4Mózes

7. fejezet

A törzsfők ajándékai a szent sátor felszentelésekor

1 És lőn, hogy amely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt minden edényével egyben és az oltárt és annak minden edényét, és felkené és megszentelé azokat, 2Móz 40,1-33

2 akkor előjövének az Izráel fejedelmei, az ő atyjuk házának fejei, ezek a törzsek fejedelmei és ezek a megszámláltattak felügyelői,

3 és vivék az ő áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret és tizenkét ökröt, egy-egy szekeret két-két fejedelemért és mindenikért egy-egy ökröt, és odavivék azokat a sátor elébe.

4 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

5 Vedd el őtőlük, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában, és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az ő szolgálata szerint!

6 Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak.

7 Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak az ő szolgálatuk szerint.

8 Négy szekeret pedig és nyolc ökröt ada a Mérári fiainak az ő szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá.

9 A Kéhát fiainak pedig semmit nem ada, mert a szentség szolgálata illette vala őket, amelyet vállon hordoznak vala.

10 Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére valókat azon napon, amelyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az ő áldozatukat az oltár elébe.

11 És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az ő áldozatát az oltár felszentelésére!

12 És vivé első napon az ő áldozatát Naasson, az Amminádáb fia Júda nemzetségéből.

13 Vala pedig az ő áldozata egy ezüsttál száz és harminc siklus súlyú, egy ezüstmedence hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, és mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul, 2Móz 30,13

14 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

15 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány egészen égő áldozatul,

16 egy kecskebak bűnért való áldozatul.

17 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendősök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata.

18 Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár nemzetségének fejedelme.

19 Vive az ő áldozatául egy ezüsttálat, száz és harminc siklus súlyút, egy ezüstmedencét, hetven siklus súlyút a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul.

20 Egy aranycsészét, tíz siklus súlyút, füstölőszerekkel telve,

21 egy fiatal tulkot, egy kost, egyesztendős bárányt egészen égő áldozatul,

22 egy kecskebakot bűnért való áldozatul,

23 hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendősöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata.

24 Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme, Eliáb, Hélon fia.

25 Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul,

26 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

27 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány, egészen égő áldozatul,

28 egy kecskebak, bűnért való áldozatul,

29 hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata.

30 Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme, Elisúr, Sedeúrnak fia.

31 Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul,

32 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

33 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány egészen égő áldozatul,

34 egy kecskebak bűnért való áldozatul,

35 hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata.

36 Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme, Selúmiel, Surisaddai fia.

37 Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul,

38 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

39 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány egészen égő áldozatul,

40 egy kecskebak bűnért való áldozatul,

41 hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata.

42 Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme, Éliásáf, a Dehuél fia.

43 Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul, 4Móz 3,47

44 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

45 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány egészen égő áldozatul,

46 egy kecskebak bűnért való áldozatul,

47 hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata.

48 Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme, Elisáma, az Ammihúd fia.

49 Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul,

50 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

51 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány egészen égő áldozatul,

52 egy kecskebak bűnért való áldozatul,

53 hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata.

54 Nyolcadnapon a Manassé fiainak fejedelme, Gamliél, Pédasúr fia.

55 Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul,

56 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

57 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány egészen égő áldozatul,

58 egy kecskebak bűnért való áldozatul,

59 hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata.

60 Kilencednapon a Benjámin fiainak fejedelme, Abidán, a Gideóni fia.

61 Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul,

62 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

63 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány egészen égő áldozatul,

64 egy kecskebak bűnért való áldozatul,

65 hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata.

66 Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme, Ahiézer, az Ammisaddai fia.

67 Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul,

68 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

69 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány egészen égő áldozatul,

70 egy kecskebak bűnért való áldozatul,

71 hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata.

72 Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme, Págiel, Okrán fia.

73 Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul,

74 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

75 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány egészen égő áldozatul,

76 egy kecskebak bűnért való áldozatul,

77 hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata.

78 Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme, Ahira, Enán fia.

79 Az ő áldozata volt egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstmedence, hetven siklus súlyú a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal ételáldozatul,

80 egy aranycsésze, tíz siklus súlyú, füstölőszerekkel telve,

81 egy fiatal tulok, egy kos, egyesztendős bárány egészen égő áldozatul,

82 egy kecskebak bűnért való áldozatul,

83 hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata.

84 Ez volt az áldozat az oltár felszentelésére a napon, amelyen felkenetett az Izráelnek fejedelmeitől. Tizenkét ezüsttál, tizenkét ezüstmedence, tizenkét aranycsésze.

85 Száz és harminc siklus súlyú vala egy ezüsttál, egy ezüstmedence pedig hetven siklus súlyú. Az edények minden ezüstje kétezer-négyszáz siklus a szent siklus szerint.

86 Tizenkét aranycsésze füstölőszerekkel, tíz-tíz siklus súlyú vala egy-egy csésze a szent siklus szerint. A csészéknek minden aranya százhúsz siklus.

87 Az egészen égő áldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendős bárány tizenkettő a hozzájuk való ételáldozatokkal és tizenkét kecskebak bűnért való áldozatul.

88 A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére való áldozat minekutána felkenetett volt.

89 Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon ővele, hallja vala annak szavát, aki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két kerub közül, és szól vala vele. 2Móz 25,22

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában