4Mózes

8. fejezet

Az arany gyertytartó

1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Szólj Áronnak és mondd meg néki: Mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a hét mécs! 2Móz 25,37

3 És úgy cselekedék Áron, és úgy raká fel mécseit, hogy a gyertyatartónak ellenében tegyenek világosságot, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek.

4 A gyertyatartó pedig ilyen alkotású: vert aranyból vala mind a szára, mind a virága, vert mű az ama forma szerint, amelyet mutatott volt az Úr Mózesnek, úgy készíték a gyertyatartót. 2Móz 25,31-36

A léviták felszentelése

5 Szóla továbbá az Úr Mózesnek, mondván:

6 Vedd a lévitákat Izráel fiai közül, és tisztítsd meg őket!

7 Így cselekedjél pedig velük, hogy megtisztítsad őket: hintsd reájuk a tisztulás vizét, és az egész testüket beretválják meg, és mossák meg ruháikat, hogy tiszták legyenek!

8 Azután vegyenek egy fiatal tulkot és hozzá való ételáldozatul olajjal elegyített lisztlángot, egy másik fiatal tulkot pedig vegyenek bűnért való áldozatul!

9 Akkor vidd a lévitákat a gyülekezet sátora elé, és gyűjtsd egybe Izráel fiainak egész gyülekezetét!

10 Ezután vidd a lévitákat az Úr elé, és Izráel fiai tegyék kezeiket a lévitákra!

11 Áron pedig lóbálja meg a lévitákat áldozatul az Úr előtt Izráel fiai részéről, hogy szolgáljanak az Úr szolgálatában!

12 A léviták pedig tegyék kezeiket a tulkok fejére, azután készítsd el az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen égő áldozatul az Úrnak a lévitákért engesztelésül!

13 És állassad a lévitákat Áron elé és az ő fiai elé, és lóbáld meg őket áldozatul az Úrnak!

14 És válaszd külön a lévitákat Izráel fiai közül, hogy a léviták legyenek az enyéim! 4Móz 3,45

15 És azután menjenek el a léviták a gyülekezet sátorában való szolgálatra! Így tisztítsd meg őket, és lóbáld meg őket áldozatul!

16 Mert bizony nékem adattak ők Izráel fiai közül mindazok helyett, akik az ő anyjuk méhét megnyitják. Izráelnek elsőszülöttei helyett vettem őket magamnak.

17 Mert enyém minden elsőszülött Izráel fiai között emberből és baromból a naptól fogva, hogy megöltem minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, magamnak szenteltem azokat. 2Móz 13,2

18 A lévitákat pedig minden elsőszülött helyett vettem magamnak Izráel fiai között.

19 És odaadtam a lévitákat adományul Áronnak és az ő fiainak Izráel fiai közül, hogy Izráel fiainak tisztében járjanak a gyülekezet sátorában, és hogy engesztelést végezzenek Izráel fiaiért, és ne legyen Izráel fiai között csapás, ha a szent helyhez közelednek Izráel fiai.

20 Úgy cselekedék azért Mózes és Áron és Izráel fiainak egész gyülekezete a lévitákkal, amint parancsolt vala az Úr Mózesnek a léviták felől, mindazt úgy cselekedék ővelük Izráel fiai.

21 És megtisztíták magukat a léviták, és megmosák ruháikat, és meglóbálá őket Áron áldozatul az Úr előtt, és engesztelést szerze nékik Áron, hogy tisztákká tegye őket.

22 Azután pedig bemenének a léviták, hogy végezzék az ő szolgálatukat a gyülekezetnek sátorában Áron előtt és az ő fiai előtt, amiképpen parancsolt vala az Úr Mózesnek a léviták felől, akképpen cselekedének velük.

A léviták szolgálati ideje

23 Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

24 Ez is a lévitákra tartozik: Huszonöt esztendős korától fogva és azon felül menjen be, hogy szolgálatot teljesítsen a gyülekezet sátorának szolgálatában!

25 Ötvenesztendős korától pedig lépjen ki e szolgálatnak sorából, és ne szolgáljon többé!

26 Hanem segítse az ő atyafiait a gyülekezet sátorában, hogy azok az ő tisztükben eljárjanak, de szolgálatot ne teljesítsen! Ekképpen cselekedjél a lévitákkal az ő szolgálatukban!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában