MÓZES II. KÖNYVE

39. fejezet

Papi öltözetek

1 A kék és bíborpiros és karmazsin színű fonálból pedig csinálának szolgálati ruhákat a szent helyen való szolgálatra. Áronnak is úgy készíték a szent ruhákat, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 2Móz 31,10

2 Az efódot csinálák aranyból, kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből. 2Móz 28,6

3 És aranyból vékony lapokat verének, és azokat fonalakká metélék, hogy feldolgozzák a kék és a bíborpiros és a karmazsin színű és a lenfonál közé mestermunkával.

4 Csinálának hozzá összekötött vállkötőket: a két végükön kapcsolák össze.

5 Az átkötő öv is, amely rajta vala, abból való, ugyanolyan mívű vala, mint az efód: aranyból, kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből, amint az Úr parancsolta Mózesnek.

6 Megcsinálák azután az ónixköveket is aranyboglárokba foglalva, kimetszve pecsétmetszés módjára, az Izráel fiainak neveire.

7 És rátették azokat az efód vállkötőire az Izráel fiaira való emlékeztetés kövei gyanánt, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

8 Megcsinálák a hósent is mestermunkával, mint az efódot, aranyból, kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből. 2Móz 28,15

9 Négyszögű vala a hósen, és kétrétűre készíték azt: egy arasz vala hossza, egy arasz a szélessége is két rétben.

10 És négy sor követ foglalának abba, ily sorban: szárdiusz, topáz, smaragd; az első sor.

11 A második sor: karbunkulus, zafír és gyémánt.

12 A harmadik sor: jácint, agát és ametiszt.

13 A negyedik sor: krizolit, ónix és jáspis, amelyek mind aranyboglárokba foglaltattak a maguk helyén.

14 A kövek pedig Izráel fiainak nevei szerint valának, tizenkettő vala az ő nevük szerint, és pecsét módjára metszve, mindenik a reá való névvel a tizenkét nemzetség szerint.

15 És csinálának a hósenre sodrott mívű fonatékot is tiszta aranyból.

16 Azután csinálának két aranyboglárt és két aranykarikát, és a két aranykarikát rátevék a hósen két szegletére.

17 A két aranyfonatékot pedig a hósen két szegletén levő két karikába fűzték.

18 És a két fonaték másik két végét odafoglalák a két boglárhoz, és azokat az efód vállkötőihez tűzék annak előrészére.

19 Csinálának más két aranykarikát is, és odatevék azokat a hósen két szegletére, azon a szélén, amely befelé vala az efód felől.

20 És csinálának még két aranykarikát, és azokat az efód két vállkötőjére tevék alól, annak előrésze felől az összefoglalás mellett, az efód övén felül.

21 És a hósent az ő karikáinál fogva odacsatolák az efód karikáihoz kék zsinórral, hogy az efódnak öve felett legyen, és el ne váljék a hósen az efódtól, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

22 És megcsinálák az efód palástját takácsmunkával, egészen kék lenből. 2Móz 28,31

23 És a palást közepén levő nyílás olyan vala, mint a páncélnak nyílása; szegése vala a nyílásnak körös-körül, hogy el ne szakadjon.

24 És a palást alsó peremére csinálának gránátalmákat, kék és bíborpiros és karmazsin színű sodrott fonálból.

25 Csinálának csengettyűket is tiszta aranyból, és tevék a csengettyűket a gránátalmák közé, a palást peremére körös-körül a gránátalmák közé.

26 Csengettyű meg gránátalma, csengettyű meg gránátalma a palást peremén körös-körül, hogy abban szolgáljanak, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

27 Megcsinálák a len köntösöket is takácsmunkával Áronnak és az ő fiainak. 2Móz 28,39-40

28 A len süveget is, a süveg ékességeit is lenből és a gyolcs lábravalókat sodrott lenből.

29 Az övet is sodrott lenből és kék, bíborpiros és karmazsin színű fonálból hímző munkával, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

30 A szent koronához való lapot is megcsinálák tiszta aranyból, és felírák rá a pecsétmetsző módjára: Szentség az Úrnak. 2Móz 28,36

31 És kötének reá kék zsinórt, hogy felkössék azzal a süvegre, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

Mózes megáldja a kész művet

32 Így végezteték el a gyülekezet sátora hajlékának egész munkája. És az Izráel fiai egészen úgy csinálák, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek, úgy csinálták. 2Móz 33,7

33 És vivék a hajlékot Mózeshez: a sátort és annak minden eszközét, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait.

34 A veresre festett kosbőrökből készült takarót is és a borzbőrökből készült takarót és a takarófüggönyt.

35 A bizonyság ládáját, annak rúdjait és a fedelet.

36 Az asztalt és annak minden edényét és a szent kenyeret. 2Móz 31,8

37 A tiszta gyertyatartót: annak mécseit, a felszereléshez való mécseket s minden hozzávalót a világító olajjal együtt.

38 Az aranyoltárt, a kenetnek olaját, a fűszerekből való füstölőt és a sátor nyílására való leplet.

39 A rézoltárt és annak rézrostélyát, rúdjait és minden edényeit, a mosdómedencét és annak lábát.

40 A pitvar* szőnyegeit, oszlopait, talpait és a pitvar kapujára való leplet, annak köteleit, szegeit és a hajlék szolgálatára való minden eszközt a gyülekezet sátoránál.

41 A szolgálati ruhákat a szent helyen való szolgálatra, a szent ruhákat Áron papnak és fiainak ruháit a papi tisztre. 2Móz 31,10

42 Amint parancsolta vala az Úr Mózesnek, egészen úgy csinálának az Izráel fiai minden munkát.

43 És megtekinte Mózes minden munkát, és ímé, elkészíték azt, úgy készíték el, amint az Úr parancsolta vala, és megáldá őket Mózes.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában