EZÉKIEL KÖNYVE

20. fejezet

Izráel engedetlensége a múltban és a jelenben

1 És lőn a hetedik esztendőben, az ötödik hónap tizedikén jövének férfiak Izráel vénei közül megkérdezni az Urat, és leülének előttem.

2 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

3 Embernek fia! Beszélj Izráel véneivel, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Nemde engem megkérdezni jöttetek-é? Élek én, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem – ezt mondja az Úr Isten.

4 Ítélni akarod őket, ítélni akarsz, embernek fia? Add tudtukra atyáik utálatosságait!

5 És mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Azon a napon, melyen elválasztám Izráelt, és fölemelém kezemet a Jákób háza magvának, és megismertetém magamat velük Egyiptom földjén, és kezemet fölemelém nékik, mondván: Én vagyok az Úr, a ti Istentek!

6 Azon a napon felemeltem kezemet nékik, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről a földre, amelyet kinéztem vala nékik, amely tejjel és mézzel folyó, ékessége az minden tartománynak.

7 És mondék nékik: Ki-ki az ő szemei utálatosságait elvesse, és Egyiptom bálványaival meg ne fertőztessétek magatokat! Én vagyok az Úr, a ti Istentek! Józs 24,14.23

8 De pártot ütének ellenem, s nem akarának hallgatni reám. Senki az ő szeme utálatosságait el nem veté, és Egyiptom bálványait el nem hagyá. Mondám azért, hogy kiöntöm búsulásomat rájuk, teljessé teszem haragomat rajtuk Egyiptom földjének közepette. Ez 23,8

9 De cselekedtem az én nevemért, hogy ez meg ne gyaláztassék a pogányok szemei előtt, akik közt ők valának, akiknek szemei előtt megismertettem magamat velük, hogy kihozom őket Egyiptom földjéről. 4Móz 14,13-20

10 És kihozám őket Egyiptom földjéről, s vivém őket a pusztába. 2Móz 13,18

11 És adám nékik parancsolatimat, és törvényeimet kijelentém nékik, melyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. Ez 18,5-9; 3Móz 18,5

12 És adám nékik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és őközöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. 2Móz 16,29.30; 20,8-11

13 De pártot üte ellenem Izráel háza a pusztában, az én parancsolatimban nem jártak, és törvényeimet megveték, amelyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. És az én szombatjaimat megfertőztették felette igen. Mondám azért, hogy kiöntöm búsulásomat rájuk a pusztában, hogy elveszessem őket. 2Móz 16,27-29

14 De cselekedtem az én nevemért, hogy meg ne gyaláztassék a pogányok szemei előtt, akiknek szeme láttára kihoztam vala őket. 2Móz 32,12.14

15 És föl is emelém én kezemet nékik a pusztában, hogy be nem viszem őket a földre, melyet adtam nékik, mely tejjel és mézzel folyó, ékessége az minden tartománynak. 4Móz 14,15; 21-24

16 Mivelhogy törvényeimet megvetették, és parancsolataimban nem jártak, és szombatjaimat megfertőztették, mert bálványaik után járt vala szívük. Ám 5,25.26

17 Mindazáltal kedvezett szemem nékik, hogy el ne veszessem őket, és nem vetettem nékik véget a pusztában.

18 És mondék fiaiknak a pusztában: A ti atyáitok parancsolataiban ne járjatok, és az ő törvényeiket meg ne tartsátok, s bálványaikkal magatokat meg ne fertőztessétek!

19 Én vagyok a ti Uratok, Istentek. Az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek!

20 És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül énköztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek! 2Móz 20,10

21 De pártot ütének a fiak ellenem, parancsolataimban nem jártak, s törvényeimet meg nem tartották, hogy azokat cselekedjék, amelyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. Szombatjaimat megfertőztették, mondám azért, hogy kiöntöm búsulásomat rájuk, teljessé teszem haragomat rajtuk a pusztában.

22 De visszavontam kezemet, s cselekedtem az én nevemért, hogy meg ne gyaláztassék a pogányok előtt, akiknek szeme láttára kihoztam őket. 2Móz 32,12-14

23 Föl is emelém én kezemet nékik a pusztában, hogy elszélesztem őket a pogányok közé, és szétszórom őket a tartományokba. 1Krón 15,13

24 Mivelhogy törvényeimet nem cselekedték, s parancsolataimat megvetették, és szombatjaimat megfertőztették, s atyáik bálványai után voltak szemeik.

25 És én is adtam nékik nem jó parancsolatokat s törvényeket, amelyek által ne éljenek. ApCsel 15,10

26 S megfertőztetém őket ajándékaikkal, mikor tűzön vittek át minden elsőszülöttet, hogy elpusztítsam őket, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. ApCsel 7,42.43; Ez 16,21

27 Azért szólj az Izráel házának, embernek fia, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Még ebben is gyalázattal illettek engem a ti atyáitok, hogy hűtlenül elszakadának tőlem!

28 Mikor bevittem őket a földre, amelyért fölemeltem kezemet, hogy azt nékik adom, megtekintének minden magas halmot és minden sűrű ágú fát, és ott áldozzák vala az ő áldozataikat, és ott adják vala haragra ingerlő ajándékaikat, és odateszik vala kedvelt illatjukat, és odaöntik vala italáldozataikat. 2Móz 3,8; Ez 8,5

29 És mondék nékik: Micsoda e magaslat, ahova ti gyülekeztek? És nevezik nevét magaslatnak mind e mai napig.

Ítélet és ígéret

30 Ennek okáért mondjad Izráel házának: Így szól az Úr Isten: Nemde a ti atyáitok módjára fertőztetitek-é meg magatokat, és az ő utálatosságaik szerint paráználkodtok-é?

31 És ajándékaitok vitelével, mikor átviszitek fiaitokat a tűzön, fertőztetitek meg magatokat minden bálványaitok előtt mind e mai napig. És én engedjem, hogy megkérdezzetek engem, Izráel háza? Élek én – ezt mondja az Úr Isten –, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem!

32 És ami lelketekben támadt, semmiképpen sem lesz meg, hogy azt mondjátok: Leszünk olyanok, mint a pogányok, mint a tartományok nemzetségei, szolgálván fának és kőnek. Jer 44,17

33 Élek én – ezt mondja az Úr Isten –, hogy erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással uralkodom rajtatok.

34 És kiviszlek titeket a népek közül, és egybegyűjtelek titeket a tartományokból, melyekbe elszéledtetek, erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással.

35 És vezetlek titeket a népek pusztájára, hol szemtől szembe törvénykezem veletek. 2Kir 25,11; 18-21

36 Amint törvénykeztem a ti atyáitokkal Egyiptom földjének pusztájában, úgy törvénykezem veletek – ezt mondja az Úr Isten. 4Móz 14,22.29

37 És átviszlek titeket a vessző alatt, és hozlak titeket a frigynek kötelébe.

38 És kitisztítom közületek a pártosokat és az ellenem támadókat, és a földről, melyen jövevények voltak, kihozom őket, de Izráel földjére nem fognak bemenni, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

39 Ti pedig, Izráel háza – azt mondja az Úr Isten –, mindenitek járjon az ő bálványai után, és szolgáljon azoknak! De azután bizony, hallgatni fogtok rám, és az én szent nevemet többé meg nem fertőztetitek ajándékitokkal és bálványaitokkal. 1Kir 18,21

40 Mert az én szent hegyemen, Izráelnek magas hegyén – ezt mondja az Úr Isten –, ott fog szolgálni nékem Izráel egész háza együtt azon a földön. Ott kedvelem őket, ott kívánom meg a ti áldozataitokat és ajándékitoknak első zsengéjét mindenben, mit nékem szenteltek.

41 Kedves illatban kedvellek titeket, mikor kihozlak titeket a népek közül, és egybegyűjtelek titeket a tartományokból, melyeken elszéledtetek, és megszenteltetem tibennetek a pogányok szemei előtt.

42 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor beviszlek titeket Izráel földjére, arra a földre, melyért fölemeltem kezemet, hogy adom azt a ti atyáitoknak. Ezsd 1,1-5; Zsolt 126,1-4

43 És ott megemlékeztek útjaitokról, s minden cselekedeteitekről, melyekkel magatokat megfertőztettétek, s megutáljátok ti magatokat minden gonoszságtokért, melyeket cselekedtetek. Neh 9,33-38

44 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor cselekszem veletek az én nevemért, és nem a ti gonosz útjaitok és romlott cselekedeteitek szerint, oh, Izráel háza – ezt mondja az Úr Isten.

Káldeusok kardja a zsidók és ammoniták ellen

45 És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván:

46 Embernek fia! Fordítsd orcádat délre, és szólj dél felé, és prófétálj a déli mező erdeje ellen!

47 És mondjad a dél erdejének: Halld meg az Úr beszédét! Így szól az Úr Isten: Ímé, én tüzet gyújtok benned, hogy megemésszen tebenned minden zöldellő és minden aszú fát. Meg nem aluszik a lángoló láng, és megég amiatt minden orca déltől északig.

48 És meglátja minden test, hogy én, az Úr gyújtottam meg azt, mert meg nem aluszik.

49 És mondék: Ah, ah, Uram, Isten! Ezek azt mondják nékem: Hát nem példabeszédekben beszél ez?

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában