Jeremiás

50. fejezet

Jövendölés Babilon romlásáról és a zsidó nép szabadulásáról

1 Az a szó, amelyet szóla az Úr Babilon felől és a káldeusok földje felől Jeremiás próféta által.

2 Hirdessétek a nemzetek között, és hallassátok, emeljétek fel a zászlót, hallassátok, és el ne titkoljátok! Ezt mondjátok: Bevétetett Babilon, megszégyenült Bél, letöretett Merodák, megszégyenültek az ő faragott képei, letörettek az ő bálványai. Ésa 39,1; 46,1

3 Mert északról nép jön fel ellene, pusztává teszi ez az ő földjét, és nem lesz, aki lakozzék benne. Embertől fogva a baromig elfutnak, elmennek.

4 Azokban a napokban, és abban az időben – azt mondja az Úr – eljőnek az Izráel fiai, ők és a Júda fiai együtt, sírva jönnek és mennek, és keresik az Urat, az ő Istenüket. 2Krón 36,22.23

5 A Sion felől kérdezősködnek, arrafelé fordítják orcájukat. Eljőnek, és odaadják magukat az Úrnak örök szövetségre, amely feledhetetlen.

6 Elveszett juhnyáj volt az én népem, pásztorai félrevezették őket, a hegyekben bujdostatták őket, hegyről halomra jártak, elfelejtkeztek az ő tanyájukról. Zak 10,2

7 Aki csak reájuk talált, emésztette őket, és az ő elnyomóik ezt mondták: Nem vétkeztünk, mert vétettek az Úr ellen, pedig igazság otthona, atyáiknak reménysége volt az Úr.

8 Fussatok ki Babilonból, és jöjjetek ki Káldea földjéből, és olyanok legyetek, mint a kecskebakok a nyáj előtt! Ésa 48,20

9 Mert ímé, én nagy nemzetek gyülekezetét támasztom és hozom fel Babilonra északnak földjéről, és sorakoznak ellene, legott bevétetik. Nyilai olyanok, mint a legyőzhetetlen vitézé, aki nem tér vissza sikertelenül. Dán 5,30.31

10 És Káldea prédává lesz, akik prédára vetik őt, mind betelnek vele – azt mondja az Úr.

11 Csak örüljetek, csak tomboljatok örökségem elpusztítói! Csak ugrándozzatok, mint a nyomtató tinó, és nyerítsetek, mint a ménlovak! Ésa 47,6

12 Megszégyenül a ti anyátok, a ti szülőtök igen csúffá lesz. Ímé, a nemzetek seprejévé, pusztává, szárazfölddé, sivataggá lesz.

13 Az Úr haragja miatt nem lakoznak rajta, hanem egészen pusztasággá lesz, aki csak átmegy Babilonon, álmélkodik és sziszeget egész veresége felett. Ésa 13,19-22

14 Sorakozzatok körös-körül Babilon ellen, mind ti, íjászok, lőjetek reá, ne kíméljétek a nyilat! Mert az Úr ellen vétkezett!

15 Kiáltsatok reá körös-körül! Kezét adta, lehullottak az ő szegletkövei, leromlottak az ő kőfalai. Bizony az Úr büntetése ez. Büntessétek meg őt, és amint cselekedett, úgy cselekedjetek vele! Zsolt 137,8.9

16 Vágjátok ki Babilonból a magvetőt, és aki sarlót fog aratás idején! A gyilkos fegyver elől ki-ki az ő népéhez szalad, ki-ki az ő földje felé fut.

17 Elszéledt juhnyáj az Izráel, oroszlánok kergették szét. Először benyelte őt Asszíria királya, végre pedig ez a Nabukodonozor, a babiloni király megtörte az ő csontjait. 2Kir 17,6; 2Kir 25,1-10

18 Azért ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Ímé, én megfenyítem a babiloni királyt és az ő földjét, miként megfenyítém az asszíriai királyt. Ésa 10,12

19 És visszaviszem az Izráelt az ő lakhelyére, és Básánban legel és a Kármelen és az Efraim hegyén, és Gileádban megelégszik az ő lelke.

20 Azokban a napokban és abban az időben – azt mondja az Úr –, kerestetik az Izráel bűne, de nem lesz, a Júda vétkei, de nem találtatnak. Mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Jer 33,8; Ésa 4,3

21 A kétszer pártütők földjére menj fel, és a meglátogattatás lakóit irtsd ki, öljed és irtsad őket! – azt mondja az Úr. És mind aszerint cselekedjél, amint parancsoltam néked!

22 Harci zaj a földön és nagy romlás.

23 Hogy elmúlott és összetört az egész föld pörölye! Milyen utálatossá lett Babilon a nemzetek között. Jer 51,20

24 Tőrbe ejtettelek téged, és meg is fogattál Babilon, de nem tudtad, utolérettél és megragadtattál, mert pörlekedtél az Úrral.

25 Felnyitotta az Úr az ő tárházát, és előhozta az ő haragjának szereit. Mert e cselekedet az Úré, a Seregek Uráé Káldea földjén.

26 Törjetek reá a szélekről, nyissátok fel az ő magtárait, tapodjátok őt, mint a kévét, és irtsátok ki, hogy ne legyen maradéka!

27 Döfjétek le minden tulkát, le velük a vágóhídra! Oh, jaj nékik, mert eljött az ő napjuk, az ő megfenyíttetésük ideje!

28 A futók és a Babilon földjéből menekülők zaja megjelentik majd a Sionon az Úrnak, a mi Istenünknek bosszúállását, az ő templomáért való bosszúállását. 2Kir 25,1.9; 13-16

29 Gyűjtsetek össze Babilon ellen igen sokat, mindenkit, aki kézívet feszít! Körös-körül járjatok ellene tábort, hogy senki el ne szaladhasson! Fizessetek meg néki az ő cselekedete szerint, amint ő cselekedett, úgy cselekedjetek vele! Mert az Úr ellen kevélykedett, az Izráelnek Szentje ellen! Zak 1,15

30 Azért elhullanak az ő ifjai az ő utcáiban, és minden vitéze elvész azon a napon – azt mondja az Úr.

31 Ímé, én ellened vagyok, te kevély – azt mondja az Úr, a Seregek Ura –, mert eljött a te napod, a te megfenyítésed napja. Dán 5,29-30

32 És megbotlik a kevély és elesik, és senki nem lesz, aki felköltse őt, és tüzet gyújtok az ő városaiban, hogy megeméssze azokat, akik körülte vannak.

33 Ezt mondja a Seregek Ura: Megnyomoríttattak az Izráel fiai és Júda fiai együtt és mindnyájan. Akik fogságra vitték őket, beléjük ragadnak, nem akarják őket elbocsátani.

34 De az ő megváltójuk erős, Seregek Ura az ő neve, bizonnyal felveszi az ő perüket, hogy megnyugtassa e földet, és Babilon lakóit megrettentse.

35 Fegyver lesz a káldeusokon – azt mondja az Úr – és Babilon lakóin és az ő fejedelmein és az ő bölcsein.

36 Fegyver lesz az ő varázslóin, és megbolondulnak. Fegyver lesz az ő vitézein, és elijednek.

37 Fegyver lesz az ő lovain és szekerein és az egész egyveleg népen, amely őbenne van, és hasonlók lesznek az asszonyokhoz. Fegyver lesz az ő kincsein, és elprédáltatnak.

38 Szárazság lesz az ő vizein, és kiszáradnak, mert bálványok földje az, és faragott képekkel dicsekednek.

39 Azért sakálok lakoznak ott baglyokkal, és struccmadárnak fiai lakoznak benne, és soha többé nem lakják azt, és nem lesznek lakosai nemzedékről nemzedékre.

40 Amint felforgatta Isten Sodomát és Gomorát és az ő szomszéd városait – azt mondja az Úr –, éppúgy nem lakik ott egy ember sem, és embernek fia sem lakja azt. 1Móz 19,25

41 Ímé, nép jött északról, és nagy nemzet és sok király támad fel a föld határaiból.

42 Ívet és pajzst ragadnak, kegyetlenek azok, és semmi irgalmasság nem lesz bennük, szavuk, mint a tenger zúgása, és lovakon jőnek, mind viadalra készek teellened, te, Babilon leánya!

43 Hallja a babiloni király az ő hírüket, és kezei elesnek, szorongás fogja el őt, fájdalom, mint a gyermekszülőt.

44 Ímé, mint a Jordán erdőségéből való oroszlán, úgy jön fel az örökzöld ligetre, de hamar kiűzöm őt arról, és aki arra választatott, azt teszem azon fejedelemmé. Mert kicsoda hasonlatos hozzám? És ki szab nékem törvényt, és ki az a pásztor, aki ellenem álljon? Jer 49,19

45 Azért halljátok meg az Úr tervét, amelyet Babilon ellen tervezett, és az ő gondolatait, amelyeket Káldea ellen gondolt. Bizony elhajtják őket, a nyáj kicsinyeit, és álmélkodik felettük a legelő. Jer 49,20

46 Babilon bevételének zajától megindul a föld, és kiáltása hallatszik a nemzetek között. Dán 5,30-31

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában