MÓZES II. KÖNYVE

6. fejezet

Mózes újabb küldetése

1 Az Úr pedig monda Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani, és hatalmas kéz miatt űzi el őket az ő földéről.

2 Az Isten pedig szóla Mózeshez, és monda néki: Én vagyok az Úr.

3 Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. 1Móz 17,1; Ez 20,5.6

4 Szövetséget is kötöttem velük, hogy nékik adom a Kánaán földjét, az ő tartózkodásuk földjét, amelyen tartózkodjanak.

5 Fohászkodását is meghallottam az Izráel fiainak amiatt, hogy az egyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről.

6 Annak okáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr, és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkái alól, és megszabadítlak titeket az ő szolgálatuktól, és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.

7 És népemmé fogadlak titeket, s Istentekké lészek néktek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok, Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz munkái alól.

8 És béviszlek titeket a földre, amely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én, az Úr. 1Móz 15,18; 28,13

9 Ekképpen szóla Mózes az Izráel fiaihoz, de nem hallgatának Mózesre a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt.

10 Az Úr pedig szóla Mózeshez mondván:

11 Eredj be, szólj a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy bocsássa el Izráel fiait az ő földjéről!

12 Mózes pedig szóla az Úr előtt, mondván: Ímé, Izráel fiai nem hallgatnak reám, hogy hallgatna hát reám a fáraó, holott én nehéz ajkú vagyok? 2Móz 4,10; 7,1.2

13 És szóla az Úr Mózeshez és Áronhoz, és rendelé őket Izráel fiaihoz és a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy hozzák ki az Izráel fiait Egyiptom földéről.

Nemzetségi táblázat

14 Ezek atyáik háza népének fejei: Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai: Khanókh, Pallu, Khecrón és Karmi. Ezek a Rúben nemzetségei. 1Móz 46,9

15 Simeon fiai pedig: Jemúél, Jámin, Óhad, Jákin, Cohar és Saul, a kánaánbeli asszony fiai. Ezek a Simeon nemzetségei. 1Móz 46,10

16 Ezek pedig a Lévi fiainak nevei az ő születésük szerint: Gersón, Kehát és Merári. Lévi életének esztendei pedig: százharminchét esztendő. 1Móz 46,11; 1Krón 6,1

17 Gersón fiai: Libni, Simhi, az ő nemzetségeik szerint. 1Krón 6,17

18 Kehát fiai pedig: Amrám, Jichár, Khebrón és Huzziél. Kehát életének esztendei pedig százharminchárom esztendő. 1Krón 6,18

19 Merári fiai pedig: Makhli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei az ő születésük szerint. 1Krón 6,19

20 Amrám pedig feleségül vevé magának Jókébedet, atyjának húgát, s ez szülé néki Áront és Mózest. Amrám életének esztendei pedig százharminchét esztendő. 4Móz 26,59

21 Jichár fiai pedig: Kórákh, Nefeg és Zikri.

22 Huzziél fiai pedig: Misáél, Elcáfán és Szithri.

23 Áron pedig feleségül vevé magának Elisebát, Aminádáb leányát, Nakhsón húgát, s ez szülé néki Nádábot, Abíhut, Eleázárt és Ithámárt.

24 Kórákh fiai pedig: Asszir, Elkánáh és Abiászáf. Ezek a Kórákh nemzetségei.

25 Eleázár pedig, az Áron fia, a Putiél leányai közül vőn magának feleséget, s ez szülé néki Fineást. Ezek a léviták atyáinak fejei az ő nemzetségeik szerint.

26 Ez Áron és Mózes, akiknek mondá az Úr: Hozzátok ki az Izráel fiait Egyiptom földéről az ő seregeik szerint!

27 Ők azok, akik szóltak a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy kihozhassák az Izráel fiait Egyiptomból. Ez Mózes és Áron.

28 És lőn, amikor szóla az Úr Mózesnek Egyiptom földjén;

29 így szóla az Úr Mózesnek, mondván: Én vagyok az Úr. Mondd el a fáraónak, Egyiptom királyának mindazt, amit én szólok néked!

30 Mózes pedig monda az Úr előtt: Ímé, én nehéz ajakú vagyok, hogy hallgatna reám a fáraó? 2Móz 4,10; 7,1.2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában