Hóseás

1. fejezet

Izráel bálványozása és büntetése

1 Az Úr igéje, amely lőn Hóseáshoz, a Beeri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izráel királyának idejében.

2 Amikor beszélni kezde az Úr Hóseással, monda az Úr Hóseásnak: Menj, végy magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert paráználkodván paráználkodik e föld, nem követvén az Urat!

3 Elméne tehát, és elvevé Gómert, Diblajim leányát. És az teherbe esék, és fiút szüle néki.

4 És mondá az Úr néki: Nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem a Jehu házát a Jezréel vére miatt, és eltörlöm Izráel házának királyságát. 2Kir 9,1-7; 10,1-31

5 És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izráel ívét a Jezréel völgyében.

6 Ismét teherbe esék, és leányt szüle. És mondá néki az Úr: Nevezd őt Ló-Rukhámáhnak, mert nem kegyelmezek többé az Izráel házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtuk.

7 De a Júda házának megkegyelmezek, és megtartom őket az Úr, az ő Istenük által, de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által. Zak 4,6

8 Mikor elválasztá Ló-Rukhámáht, ismét teherbe esék, és fiút szüle.

9 És mondá az Úr: Nevezd őt Ló-Amminak, mert ti nem vagytok az én népem, s én sem leszek a tiétek.

Isten és a nép szövetségének megtörése és megújítása

10 De mégis annyi lesz az Izráel fiainak száma, mint a tenger fövenye, amely meg nem mérettethetik és meg nem számláltathatik. És lészen, hogy ahol az mondatott nékik: Nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik: Élő Istennek fiai! Róm 9,25.26; 1Pt 2,10

11 És összegyűlnek Júda fiai és Izráel fiai együvé, és egy fejedelmet választanak, és feljőnek az országból, mert nagy lesz a Jezréel napja. Ésa 11,1-12; Jer 3,18; Ez 37,19-28

12 Mondjátok atyátokfiainak: Ammi! És a ti húgaitoknak: Rukhámáh!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában