3Mózes

9. fejezet

Áron első áldozatát mennyei tűz emészti meg

1 És lőn a nyolcadik napon, hogy szólítá Mózes Áront és az ő fiait és Izráelnek véneit.

2 És monda Áronnak: Végy egy borjút, fiatal bikát bűnért való áldozatul és egy kost egészen égő áldozatul, épek legyenek, és vidd az Úr elé!

3 Szólj Izráel fiainak is, mondván: Vegyetek egy kecskebakot bűnért való áldozatul és egy esztendős borjút és bárányt, épek legyenek, egészen égő áldozatul,

4 és egy ökröt és egy kost hálaáldozatul, hogy megáldozzátok az Úr előtt, és olajjal elegyített ételáldozatot, mert ma az Úr megjelenik néktek.

5 Elvivék azért, amiket Mózes parancsolt vala a gyülekezet sátora elé, és odajárula az egész gyülekezet, és megálla ott az Úr előtt.

6 És monda Mózes: Ez a dolog, amelyet az Úr parancsolt, cselekedjétek meg, és megjelenik néktek az Úr dicsősége.

7 Áronnak pedig monda Mózes: Járulj az oltárhoz, és készítsd el a te bűnért való áldozatodat és egészen égő áldozatodat, és végezz engesztelést magadért és a népért! Készítsd el a nép áldozatát is, és végezz engesztelést érettük is, amint megparancsolta az Úr! Zsid 7,26.27

8 Járula azért Áron az oltárhoz, és megölé a borjút, amely az övé, bűnért való áldozatul.

9 Áron fiai pedig odavivék őhozzá a vért, és ő bemártá az ujját a vérbe, és tőn abból az oltár szarvaira, a többi vért pedig kiönté az oltár aljához.

10 A kövérjét pedig és a veséket és a máj hártyáját elfüstölögteté a bűnért való áldozatból az oltáron, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

11 A húst pedig és a bőrt tűzzel égeté meg a táboron kívül.

12 Azután megölé az egészen égő áldozatot, Áron fiai pedig odavivék őhozzá a vért, és ő elhinté azt az oltáron körös-körül.

13 Az egészen égő áldozatot is odavivék hozzá darabonként a fejével együtt, és elfüstölögteté az oltáron.

14 És megmosá a belet és a lábszárakat, és elfüstölögteté az oltáron az egészen égő áldozattal egyben.

15 Azután megáldozá a nép áldozatát; vevé ugyanis a bűnért való áldozat bakját, amely a népé, és megölé azt, és megáldozá azt bűnért való áldozatul, mint az előbbit.

16 Azután előhozá az egészen égő áldozatot, és elkészíté azt szokás szerint.

17 Előhozá az ételáldozatot is, és vőn abból egy teli marokkal, és elfüstölögteté az oltáron a reggeli egészen égő áldozaton kívül.

18 Azután megölé az ökröt és a kost hálaadó áldozatul a népért, és Áron fiai odavivék őhozzá a vért, és elhinté azt az oltáron körös-körül.

19 Az ökörből és a kosból való kövérségeket pedig, a farkat, a béltakarót, a veséket és a máj hártyáját

20 odahelyezték e kövérségeket a szegyekre, és elfüstölögteté e kövérségeket az oltáron.

21 De a szegyeket és a jobb lapockát meglóbálá Áron az Úr előtt, amint parancsolta vala Mózes.

22 Azután felemelé kezeit Áron a népre, és megáldá azt, és leszálla, miután elvégezte vala a bűnért való áldozatot, az egészen égő áldozatot és a hálaáldozatot.

23 És beméne Mózes és Áron a gyülekezetnek sátorába, azután kijövének, és megáldák a népet, az Úrnak dicsősége pedig megjelenék az egész népnek.

24 Tűz jöve ugyanis ki az Úr elől, és megemészté az oltáron az égőáldozatot és a kövérségeket. És látá ezt az egész nép, és ujjongának, és arcra esének. 1Kir 18,38; 2Krón 7,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában