2Királyok

17. fejezet

Izráel országa. Hóseás, az utolsó király

1 Akháznak, a Júda királyának tizenkettedik esztendejében kezdett uralkodni Hóseás, az Ela fia Samariában Izráelen kilenc esztendeig.

2 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, de nem annyira, mint Izráel ama királyai, akik előtte éltek.

3 Ez ellen jött fel Salmanassár, Asszíria királya, és szolgájává lett Hóseás, és adót fizetett néki. 2Kir 18,9.10

4 De mikor Asszíria királya megtudta, hogy Hóseás pártot ütött ellene, és követeket küldött Suához, Egyiptom királyához, az évenkénti adót pedig nem küldötte meg Asszíria királyának, elfogatta őt Asszíria királya és börtönbe vetette.

5 És felméne az asszíriai király az egész ország ellen, és feljövén Samaria ellen, azt három esztendeig ostromolta.

6 És Hóseásnak kilencedik esztendejében bevette Asszíria királya Samariát, és elhurcolta az Izráelt Asszíriába, és Halában és Háborban a Gózán folyó mellett és a médek városaiban telepítette le őket. 2Kir 15,29; 18,10

Az asszír fogság Izráel büntetése az Istentől való elszakadásért

7 Ez pedig azért történt, mert az Izráel fiai vétkeztek az Úr ellen, az ő Istenük ellen, aki őket kihozta Egyiptom földjéből, a fáraónak, az egyiptomi királynak kezéből, és idegen isteneket tiszteltek. 5Móz 28,15-68

8 És jártak a pogányok szerzésekben, akiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai elől, és úgy cselekedtek, mint az Izráel királyai. 2Kir 16,3; 1Kir 12,28-33

9 És alattomban oly dolgokat cselekedtek az Izráel fiai, amelyek ellenére voltak az Úrnak, az ő Istenüknek, és építettek maguknak magaslatokat minden városaikban, az őrtornyoktól a kerített városokig. 2Kir 16,10-18; Ez 6,13

10 És emeltek maguknak faragott képeket és Aserákat minden magas halmokon és minden zöld fa alatt. Jer 2,20; 3,6

11 És ott tömjéneztek minden magaslaton, mint a pogányok, akiket az Úr kiűzött volt előlük, és gonosz dolgokat cselekedtek, amelyekkel az Urat haragra indították.

12 És a bálványoknak szolgáltak, akik felől az Úr azt parancsolta volt nékik: Ezt ne cselekedjétek! 5Móz 5,7.8

13 És mikor bizonyságot tett az Úr Izráelben és Júdában minden prófétája és minden látnoka által, ezt mondván: Térjetek meg a ti gonosz útjaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat és rendeléseimet az egész törvény szerint, amelyet parancsoltam a ti atyáitoknak, és amelyet tihozzátok küldöttem az én szolgáim, a próféták által, 4Móz 12,5-6; 1Sám 9,9; 28,6; Jer 18,11; 35,15

14 akkor nem engedelmeskedtek, hanem megkeményítették az ő nyakukat atyáik makacssága szerint, akik nem hittek az Úrban, az ő Istenükben. 4Móz 14,22; 5Móz 31,27

15 Sőt megvetették az ő rendeléseit és szövetségét, amelyet atyáikkal kötött, és az ő bizonyságtételeit, amelyekkel megintette őket, és hiábavalóságot követvén, maguk is hiábavalókká lettek, és a körülöttük való pogányok után indultak, akik felől pedig azt parancsolta nékik az Úr, hogy azokat ne utánozzák. Zsolt 147,19; 2Móz 24,3-8

16 És elhagyták az Úrnak, az ő Istenüknek minden parancsolatát, és öntött képeket csináltak maguknak, két borjút, és készítettek Aserát, és meghajlottak az ég minden seregei előtt, és a Baált tisztelték. 1Kir 12,28-33

17 És átvitték fiaikat és leányaikat a tűzön, jövendőket mondtak, és varázslást űztek, és magukat teljesen eladták a bűnnek az Úr bosszantására. 2Kir 16,3; 1Kir 21,20.25.26

18 Azért igen megharaguvék az Úr Izráelre, és elveté őt színe elől. És semmi nem maradt meg, hanem csak a Júda nemzetsége egyedül. 1Kir 12,17

19 Sőt még a Júda sem őrizte meg az Úrnak, az ő Istenének parancsolatait, hanem az Izráel szerzésiben jártak, úgy cselekedvén, mint azok. 2Kir 16,3-17

20 Elidegenült azért az Úr az egész Izráel magvától, és megsanyargatta őket, és a kóborlók kezébe adta őket, mígnem mind elvetette az ő szemei elől.

21 Mert elszakasztotta Izráelt a Dávid házától, és királlyá tevék Jeroboámot, a Nébát fiát. És Jeroboám elcsalta az Izráelt az Úrtól, és igen nagy vétekbe ejtette őket.

22 És az Izráel fiai követték Jeroboám minden bűnét, amelyeket elkövetett, és nem távoztak el azoktól, 2Kir 15,9

23 míglen elveté az Úr az ő színe elől az Izráelt, amint megmondotta minden ő szolgái, a próféták által. Így hurcoltatott el fogságra az Izráel az ő földjéből Asszíriába mind e mai napig. Hós 1,4-6

A samaritánusok eredete

24 És más népet telepített be Asszíria királya Babilóniából, Kutából, Avából, Hámátból és Sefárvaimból, és beszállítá őket Samaria városaiba az Izráel fiai helyett, akik birtokba vették Samariát, és annak városaiban laktak. Ezsd 4,10

25 És történt ott lakásuk kezdetén, hogy nem az Urat félték, és az Úr oroszlánokat bocsátott reájuk, amelyek többet megöltek közülük. 3Móz 26,22

26 Mondának azért Asszíria királyának: A pogányok, akiket idehoztál, és Samaria városaiba telepítettél, nem tudják e föld Istene tiszteletének módját, azért oroszlánokat bocsátott az rájuk, amelyek megölik őket, mert nem tudják e föld Istene tiszteletének módját.

27 Parancsola azért Asszíria királya, mondván: Vigyetek oda egyet a papok közül, akiket onnét elhoztatok, aki menjen el, és lakjék ott, és tanítsa meg őket ama föld Istene tiszteletének módjára!

28 És elméne egy a papok közül, akiket Samariából elvittek volt, és lakék Bételben, és megtanította őket, hogy miképp tiszteljék az Urat. 1Kir 12,29; 13,1.2

29 De azért mindenik nép külön isteneket csinált magának, és behelyezték azokat a magaslatok házaiba, amelyeket a samaritánusok építettek, mindenik nemzetség a maga városában, amelyben lakott.

30 A Babilonból való férfiak csinálták a Sukkót-Benótot, a Kutból való férfiak csinálták a Nérgelt, és a Hámátból való férfiak az Asimát csinálták,

31 a háveusok pedig a Nibeházt és a Tartákot csinálták, míg a sefárvaimbeliek tűzzel égették meg az ő magzatjaikat az Adraméleknek és Anaméleknek, a sefárvaimbeliek isteneinek. 2Kir 3,27

32 De miután az Urat is tisztelték, a magaslatokra papokat állítottak a maguk tömegéből, akik őérettük áldoztak a magaslatok házaiban.

33 Így tisztelték az Urat, és szolgálták az ő isteneiket is ama népek szokása szerint, akik közül elhozták volt őket.

34 És mind e mai napig az ő régi szokásuk szerint cselekesznek: nem tisztelik igazán az Urat, és nem cselekesznek az ő rendeléseik és szokásuk szerint, sem pedig ama törvény és parancsolat szerint, amelyet az Úr parancsolt a Jákób fiainak, akiknek az Izráel nevet adta, 1Móz 32,28

35 és akikkel az Úr szövetséget kötött, és megparancsolta nékik, mondván: Ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne imádjátok őket, és ne szolgáljatok és ne áldozzatok nékik,

36 hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és néki áldozzatok, aki titeket kihozott az Egyiptom földjéből nagy erővel és kinyújtott karral! 2Móz 6,6; 12,51

37 És őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatát, amelyeket megírt néktek, azokat cselekedvén minden időben, és idegen isteneket ne tiszteljetek!

38 És el ne felejtkezzetek a kötésről, amelyet veletek tettem, és ne tiszteljetek idegen isteneket,

39 hanem az Urat tiszteljétek, a ti Isteneteket, és ő megszabadít titeket minden ellenségetek kezéből.

40 De ezek nem engedelmeskedtek, hanem előbbi szokásaik szerint cselekedtek. Bír 6,10

41 Így tisztelték ezek a pogányok az Urat, és szolgálták az ő bálványaikat, és így cselekedtek az ő fiaik és unokáik is, amint az ő eleik cselekedtek mind e mai napig.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában