Jeremiás

2. fejezet

Izráel hálátlansága és megfenyítése

1 Majd szóla az Úr nékem, mondván:

2 Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe! Mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, a még be nem vetett földön.

3 Szent volt Izráel az Úrnak, az ő termésének zsengéje. Akik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támada rájuk – azt mondja az Úr.

4 Halljátok meg az Úr szavát, Jákób háza és Izráel házának minden nemzetsége!

5 Így szól az Úr: Micsoda hamisságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiábavalóság után jártak, és hiábavalókká lettek?

6 Még csak azt sem mondták: Hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földjéről, aki vezérelt minket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földjén, amelyen nem vonult át ember, és ahol halandó nem lakott?

7 És bevittelek titeket a bőség földjébe, hogy annak gyümölcseivel és javaival éljetek. És bementetek, és megfertőztettétek az én földemet, és az én örökségemet utálatossá tevétek.

8 A papok nem mondták: Hol van az Úr? A törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtelenekké lettek hozzám, a próféták pedig a Baál által prófétáltak, és azok után jártak, akik tehetetlenek.

9 Azért még perbe szállok veletek – mondja az Úr –, és perelni fogok a ti fiaitok fiaival is!

10 Menjetek csak át a Kittim szigeteire, és lássátok meg! És küldjetek Kédárba is, és szorgalmasan vizsgálódjatok, és lássátok meg, ha volt-é ott ehhez hasonló?

11 Ha cserélt-é valamely nemzet isteneket? Noha azok nem istenek. Az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel.

12 Álmélkodjatok ezen, oh, egek, és borzadjatok és rémüljetek meg, igen! – azt mondja az Úr.

13 Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet.

14 Szolga-é Izráel, avagy otthon szülött-é ő? Miért lett prédává?

15 Oroszlánok ordítanak reá, megeresztik hangjukat, és sivataggá teszik földjét. Városai szétromboltatnak, lakatlanok.

16 Nóf és Tahpan fiai is betörik koponyádat.

17 Vajon nem te szerezted-é ezt magadnak? Elhagytad az Urat, a te Istenedet, amikor vezérelt téged az úton!

18 Most is mi dolgod van néked Egyiptom útjával? Hogy Nílus-vizet igyál? Vagy mi dolgod van néked Assúr útjával? Hogy a folyam vizét igyad?

19 A magad gonoszsága fenyít meg téged, és a te elpártolásod büntet meg téged. Tudd meg hát és lásd meg: mily gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, és hogy nem félsz engemet – ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura.

20 Bizony régóta széttörtem a te igádat, és letéptem köteleidet, és azt mondtad: Nem leszek rabszolga. Mindamellett minden magas halmon és minden lombos fa alatt bujkálsz vala te, mint egy parázna.

21 Pedig én úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot. Mi módon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyúhajtásává? Ésa 5,1-7; Zsolt 80,9; Ésa 1,4; 10,21

22 Még ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod előttem – mondja az Úr Isten.

23 Mi módon mondhatnád: Nem undokíttattam meg, nem jártam a Baálok után?! Lásd meg a te utadat a völgyben, ismerd meg csak: mit cselekedtél! Gyors lábú kancateve, amely ide-oda futkos útjain.

24 Pusztához szokott nőstény vadszamár, amely érzékiségének kívánságában levegő után kapkod. Gerjedelmét kicsoda csillapíthatja le? Senki ne fárassza magát, aki ezt keresi, megtalálja ezt a maga hónapjában.

25 Tartóztasd meg lábadat a mezítelenségtől, és torkodat a szomjúságtól! És te azt mondod: Hiába, nem lehet! Mert idegeneket szeretek, és utánuk járok.

26 Amiképpen megszégyenül a tolvaj, ha rajtakapják, akképpen szégyenül meg Izráel háza: ő maga, az ő királyai, fejedelmei, papjai és prófétái.

27 Akik azt mondják a fának: Te vagy az én atyám! A kőnek pedig: Te szültél engem! Bizony háttal fordulnak felém, és nem arccal, de nyomorúságuk idején azt mondják majd: Kelj föl, és szabadíts meg minket!

28 De hol vannak a te isteneid, amelyeket magadnak készítél? Keljenek fel, ha megszabadíthatnak téged a te nyomorúságod idején! Hiszen annyi istened volt, oh, Júda, ahány városod! Jer 11,13

29 Miért perlekedtek velem? Mindnyájan hűtelenekké lettetek hozzám – mondja az Úr.

30 Hiába ostoroztam fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Fegyveretek úgy emésztette prófétáitokat, mint pusztító oroszlán. 2Krón 24,20.21; Mt 23,34.35

31 Oh, te, nemzetség! Lásd meg az Úr dolgát! A puszta voltam-é én Izráelnek, avagy a setétség földje? Miért mondotta az én népem: Szabadok vagyunk, nem megyünk többé hozzád!

32 Vajon elfelejtkezik-é a lány az ő ékszereiről, a menyasszony az ő nyakláncairól? Az én népem pedig számtalan napokon elfelejtett engem!

33 Mit szépíted a te utadat, hogy te szeretetet keresel, holott még a gonoszokat is tanítod a te útjaidra!

34 Még ruháid szélén is található szegény, ártatlan emberek vére, nem azért, hogy betörésen kaptad őket, hanem mindamazokért! 2Kir 21,16

35 És azt mondod: Bizonyára ártatlan vagyok, hiszen elfordult tőlem az ő haragja! Ímé, én törvénybe szállok veled, mivelhogy azt mondod: Nem vétkeztem!

36 Mit futkosol oly igen, változtatván utadat? Egyiptom miatt is megszégyenülsz, amint megszégyenültél Assúr miatt. Ez 29,6

37 Még ettől is elszakadsz, s kezeidet fejedre kulcsolod, mert utálja az Úr a te bizodalmasaidat, és nem leszel velük szerencsés.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában