2Királyok

21. fejezet

Manassé király

1 Manassé tizenkét esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. És az ő anyjának Hefsiba volt a neve. 2Krón 33,1

2 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a pogányok utálatossága szerint, akiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai elől,

3 mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket Ezékiás, az ő atyja lerontott, és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, mint ahogy Akháb, az Izráel királya cselekedett volt, és imádta az összes mennyei seregeket, és azoknak szolgált. 2Kir 18,4; 1Kir 16,30-33

4 És oltárokat is épített az Úr házában, amely felől azt mondotta volt az Úr: Jeruzsálemben helyeztetem az én nevemet! 1Kir 9,3

5 Oltárokat épített az egész mennyei seregnek az Úr házának mind a két pitvarában.* 2Kir 23,11.12

6 És átvivé a fiát a tűzön, és igézést és jegymagyarázást űzött, és ördöngösöket és titokfejtőket tartott. Sok gonosz dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje. 2Kir 16,3; 5Móz 18,10; 3Móz 20,2.6

7 És az asera-bálványt, amelyet készített, bevitte abba a házba, amely felől azt mondotta volt az Úr Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak: Ebben a házban és Jeruzsálemben, amelyet magamnak választottam Izráelnek minden nemzetségei közül, helyeztetem az én nevemet mindörökké. 2Krón 6,6

8 És ki nem mozdítom többé Izráel lábát erről a földről, amelyet adtam az ő eleiknek, ha szorgalmatosan az én parancsolatim szerint cselekesznek, és az egész törvény szerint, amelyet nékik Mózes, az én szolgám parancsolt. 2Sám 7,10

9 Ők azonban nem engedelmeskedtek, mert tévelygésbe ejté őket Manassé, hogy még gonoszabbul viseljék magukat azoknál a pogányoknál, akiket az Úr kivesztett az Izráel fiai elől.

10 Akkor szóla az Úr az ő szolgái, a próféták által, mondván:

11 Mivelhogy Manassé, Júda királya ezeket az utálatosságokat cselekedte, gonoszabb dolgokat cselekedvén mindazoknál, amelyeket az őelőtte való emoreusok cselekedtek vala, és Júdát is vétekbe ejtette az ő bálványai által, Jer 15,4; Ez 16,43-48

12 azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Ímé, én oly veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy mindenkinek, aki azt hallja, megcsendül bele mind a két füle. Jer 19,3

13 És kiterjesztem Jeruzsálemre a Samaria mérőzsinórját és az Akháb házának mértékét. És kitörlöm Jeruzsálemet, mint kitörlik a tálat, és kitörölve leborítják azt. 2Kir 17,5.6.18; 2Kir 10,8-11; 1Kir 21,22-24; Jer 52,7-14; 24-27

14 És elhagyom az én örökségem maradékát, és adom őt ellenségei kezébe, és zsákmánya és ragadománya lesz minden ellenségeinek,

15 azért, mert gonoszul cselekedtek énelőttem, és engem haragra ingerlettek az ő atyáiknak Egyiptomból való kijövetelük napjától fogva mind e mai napig.

16 És Manassé nagyon sok ártatlan vért is ontott ki, úgyhogy Jeruzsálem minden felől megtelt vele, azon a vétkén kívül, amellyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt. 2Kir 24,3.4

17 Manassénak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és az ő vétke, amelyet cselekedett, vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében? 2Krón 33

18 És elaluvék Manassé az ő atyáival, és eltemetteték az ő háza mellett lévő kertben, az Uzza kertjében, és az ő fia, Amon uralkodék helyette.

Amon király

19 Amon huszonkét esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Mésullémet volt (a jótbabeli Hárus leánya). 2Krón 33,21-25

20 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, amint cselekedett Manassé, az ő atyja.

21 És tökéletesen azon az úton járt, amelyen járt volt az ő atyja, és szolgált a bálványoknak, akiknek szolgált volt atyja, és azokat imádta.

22 És elhagyta az Urat, atyái Istenét, és nem járt az Úrnak útjában. 3Móz 26,14-39

23 És pártot ütöttek Amon ellen a maga szolgái, és megölték a királyt az ő házában.

24 De a föld népe levágta mindazokat, akik pártot ütöttek volt Amon király ellen, és a föld népe királlyá tevé az ő fiát, Jósiást helyette.

25 Amonnak egyéb dolgai pedig, amelyeket cselekedett, vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében? 2Krón 33,21

26 És eltemeték őt az ő sírjába, Uzza kertjében, és fia, Jósiás lett a király őhelyette.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában