Jeremiás

24. fejezet

A jó és a rossz fügék példázata

1 Látomást mutata nékem az Úr, és ímé, két kosár füge volt letéve az Úr temploma előtt, miután Nabukodonozor babiloniai király Jékóniást, Joákimnak, a Júda királyának fiát és Júdának fejedelmeit és az ácsokat és kovácsokat fogságra hurcolá Jeruzsálemből, és elvivé őket Babilonba. 2Kir 24,15-16

2 Az egyik kosárban igen jó fügék valának, amilyenek az először érő fügék, a másik kosárban pedig igen rossz fügék valának, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt.

3 És monda az Úr nékem: Mit látsz te, Jeremiás? És mondék: Fügéket. A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt rosszaságuk miatt ehetetlenek.

4 És szóla az Úr nékem, mondván:

5 Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Mint ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket e helyről a káldeusok földjére vitettem, az ő javukra.

6 És őket szemmel tartom az ő javukra, és visszahozom e földre, és megépítem és el nem rontom, és beplántálom és ki nem szaggatom.

7 És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. 5Móz 30,6; Jer 30,22

8 És amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenek a rosszaság miatt – azt mondja az Úr –, olyanná teszem Sedékiást, a Júda királyát és az ő maradékát, és az ő fejedelmeit és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradnak e földön, és azokat, akik Egyiptom földjén laknak. Jer 29,17; 2Kir 25,1-11

9 És kiteszem őket rettegésnek, veszedelemnek a föld minden országába, gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak és szidalomnak minden helyen, ahová kiűzöm őket. 5Móz 28,36.37

10 És fegyvert, éhséget és döghalált bocsátok reájuk mindaddig, amíg elfogynak a földről, amelyet nékik adtam és az ő atyáiknak. Jer 15,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában