbőrből való takaróval, és dugják belé a rúdjait is!

9 Vegyenek azután kék színű ruhát, és takarják be a világításra való gyertyatartót és annak mécseit, hamvvevőit, hamutartóit és minden olajos edényét, amelyekkel szolgálnak körülte! 2Móz 25,31-40

10 És tegyék azt és minden edényét borzbőrből csinált takaróba, és tegyék saroglyára!

11 Az aranyoltárt is borítsák be kék színű ruhával, és takarják be borzbőrből csinált takaróval, és dugják belé a rúdjait is!

12 Vegyék elő azután a szolgálatnak minden eszközét, amelyekkel szolgálni fognak a szent helyen, és tegyék kék színű ruhába, és takarják be azokat borzbőrből csinált takaróval, és tegyék a saroglyára!

13 Azután takarítsák el a hamvat az oltárról, és borítsanak arra bíborpiros színű ruhát!

14 És tegyék rá arra minden ő eszközét, amelyekkel szolgálnak azon: a szenes serpenyőket, a villákat, a lapátokat és a medencéket, az oltárnak minden eszközét, és borítsanak arra borzbőrből csinált takarót, és dugják belé a rúdjait is!

15 Ha pedig elvégezi Áron és az ő fiai a szent helynek és a szent hely minden edényének betakarását, mikor el akar indulni a tábor: akkor jöjjenek el Kéhát fiai, hogy elvigyék azokat, de ne illessék a szent helynek semmi edényét, hogy meg ne haljanak! Ezek Kéhát fiainak terhei a gyülekezet sátorában.

16 Eleázárnak pedig, az Áron pap fiának tiszte: a világító olajra, a füstölőszerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a kenetnek olajára, az egész hajlékra és mindenre, ami abban van, mind a szent helyre, mind annak edényeire való gondviselés.

17 Szóla azután az Úr Mózesnek és Áronnak mondván:

18 A kéhátiták nemzetségének törzsét ne engedjétek kiirtani a léviták közül,

19 hanem ezt műveljétek ővelük, hogy éljenek és meg ne haljanak, mikor járulnak a szentségek szentségéhez. Áron és az ő fiai jöjjenek el, és rendeljék el őket, kit-kit az ő szolgálatára és az ő terhére!

20 Egy pillanatra se menjenek be, hogy meglássák a szent helyet, hogy meg ne haljanak!

21 Szóla ezután az Úr Mózesnek, mondván:

22 Vedd számba a Gerson fiait is az ő atyjuknak háznépe szerint, az ő nemzetségük szerint!

23 A harmincesztendőstől és azon felül az ötvenesztendősig számláld meg őket, mindenkit, aki szolgálatot teljesíteni való, hogy szolgáljon a gyülekezet sátorában!

24 Ez legyen munkájuk a gersoniták nemzetségeinek a szolgálatban és a teherhordozásban:

25 Hordozzák a hajlék kárpitjait és a gyülekezet sátorát, annak takaróját és a borzbőrből csinált takarót, amely rajta van felül, és a gyülekezet sátora nyílásának leplét,

26 és a pitvar szőnyegeit és a pitvar kapunyílásának leplét, amelyek a hajlékon és az oltáron körös-körül vannak, azoknak köteleit és az ő szolgálatukhoz való minden edényt és mindazt, ami tennivaló azokkal, ők teljesítsék!

27 Áronnak és az ő fiainak beszéde szerint legyen a gersoniták fiainak minden szolgálatuk, minden terhükre és minden szolgálatukra nézve; minden terhüket pedig az ő őrizetükre bízzátok!

28 Ez a gersoniták fiai nemzetségének szolgálata a gyülekezet sátorában. Az ő szolgálatuk pedig legyen az Áron pap fiának, Ithamárnak keze alatt!

29 A Mérári fiait is az ő nemzetségeik szerint, az ő atyjuknak háznépei szerint számláld meg!

30 A harmincesztendőstől és annál feljebb az ötvenesztendősig számláld meg őket, mindenkit, aki szolgálatra való, hogy szolgálatot végezzen a gyülekezet sátorában!

31 Ezek pedig, amikre ügyelniük kell a továbbvitelnél és a gyülekezet sátorában való minden szolgálatuknál: a hajlék deszkái, annak reteszrúdjai, oszlopai és talpai, 2Móz 26,15-30.37

32 a pitvarnak is körös-körül való oszlopai és azok talpai, szegei és kötelei, azoknak minden szerszámai és minden szolgálatjukhoz való. Név szerint is megszámláljátok az edényeket, amikre a továbbvitelnél ügyelniük kell. 2Móz 27,9-19

33 Ez legyen szolgálatuk a Mérári fiai nemzetségeinek, amellyel szolgáljanak a gyülekezet sátorában, Ithamárnak, az Áron pap fiának vezetése alatt!

A léviták megszámlálása

34 És megszámlálá Mózes és Áron és a gyülekezet fejedelmei a kéhátiták fiait, az ő nemzetségük szerint és az ő atyjuknak háznépe szerint

35 a harmincesztendőstől és annál feljebb, az ötvenesztendősig mindenkit, aki szolgálatra való, hogy szolgáljon a gyülekezet sátorában.

36 Vala pedig azoknak száma az ő nemzetségeik szerint kétezer-hétszáz és ötven.

37 Ezek a kéhátiták nemzetségeinek megszámláltjai, mindazok, akik szolgálnak vala a gyülekezet sátorában, akiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak parancsolatja szerint a Mózes keze által.

38 A Gerson fiainak száma az ő nemzetségeik szerint és az ő atyáiknak háznépe szerint

39 a harmincesztendőstől és azon felül az ötvenesztendősig mindazok, akik szolgálatra valók, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorában.

40 Azoknak száma az ő nemzetségük szerint, az ő atyjuknak háznépe szerint: kétezer-hatszáz és harminc.

41 Ezek a Gerson fiai nemzetségeinek megszámláltjai, akik mindnyájan szolgálnak a gyülekezet sátorában, akiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak beszéde szerint.

42 A Mérári fiai nemzetségeinek száma az ő nemzetségei szerint, az ő atyjuknak háznépe szerint

43 a harmincesztendőstől és azon felül az ötvenesztendősig mindazok, akik szolgálatra valók, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorában,

44 ezeknek száma az ő nemzetségeik szerint: háromezer és kétszáz.

45 Ezek a Mérári fiai nemzetségeinek megszámláltjai, akiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak beszéde szerint a Mózes keze által.

46 Mindnyájan a megszámláltatott léviták, akiket megszámlált Mózes és Áron és Izráel fejedelmei az ő nemzetségeik és atyjuknak háznépe szerint

47 a harmincesztendőstől és azon felül az ötvenesztendősig, akik csak alkalmatosak a szolgálatra, a szolgálatnak gyakorlására és a továbbvitelnél való szolgálatra a gyülekezetnek sátorában,

48 ezeknek száma lőn nyolcezer- ötszáz és nyolcvan.

49 Az Úrnak beszéde szerint számlálták meg őket a Mózes keze által kit-kit az ő szolgálata szerint és az ő vinni való terhe szerint. Ez az a számlálás, amelyet az Úr parancsolt vala Mózesnek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában