Ámós

5. fejezet

Sirató beszéd és felhívás megtérésre

1 Halljátok meg e beszédet, amelyet síródalként szólok tirólatok, Izráelnek háza!

2 Elesett, nem kel fel többé Izráelnek szüze. Végigterült az ő földjén, és nincs, aki felemelné.

3 Bizony így szól az Úr Isten: Amely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; amely pedig százzal indult ki, tízzel marad csak meg Izráel házául. 5Móz 28,62

4 Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek!

5 És ne keressétek Bételt, Gilgálba se menjetek, Beér-Sebába se menjetek át! Mert Gilgál fogságba megy. Bétel pedig semmivé lesz. Ám 4,4; 1Kir 12,28-30; 2Kir 23,15.16

6 Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára, és megemészti Bételt, és nem lesz, aki megoltsa. Ésa 1,31; 55,6

7 Akik ürömmé változtatják az ítéletet, és az igazságot földre tiporják. Ám 6,12; Ésa 5,7; Jer 5,25-28

8 Aki a Fiastyúkot és a Kaszáscsillagot teremtette, aki reggellé változtatja a homályt, és a nappalt éjszakává sötétíti, aki hívja a tenger vizeit, és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve. Ám 8,9; Jób 9,9; 38,31

9 Aki pusztulással sújtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre.

10 Gyűlölik azt, aki feddőzik a kapuban, és utálják azt, aki feddhetetlenül beszél. Ésa 29,21

11 Annak okáért, mivelhogy tiportátok a szegényt, és gabonaajándékot vesztek tőle, bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából. Ám 3,15; Ésa 9,10; Sof 1,13

12 Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíjszedők vagytok. És elnyomják a szegényeket a kapuban.

13 Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez. Mik 2,3

14 Keressétek a jót, és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok.

15 Gyűlöljétek a gonoszt, és szeressétek a jót! Állítsátok vissza a kapuban az igazságot! Talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak. Zsolt 97,10

16 Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz, és minden utcán ezt mondják: Jaj, jaj! S a szántóvetőt is gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra. Jóel 1,11; Jer 9,17-20

17 És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek teközötted – ezt mondja az Úr.

18 Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az, és nem világosság. Ésa 5,19; Jóel 2,1-2.11

19 Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá. Vagy pedig bemenne a házba, és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.

20 Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja, és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz. Ám 8,9

A képmutató istentisztelet nem használ

21 Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Ésa 1,11-16; Jer 6,20

22 Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem, kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek. Mik 6,6.7

23 Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom. Ám 6,5

24 Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak! Ésa 48,18

25 Járultatok-é hozzám véres áldozatokkal s ételáldozatokkal a pusztában negyven éven át, oh, Izráel háza?! ApCsel 7,42.43; 5Móz 32,17

26 Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, amelyet ti csináltatok magatoknak. Sof 1,5

27 És Damaszkuszon túlra száműzlek titeket – azt mondja az Úr, akinek neve Seregeknek Istene. Ám 6,7; 2Kir 15,29; 17,6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában