4Mózes

5. fejezet

A tisztátalanok elkülönítése

1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Parancsold meg Izráel fiainak, hogy űzzenek ki a táborból minden poklost és minden magfolyóst és mindenkit, aki holttest miatt lett tisztátalanná! 3Móz 13,1-46; 15,2

3 Űzzétek azt ki, akár férfi, akár asszony, a táboron kívül űzzétek őket, hogy tisztátalanná ne tegyék az ő táborukat, mivelhogy én közöttük lakozom. 4Móz 11,20

4 És úgy cselekedének Izráel fiai, és kiűzék azokat a táboron kívül, amiképpen meghagyta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedtek Izráel fiai.

Károkozásért való áldozat

5 Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:

6 Szólj Izráel fiainak: Ha akár férfi, akár asszony akármi emberi bűnt követ el, amely által hűtelenné válik az Úrhoz, az a lélek vétkessé lesz. 3Móz 6,1-6

7 Vallja meg azért az ő bűnét, amelyet elkövetett, és fizesse meg a kárt, amit okozott, teljes értékében, azután toldja ahhoz annak ötödrészét, és adja annak, akinek kárt tett!

8 Ha pedig nincs az embernek atyjafia, akinek megfizetné a kárt, a megtérített kár az Úré legyen a pap számára az engesztelésre való koson kívül, amellyel engesztelés tétetik érte!

9 Izráel fiainak minden szent dolgaiból minden felmutatott áldozat azé a papé legyen, akihez viszik azt!

10 És kinek-kinek az ő szenteltje a magáé legyen, amit pedig ki-ki a papnak ad, azé legyen!

Hűtlenségi gyanú tisztázása

11 Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:

12 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha elhajol valakinek a felesége, és hűtelenné válik iránta,

13 és hál valaki ővele közösülve, és az ő férje előtt titok marad, és elrejtetik, hogy ő megfertőztetett, bizonyság pedig nincs ellene, sem a bűnön nem kapták,

14 de felgerjed őbenne a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, mivelhogy az megfertőztetett, vagy felgerjed őbenne a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, jóllehet az meg nem fertőztetett,

15 akkor vigye a férfiú az ő feleségét a paphoz, és vigye el azzal együtt az érette való áldozatot: egy efa árpalisztnek tizedrészét. De ne öntsön arra olajt, és ne tegyen arra tömjént, mert féltékenységi ételáldozat ez, emlékeztető ételáldozat ez, amely hamisságra emlékeztet.

16 A pap pedig léptesse elő az asszonyt, és állassa őt az Úr elé!

17 És vegyen a pap szent vizet cserépedénybe, a hajlék pádimentumán* levő porból is vegyen a pap, és tegye azt a vízbe!

18 És állassa a pap az asszonyt az Úr elé, és fejét meztelenítse meg az asszonynak, és tegye annak kezére az emlékeztető ételáldozatot, féltékenységi ételáldozat az; és a papnak kezében legyen átokhozó keserű víz!

19 És eskesse meg őt a pap, és ezt mondja az asszonynak: Ha nem hált veled senki, és ha el nem hajoltál tisztátalanságra a te férjed mellett, ne ártson néked ez az átokhozó keserű víz!

20 Ha pedig elhajoltál a te férjed mellől, és megfertőztetted magadat, és valaki közösült veled a te férjeden kívül;

21 miután megeskette a pap az asszonyt az átoknak esküjével, ezt mondja az asszonynak: Tegyen tégedet az Úr átokká és eskü-példává a te néped között, megszárasztván az Úr a te tomporodat, és a te méhedet dagadttá tévén!

22 És menjen be az átokhozó víz a te belső részeidbe, hogy megdagadjon a te méhed, és megszáradjon a te tomporod! Az asszony pedig mondja: Ámen! Ámen!

23 És írja fel a pap ez átkokat levélre, azután törölje le a keserű vízzel!

24 És itassa meg az asszonnyal az átokhozó keserű vizet, hogy bemenjen őbelé az átokhozó víz az ő keserűségére!

25 Azután vegye el a pap az asszony kezéből a féltékenységi ételáldozatot, és lóbálja meg azt az ételáldozatot az Úr előtt, és áldozzék azzal az oltáron!

26 És vegyen egy marokkal a pap az ételáldozatból emlékeztetőül, és füstölögtesse el az oltáron, és azután itassa meg az asszonnyal a vizet!

27 És ha megitatta vele a vizet, akkor lészen, hogy, ha megfertőztette magát, és hűtelenné lett az ő férjéhez, bemegy az az átokhozó víz őbelé az ő keserűségére, és megdagad az ő méhe, és megszárad az ő tompora, és az az asszony átokká lesz az ő népe között.

28 Ha pedig nem fertőztette meg magát az asszony, hanem tiszta: akkor ártatlan, és termékeny lészen.

29 Ez a féltékenységi törvény, mikor elhajol az asszony az ő férje mellől, és megfertőzteti magát,

30 vagy mikor valaki, akiben felgerjed a féltékenység lelke annyira, hogy féltékenykedik a feleségére, az ő feleségét állatja az Úr elé. És cselekedjék vele a pap mind e törvény szerint!

31 És ártatlan lesz a férfi a bűntől, az asszony pedig viseli az ő bűnének terhét.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában