Jeremiás

33. fejezet

Jövendölés a Babilonból való szabadulásról

1 Másodszor is szóla az Úr Jeremiásnak, mikor ő még fogva vala a tömlöc pitvarában, mondván: Jer 32,2

2 Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse azt, Úr az ő neve.

3 Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.

4 Mert ezt mondja az Úr, az Izráel Istene, e városnak házai és a Júda királyának házai felől, amelyek lerontattak kosokkal és fegyverrel.

5 Mikor elmentek, hogy vívjanak a káldeusokkal, és hogy megtöltsék azokat emberek holttesteivel, akiket én haragomban és bosszúállásomban megöltem, mivelhogy elrejtettem az én orcámat a várostól az ő sok gonoszságukért.

6 Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.

7 És visszahozom Júdát és Izráelt a fogságból, és felépítem őket, mint azelőtt.

8 És megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. Ésa 4,3; Jer 31,34; Ez 37,23

9 És ez a város lészen nékem híremre, nevemre, örömömre, tisztességemre és dicséretemre e földnek minden nemzetsége előtt, akik hallják mindama jót, amelyet én cselekszem velük, és félni és rettegni fognak mindama jóért és mindama békességért, amelyet én szerzek nékik. Jer 32,41

10 Ezt mondja az Úr: Hallatszani fog még e helyen (amely felől ti ezt mondjátok: Pusztaság ez, emberek nélkül és barom nélkül való), a Júda városaiban és Jeruzsálem utcáiban, amelyek elpusztíttattak, és ember nélkül és lakó nélkül és oktalan állat nélkül vannak,

11 örömnek szava és vigasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava és azoknak szava, kik ezt mondják: Dicsérjétek a Seregek Urát, mert jó az Úr, mert örökkévaló az ő kegyelme, akik hálaáldozatot hoznak az Úr házába! Mert visszahozom e föld népét a fogságból, mint annak előtte – azt mondja az Úr. Jer 7,34

12 Ezt mondja a Seregek Ura: E puszta helyen, amelyen nincs ember és barom, és ennek minden városában pásztorok fognak még lakozni, akik az ő juhaikat terelgetik.

13 A hegyi városokban, a síkföldi városokban, a dél felől való városokban, a Benjámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban még juhnyájak fognak átmenni a számlálónak keze alatt – azt mondja az Úr. 3Móz 27,32

Jövendölés a Messiásról

14 Ímé, eljőnek a napok – azt mondja az Úr –, és megbizonyítom az én jó szómat, amelyet az Izráel házának és a Júda házának szóltam.

15 Azokban a napokban és abban az időben sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot, és jogot és igazságot szerez e földön. Zak 3,8

16 Azokban a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és így hívják majd őt: Az Úr a mi igazságunk. Jer 23,5

17 Mert ezt mondja az Úr: Nem vész ki a Dávid férfi sarjadéka, aki az Izráel házának székébe üljön.

18 És a lévita papok férfi sarjadéka sem vész ki előlem, aki égőáldozatot áldozzon, és ételáldozatot égessen, és véres áldozatot készítsen mindenkor.

Jövendölés Isten örök szövetségéről

19 És szóla az Úr Jeremiásnak, mondván:

20 Ezt mondja az Úr: Ha felbonthatjátok az én szövetségemet a nappal, és az én szövetségemet az éjszakával, hogy se nap, se éjszaka ne legyen az ő idejében,

21 az én szolgámmal, Dáviddal való szövetségem is felbomlik, hogy ne legyen fia, aki uralkodjék az ő székében, és a lévita papokkal, az én szolgáimmal. 2Sám 7,12-15

22 Mint az ég serege meg nem számlálható, és a tenger fövenye meg nem mérhető, úgy megsokasítom az én szolgámnak, Dávidnak magvát és a levitákat, akik nékem szolgálnak. 1Móz 15,5

23 És szóla az Úr Jeremiásnak, mondván:

24 Nem vetted észre, mit szóla e nép? Mondván: A két nemzetséget, amelyet az Úr kiválasztott vala, elveté, és az én népemet megutálták úgy, hogy többé őelőttük nem nemzet az.

25 Ezt mondja az Úr: Ha szövetségem nem lesz a nappal és az éjszakával, és ha nem szabtam törvényeket az égnek és a földnek,

26 Jákóbnak és az én szolgámnak, Dávidnak magvát is elvetem, úgyhogy az ő magvából senkit fel ne vegyenek, aki uralkodjék Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak magván, mert visszahozom őket a fogságból, és megkegyelmezek nékik.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában