Jeremiás

7. fejezet

Az istentisztelet megtérés nélkül utálatos Isten előtt, és büntetéshez vezet

1 Az a beszéd, amelyet az Úr szóla Jeremiásnak, mondván:

2 Állj az Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott e beszédet, és mondjad: Halljátok az Úr beszédét mind, ti, júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat!

3 Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Jobbítsátok meg a ti útjaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen! Jer 26,13; 2Krón 7,12

4 Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván: Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez! Mik 3,12

5 Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti útjaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember között és felebarátja között,

6 ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, Ésa 10,1-3

7 akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké.

8 Ímé, ti hisztek a hazug beszédeknek, haszon nélkül!

9 Nemde loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak áldoztok, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek. Hab 1,2-4

10 És eljöttök, és megállotok előttem e házban, amely az én nevemről neveztetik, és ezt mondjátok: Megszabadultunk! – hogy ugyanazokat az utálatosságokat cselekedhessétek!

11 Vajon latrok barlangjává lett-é ez a ház tielőttetek, amely az én nevemről neveztetik? Ímé, én is látok – azt mondja az Úr. Hab 2,20; Mt 21,13

12 Mert menjetek csak el az én helyemre, amely Silóban van, ahol először lakoztam az én nevemmel, és lássátok meg, hogy mit cselekedtem azzal az én népemnek, Izráelnek gonoszságáért! Józs 18,1; Zsolt 78,60.61

13 Most pedig, mivelhogy mindezeket a cselekedeteket megcselekszitek – azt mondja az Úr –, és mivelhogy szüntelen szóltam, és szóltam tinéktek, de nem hallottátok, és kiáltottam néktek, de nem feleltetek, Ésa 65,12

14 azért úgy cselekszem e házzal, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok, és e hellyel, amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, amint Silóval cselekedtem. 2Krón 36,17-19

15 És elvetlek titeket színem elől, amint elvetettem mind a ti atyátokfiait, Efraimnak minden magvát. 2Kir 17,18

16 És te ne imádkozzál e népért, se jajszót, se könyörgést ne emelj érettük, és nálam közben ne járj, mert én meg nem hallgatlak téged! Jer 14,11.12; 15,1; 2Móz 32,10

17 Nem látod-é te: mit cselekesznek ők Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin?

18 A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek. Jer 44,19

19 Avagy engem ingerelnek-é ők – azt mondja az Úr –, és nem magukat-é, hogy gyalázat borítsa arcukat?

20 Azért ezt mondja az Úr Isten: Ímé, az én haragom és búsulásom kiömlik e helyre, az emberekre és a barmokra, a mezőnek fáira és a földnek gyümölcseire, és égni fog, és el nem aluszik. 2Kir 22,17

21 Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Égőáldozataitokat rakjátok a ti véres áldozataitokhoz, és egyetek húst! Ám 5,21-24

22 Mert nem szóltam a ti atyáitokkal, és nem rendelkeztem velük, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről, az égőáldozat és véres áldozat felől.

23 Hanem ezekkel a szavakkal utasítottam őket, mondván: Hallgassatok az én szómra, és én Istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, és mind csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok! 5Móz 6,1-3; 2Móz 19,5.6

24 De nem hallgattak, és fülüket sem hajtották felém, hanem az ő gonosz szívük fásultságában a maguk tanácsa szerint jártak, és háttal valának felém, és nem arccal. Zsolt 81,12

25 Attól a naptól fogva, amelyen kijöttek a ti atyáitok Egyiptom földjéből e mai napig küldtem hozzátok minden én szolgámat, a prófétákat napról napra, szüntelen küldöttem. 2Krón 36,16.17; Ám 2,10.11

26 De nem hallgattak reám, és fülüket sem hajtották felém, hanem megkeményítették nyakukat, és gonoszabbul cselekedtek, mint az ő atyáik. Jer 6,10; 18,12

27 Ha elmondod nékik mind e szavakat, és nem hallgatnak reád, ha kiáltasz nékik, és nem felelnek néked,

28 akkor ezt mondd nékik: Az a nép ez, amely nem hallgat az Úrnak, az ő Istenének szavára, sem fenyítését fel nem veszi. Elveszett a hűség, kiszaggattatott az ő szájukból. Ésa 59,14.15

29 Nyírd le hajadat és vesd el, és kezdj a hegyeken gyászéneket, mert utálja az Úr, és elhagyja a nemzetséget, amelyre haragszik.

30 Mert gonoszt műveltek előttem Júdának fiai – azt mondja az Úr –, utálatosságaikat bevitték abba a házba, amely az én nevemről neveztetik, hogy megfertőztessék azt. 2Kir 21,7-13

31 És felépítették a Tófet magaslatait, amely a Ben-Hinnom völgyében van, hogy megégessék fiaikat és leányaikat tűzben, amit nem parancsoltam, és ami gondolatomban sem volt. 2Kir 23,10

32 Azért ímé, eljőnek a napok – azt mondja az Úr –, amikor nem beszélnek többé a Tófetről, sem a Ben-Hinnom völgyéről, hanem az öldöklés völgyéről, és temetkezni fognak Tófetben, és hely sem lesz elég.

33 És e nép holtteste az ég madarainak és a mezei barmoknak lesz eledelükké, és nem lesz, aki elriassza azokat. Jer 34,20; 5Móz 28,26

34 És megszüntetem Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin az örömnek szavát és a vigasságnak szavát, a vőlegény szavát és a menyasszony szavát, mert elpusztul a föld. Ésa 24,7-12; Hós 2,10-12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában