3Mózes

8. fejezet

A papok felszentelése

1 Szóla továbbá az Úr Mózesnek, mondván:

2 Vegyed Áront és az ő fiait is vele, és az öltözeteket, a kenetnek olaját és bűnért való áldozati tulkot, két kost és egy kosár kovásztalan kenyeret! 2Móz 29,1.2

3 És az egész gyülekezetet gyűjtsd egybe a gyülekezet sátorának nyílásához!

4 És akképpen cselekedék Mózes, amint az Úr parancsolta vala néki, és egybegyűle a gyülekezet a gyülekezet sátorának nyílásához.

5 Akkor monda Mózes a gyülekezetnek: Ez a dolog, amit az Úr parancsolt cselekedni.

6 És előállatá Mózes Áront és az ő fiait, és megmosá őket vízzel.

7 És reáadá Áronra a köntöst, és felövezé őt az övvel, és reáveté a palástot, az efódot is reáadá, és felövezé az efód övével, és megerősíté azt rajta. 2Móz 28,4; 29,5.6; 39,2-31

8 És feltevé arra a hósent, és betevé a hósenbe az Urimot és a Tummimot. 2Móz 28,30

9 Azután feltevé fejére a süveget, és elöl odatevé a süvegre az aranylapot, a szent koronát, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek. 2Móz 28,36; 29,6

10 Vevé Mózes a kenetnek olaját is, és megkené a hajlékot minden benne valóval egyben, és felszentelé azokat.

11 És hinte abból az oltárra is hétszer, és felkené az oltárt és annak minden edényét, a mosdómedencét is a lábával együtt, hogy azokat megszentelje. 2Móz 40,11

12 Az Áron fejére is tölte a kenetnek olajából, és megkené őt, hogy felszentelje őt.

13 És előállatá Mózes az Áron fiait is, és felöltözteté azokat is az ő köntöseikbe, és felövezé őket övvel, felköté nékik a süvegeket is, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

14 Azután előhoza egy tulkot a bűnért való áldozatra, és Áron az ő fiaival egyben a bűnért való áldozat tulkának fejére tevé az ő kezét.

15 És miután megölték azt, vőn Mózes annak véréből, és tőn az ujjával az oltárnak szarvaira körös-körül, és megtisztítá az oltárt, a többi vért pedig önté az oltárnak aljára, és felszentelte azt, hogy engesztelést szerezzen rajta.

16 Azután vevé mindazt a kövérséget, amely annak a belén vala, és a máj hártyáját és a két veséjét, és azoknak kövérségét, és elfüstölögteté Mózes azokat az oltáron.

17 A tulkot pedig, azaz annak bőrét, húsát és ganéját megégeté tűzzel a táboron kívül, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 2Móz 29,14

18 Azután előállatá az égőáldozatra való kost, és Áron és az ő fiai rátevék kezeiket a kos fejére.

19 És megölék azt, Mózes pedig elhinté a vért az oltárra körös-körül.

20 És a kost tagjaira vagdalák, és Mózes elfüstölögteté annak a fejét, a tagjait és a kövérjét.

21 A beleket pedig és a lábszárakat megmosta vízben, és elfüstölögteté Mózes az egész kost az oltáron. Kedves illatú égőáldozat ez, tűzáldozat ez az Úrnak, amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek. 2Móz 29,18

22 Azután előállatá a másik kost is, a felavatási kost, és rátevék Áron és az ő fiai kezeiket a kos fejére.

23 És megölék azt, Mózes pedig vőn annak véréből, és tőn abból az Áron jobb fülének cimpájára és jobb kezének hüvelykére és jobb lábának hüvelykére.

24 Előállatá az Áron fiait is, és tőn Mózes a vérből azok jobb fülének cimpájára és jobb kezüknek hüvelykére és jobb lábuknak hüvelykére. Azután odatölté Mózes a vért az oltárra körös-körül.

25 És vevé a kövérjét és a farkát, és mindazt a kövérjét, amely a bélen van, továbbá a máj hártyáját és a két vesét azoknak kövérjével egybe és a jobb lapockát.

26 És a kovásztalan kenyerek kosarából, amely az Úr előtt vala, vőn egy kovásztalan lepényt, egy olajos kalácsot és egy pogácsát, és raká azokat a kövérségekre és a jobb lapockára.

27 És tevé mindezeket az Áron kezeire és az ő fiainak kezeire, és meglóbáltatá azokat az Úr előtt.

28 Azután elvevé azokat Mózes az ő kezeikből, és elfüstölögteté az oltáron az egészen égő áldozattal egyben. Felavatási áldozatok ezek, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.

29 Elvevé pedig Mózes a szegyet, és meglóbálá azt az Úr előtt. A felavatási kosból a Mózes része lőn ez, amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek. 2Móz 29,26

30 Azután vőn Mózes a kenetnek olajából és a vérből, amely az oltáron vala, és meghinté Áront és az ő ruháit, az ő fiait és az ő fiainak ruháit ővele együtt, és megszentelé Áront és az ő ruháit, és az ő fiait és az ő fiainak ruháit ővele együtt.

31 És monda Mózes Áronnak és az ő fiainak: Főzzétek meg a húst a gyülekezet sátorának nyílásánál, és ott egyétek meg azt és a kenyeret, amely a felavatási áldozat kosarában van, amiképpen megparancsoltam, mondván: Áron és az ő fiai egyék meg azt! 2Móz 29,32

32 Ami pedig megmarad a húsból és kenyérből, tűzzel égessétek meg!

33 De a gyülekezet sátorának nyílásán ki ne menjetek hét napig, addig a napig, amelyen betelnek a ti felavatástoknak napjai, mert hét nap avat fel benneteket az Úr.

34 Amiképpen e napon cselekedett, úgy parancsolta az Úr, hogy cselekedjünk, hogy néktek engesztelést szerezzünk.

35 A gyülekezet sátorának nyílásánál maradjatok éjjel és nappal hét napig, és tartsátok meg, amit megtartani rendelt az Úr, hogy meg ne haljatok! Mert így parancsolta vala nékem.

36 Áron azért és az ő fiai mind akképpen cselekedének, amint megparancsolta vala nékik az Úr Mózes által.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában