Jeremiás

25. fejezet

A zsidók hetvenéves fogsága

1 Az a beszéd, amely lőn Jeremiáshoz az egész Júda népe felől Joákim negyedik esztendejében, aki fia vala Jósiásnak, a Júda királyának, az első esztendejében Nabukodonozornak, a babiloni királynak, 2Kir 23,34

2 amelyet szóla Jeremiás próféta az egész Júda népéhez és Jeruzsálem minden lakosához, mondván:

3 Jósiásnak tizenharmadik esztendejétől fogva (aki fia vala Amonnak, a Júda királyának) e napig (vagyis huszonhárom esztendő óta) szóla az Úr nékem, és szólottam én néktek, jó reggel szóltam, de nem hallgattátok. 2Kir 22,1; 23,29

4 És elküldte az Úr tihozzátok minden ő szolgáját, a prófétákat, jó reggel elküldte, de nem hallgattátok, és fületeket sem hajtottátok a hallásra. Jer 18,12

5 Ezt mondták: Térjetek meg már mindnyájan a ti gonosz útjaitokról és a ti gonosz cselekedeteitekből, hogy lakhassatok a földön, amelyet az Úr adott néktek és a ti atyáitoknak öröktől fogva örökké! 2Kir 17,13

6 És ne járjatok idegen istenek után, hogy szolgáljatok nékik, és imádjátok őket, és ne ingereljetek fel engem a ti kezeitek munkájával, hogy veszedelmet ne hozzak rátok.

7 De nem hallgattatok reám – azt mondja az Úr –, hogy felingereljetek engem a ti kezeitek munkájával a ti veszedelmetekre.

8 Azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Mivelhogy nem hallgattatok az én beszédemre:

9 Ímé, kiküldök én, és felveszem északnak minden nemzetségét – azt mondja az Úr – és Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, és behozom őket e földre és ennek lakóira, és mind e körül való nemzetekre, és elveszem őket, és csudává és szörnyűséggé teszem őket, és örökkévaló pusztasággá. 2Kir 25,1-11; Ésa 10,6; JSir 2,15

10 És elveszem tőlük az öröm szavát, a vigasság szavát, a vőlegény szavát és a menyasszony szavát, a malmok zörgését és a szövétnek* világosságát. Jer 16,9

11 És ez egész föld pusztasággá és csudává lészen, és e nemzetek a babiloni királynak szolgálnak hetven esztendeig. 2Krón 36,22.23

Babilon pusztulása

12 És mikor eltelik a hetven esztendő, meglátogatom a babiloni királyon és az ő népén az ő álnokságukat – azt mondja az Úr –, és a káldeai földön, és örökkévaló pusztasággá teszem azt. Ésa 47,1-15; Dán 9,2; 5,30.31

13 És végbeviszem azon a földön mindazokat, amiket szóltam felőle, mindazt, ami meg van írva e könyvben, amelyet prófétált Jeremiás az összes nemzetek felől. Jer 50,2.3; Ésa 21,2-9

14 Mert őrajtuk is uralkodnak majd sok nemzetek és nagy királyok, és megfizetek nékik az ő cselekedeteik szerint és az ő kezeiknek munkája szerint. Róm 2,6-11

A harag pohara minden nép számára

15 Mert ezt mondotta az Úr, Izráelnek Istene nékem: Vedd el kezemből e harag borának poharát, és itasd meg vele mindama nemzeteket, akikhez én küldelek téged,

16 hogy igyanak, részegüljenek meg és bolondoskodjanak a fegyver miatt, amelyet én közéjük bocsátok. Náh 3,11

17 És elvevém a pohárt az Úr kezéből. És megitatám mindama nemzeteket, akikhez külde engem az Úr:

18 Jeruzsálemet és Júda városait, az ő királyait és fejedelmeit, hogy pusztasággá, csudává, szörnyűséggé és átokká tegyem őket, amint e mai napon van,

19 a fáraót, Egyiptom királyát, az ő szolgáit és fejedelmeit és minden ő népét Jer 46,2

20 és minden egyveleg népet és az Úz földjének minden királyát és a filiszteusok földjének minden királyát és Askalont, Gázát, Akkaront és Azótusnak maradékait,

21 Edomot, Moábot és az Ammon fiait Jer 48,1; 49,2

22 és Tírusnak minden királyát és Szidónnak minden királyát és a szigeteknek minden királyát, akik túl vannak a tengeren, Jer 47

23 Dedánt és Témánt és Búzt és mindazokat, akik lenyírott üstökűek, 1Móz 25,3

24 és Arábiának minden királyát és az egyveleg nép minden királyát, akik a pusztában laknak,

25 és Zimrinek minden királyát és Elámnak minden királyát és a Médusok minden királyát

26 és északnak minden királyát, mind a közel valókat, mind a távol valókat, egyiket a másikra, és a földnek minden országát, amelyek e föld színén vannak. Sésák királya pedig ezek után iszik.

27 Azért ezt mondd nékik: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráelnek Istene: Igyatok és részegüljetek meg, okádjatok és hulljatok el, és fel ne keljetek a fegyver előtt, amelyet én küldök közétek!

28 És ha majd a te kezedből nem akarják elvenni a poharat, hogy igyanak belőle, ezt mondd nékik: Így szól a Seregek Ura: Meg kell innotok. Abd 1,16

29 Mert ímé, a város ellen, amely az én nevemről neveztetik, az ellen veszedelmet indítok, ti pedig egészen megmenekültök-é? Nem menekesztek, mert én fegyvert hozok e földnek minden lakosára – azt mondja a Seregek Ura. 1Pt 4,17; Ésa 63,18.19

30 Te pedig prófétáld meg nékik mind e szókat, és ezt mondd nékik: Az Úr a magasságból harsog, és az ő szent lakhelyéből dörög, harsanva harsog az ő házára, riogatva kiált, mint a szőlőtaposók, e föld minden lakosa ellen. Jóel 3,16; Ám 1,2

31 Elhat e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, ő minden testnek ítélő bírája, a hitetleneket fegyverre veti – azt mondja az Úr. 1Móz 18,25; Jer 15,1.2.6

32 Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől.

33 És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig. Nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok lesznek a földnek színén, mint a ganéj. Jer 16,4

34 Jajgassatok, pásztorok, és kiáltsatok, és heverjetek a porban, ti, vezérei a nyájnak, mert eljön a ti megöletéseteknek és szétszóratástoknak ideje, és elhullotok, noha drága edények vagytok. Jer 22,28; 23,1.2; 24,8-10

35 És nincs hová futniuk a pásztoroknak és menekülniük a nyáj vezéreinek.

36 Hallatszik a pásztorok kiáltozása és a nyáj vezéreinek jajgatása, mert elpusztította az Úr az ő legeltető helyüket.

37 Elpusztultak a békességes legeltető helyek az Úr felgerjedt haragja miatt.

38 Elhagyta azokat, mint az oroszlán az ő barlangját, mert pusztasággá lett az ő földjük a zsarnoknak dühe miatt és az ő felgerjedt haragja miatt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában